Přední strana obálky 4/2011 (47 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2011

Výsledky soutěže Vesnice roku 2011
Přinášíme krátké představení letošních finalistů a zároveň vítězů krajských kol 17. ročníku soutěže Vesnice roku 2011. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo 10. září 2011 v Luhačovicích a Vesnicí roku 2011 se stala obec Komňa (Zlínský kraj). Na druhém místě se umístila obec Hlavenec (Středočeský kraj) a třetí místo patří obci Skalička (Olomoucký kraj).
Pohled ze sněmovny
JUDr. Stanislav Polčák, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, přináší další aktuální informace k programu jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tentokrát se vyjadřuje k vládnímu návrhu změny Ústavy – rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