Přední strana obálky 5/2011 (42 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2011

Komňa – Vesnice roku 2011
V soutěži Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova zvítězila obec Komňa (okr. Uherské Hradiště). Přinášíme krátkou reportáž ze slavnostního předávání ceny zastupitelům obce a také reportáž ze Senátu, kde byli oceněny obce, které získaly oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělským subjektem, v níž zvítězila obec Řepeč (Jihočeský kraj) a zelenou stuhu za péči o zeleň v obci, ve které se absolutním vítězem stala obec Drmoul (Karlovarský kraj).
Zrcadlo doby – informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK
Kolín do příštího roku s rozpočtovým provizoriem – Olomoucká radnice prodlužuje provozní dobu magistrátu – Plzeňský kraj dokončil část páteřní internetové sítě – Semafory s odpočítáváním v Mostě splnily očekávání – Starostové z okolí Temelína volají po dostavbě dálnice D3 – Otrokovice uspoří přechodem na nová svítidla veřejného osvětlení – Kyjov má za sebou první etapu regenerace sídlišť – Zastupitelé Hranic zakázali hazard na celém území a výběr z očekávaných událostí...
Dny malých obcí po šestatřicáté
Začátkem listopadu proběhla konference Dny malých obcí, která se tentokrát konala již po 36. Za svou 16letou historii se tato konference stala významným bodem programu zástupců samospráv v Čechách i na Moravě, kterých se opět zúčastnilo kolem sedmi stovek. Účastníci měli příležitost vyslechnout aktuální informace ze všech důležitých resortů pro samosprávy a také shlédnout prezentaci téměř 60 firem, které nabízejí své služby samosprávám.
XIV. celostátní finanční konference – Obce jako oběť?
Tradiční finanční konference pořádána Svazem měst a obcí ČR proběhal ve dnech 10. a 11. listopadu 2011 v Praze. Podtitul konference byl „Dopady reforem na hospodaření obcí a měst“. Bohatému programu dominovalo vystoupení předsedy SMO ČR Dana Jiránka – Obce jako oběť reforem? a vystoupení ministra financí Miroslava Kalouska o státním rozpočtu na rok 2012.
Monitoring hospodaření obcí
Každoročně k 30. září předkládá Ministerstvo financí vládě výsledky monitoringu hospodaření obcí. Loňský ok je zajímavý především tím, že došlo ke změnám v účetnictví veřejného sektoru, kterým bylo nutné monitoring přizpůsobit. Z monitoringu vyplývá, že i přes nepříliš příznivý ekonomický vývoj je situace obcí, díky odpovědnému přístupu přizpůsobení se možnostem, stabilní.
Účetní výkazy – budou obce nuceny k bojkotu?
Ing. Jaroslava Kypetová, Ph. D., ze Svazu měst a obcí přináší informace v souvislosti s účetní reformou samospráv zaváděnému pomocnému analytickému výkazu (či přehledu). Tento výkaz budou obce muset poprvé předat v polovině roku 2012, ale ještě v listopadu nebyl stanoven okruh povinných obcí. Dále upozorňuje na nadbytečný rozsah tohoto výkazu a náročnost jeho přípravy samotnými obcemi.
Zprávy ministerstva financí pro finanční orgány obcí, měst a krajů
Přetiskujeme „Zprávy MF ČR č. 5/2011“: 1. Změny rozpočtu obce, 2. Příklady smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření a jeho aktualizace, 3. Přenesení daňové povinnosti
Hospodaření obcí podle velikostních skupin
Další část seriálu článku Ing. Věry Kameníčkové, CSc., na téma rozboru hospodaření českých obcí. Tentokrát se rozbor dotkne výdajové části rozpočtu. Zaměříme-li se na jednotlivé velikostní skupiny, zjistíme, že výdaje na různé oblasti nemají v rozpočtech obcí různé velikosti stejnou váhu. Například výdaje na správu klesají z velikostí jednotky, protože jsou zde realizovány úspory z rozsahu.
Informace MMR: Reálný stav čerpání peněz
Měsíční monitorovací zpráva je jediným relevantní zdrojem informací o reálném stavu čerpání peněz z fondů EU v České republice. Poslední údaje k 3. listopadu 2011 naznačují, že Česká republika na konci roku 2011 nepřijde o žádné prostředky. Je schváleno celkem 32 351 projektů, které čerpají 70 % prostředků Národního strategického referenčního rámce.
Informace MMR: Novela zákona o veřejných zakázkách se již testuje v Pardubicích a ve Slatiňanech
Ministerstvo financí společně s městy Pardubice a Slatiňany spustilo pilotní projekt na implementaci nových pravidel pro veřejné zakázky. Obě města již nyní dodržují pravidla novely zákona o veřejných zakázkách, která byla schválena teprve 4. listopadu 2011. Ministr Kamil Jankovský věří, že projekt prokáže, že nová pravidla lze začít uplatňovat bez větších problémů.
Informace MMR: Nájemní bydlení má od 1. listopadu novelizovaná pravidla
Dne 1. listopadu nabyla účinnosti klíčová novela Občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení. Nejdůležitější změny se týkají přechodu nájmu po smrti nájemce včetně zvláštní ochrany pozůstalých nezletilých dětí a seniorů. K této změně také přinášíme odpovědi na nejčastěji kladené otázky
Informace MMR: Podpora bydlení – startuje další ročník dotačního programu
Ministerstvo pro místní rozvoj v polovině listopadu vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotace v programu podpora bydlení. Ve čtyřech podprogramech je pro zájemce připraveno půl miliardy korun, které lze využít na regeneraci panelových domů, výstavbu technické infrastruktury a podporovaných bytů nebo výměnu starých olověných rozvodů.
Informace MMR: Pilotní projekt mapa nájemního bydlení vbíhá do cílové rovinky
V průběhu října došlo k dalšímu postupu v projektu Mapy nájemného. Počet obcí, které mají zveřejněno nájemné dle posudku znalce, dosáhl 471 obcí. Další orientační databáze je naplněna ze tří čtvrtin a zároveň jsou ověřovány údaje pro kategorii nájemné v obecních bytech, kde sběr dat probíhá velmi rychle.
Saldo a dluh obcí podle velikostních skupin
Dokončení rozboru hospodaření obcí podle velikostních skupin Ing. Věry Kameníčkové, CSc., by nebylo úplné bez přihlédnutí k vývoji salda rozpočtů a pohledu na celkovou zadluženost obcí. V roce 2010 došlo k celkovému snížení schodků rozpočtů obcí oproti roku 2009. Dluh obcí naopak mírně narostl, na čemž měly podíl především největší obce, v ostatních kategoriích obcí dluh klesal.
Evropské dotace a ochrana obyvatel
Další informace k dotacím z Integrovaného operačního programu přináší tajemník Centra pro regionální rozvoj Mgr. Vilém Řehák. Tentokrát se zaměřil na oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řízení rizik, na kterou je vyčleněno přes 4 miliardy korun a je zaměřena na ochranu zdraví a životů obyvatel pomocí rozvoje a modernizace všech složek Integrovaného záchranného systému.
Bytová výstavba ve vybraných městech a obcích ČR v letech 1997 až 2010
RNDr. Jiří Klíma připravil další podrobný pohled na bytovou výstavbu v ČR. Převážná většiny bytového fondu je koncertovaná do měst a obcí s pěti a více tisíci obyvateli. Vzhledem k neustálému nárůstu počtu domácností, vzrůstá tlak na novou bytovou výstavbu právě ve městech, kde existuje největší reálná potřeba nájemních bytů.
Technická vybavenost bytů dokončených v letech 1997– 2010 v České republice
Technická vybavenost bytů je jednou ze základních kvalitativních charakteristik bytového fondu. Podívejme se tedy, jak jsou na tom dokončované byty v posledních letech z hlediska připojení na kanalizaci, výtápění nebo energetické účinnosti. Článek připravil RNDr. Jiří Klíma.
Ukázkové investice z oblasti kultury podpoří cestovní ruch
V Olomouckém a Zlínském kraji bylo v cestovním ruchu z Regionálního operačního programu Střední Morava podpořeno 171 projektů za 2,5 miliardy korun. V regionu vznikla celá řada zajímavých muzeí, prohlídkových tras, center řemesel či jiných turisticky lákavých míst. Představujeme pět z těchto projektů.
Vzdělaný zastupitel
Projekt Svazu měst a obcí ČR „Vzdělaný zastupitel“ se naplno rozjel. Projekt eviduje přes 500 absolventů e-learningových kurzů a semináři již prošlo 557 zastupitelů. Absolventi jsou s touto formou vzdělávání velmi spokojeni. Svaz měst a obcí dále připravil projekt „Certifikace pro vzdělanou a odpovědnou obec“. Tento certifikát získá obec, kde většina zastupitelů absolvuje obě části vzdělávacího projektu.
Cílem reformy je snížit administrativu
Zhruba před rokem jsme přinesly první rozhovor s Vladimírem Šiškou, I. náměstkem ministra práce a sociálních věcí. Nyní jsme ho opět požádali o rozhovor a s odstupem času se podívali, co se povedlo v resortu Ministerstva práce a sociálních věci realizovat za změny.
Od výplaty dávek k aktivní politice bydlení
V červenci letošního roku přijala vláda koncepci bydlení do roku 2020. Jedním z cílů je zvýšení dostupnosti bydlení pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením, jako jsou například osoby se zdravotním postižením, senioři či lidé z nízkopříjmových domácností. Ministerstvo práce a sociálních věcí má společně s Ministerstvem pro místní rozvoj předložit návrh komplexního řešení sociálního bydlení.
Odpovědi na dotazy – praktické problémy financování obcí, měst a krajů
V rámci této rubriky budeme nyní publikovat vybrané dotazy k problematice financování obcí z práce Informačně poradenského centra pro zastupitele, které bylo zřízeno v rámci projektu Vzdělaný zastupitel Svazu měst a obcí ČR. Více informací o právní poradně a dalších službách v rámci tohoto projektu naleznete na www.vzdelanyzastupitel.cz.
Rozpočet a závěrečný účet obce (1. část – rozpočet)
Jan Břeň připravil další právní rozbor legislativy týkající se obcí. Ustanovení § 44 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že sestavování závěrečného účtu obce a hospodaření s prostředky tohoto rozpočtu se dále řídí zvláštním zákonem a tím je zákon č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Odsouzení.cz – náhradní rodinná péče
Aktuálním tématem poslední doby je změna systému péče o ohrožené děti v ČR. Kampaň Odsouzení.cz usiluje o reformu celého systému péče o ohrožené děti v České republice a je realizována Nadačním fondem J&T společně s několika nevládními organizacemi jako jsou Almalthea, Asociace náhradních rodin, Rozum a cit nebo Sdružení pěstounských rodin.
Knihovny roku 2011
V Zrcadlové kapli pražského hradu Klementina byly 4. října 2011 uděleny ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2011“. Cílem soutěže je v několika kategoriích ocenit nejlepší české a moravské knihovny a motivovat je k rozšiřování a zkvalitňování veřejných knihovnických a informačních služeb.
Účetní výkazy
Účetnictví vyžaduje dodržovat princip věrnosti a úplnosti zobrazované informace a dodržovat princip včasnosti při jejich pořizování. Trend účtování a vykazování spočívá v přechodu od peněžního principu k akruálnímu, tj. k vyjádření pohledávek a závazků ve věcné a časové souvislosti s daným obdobím. Článek připravila Danuše Prokůpková.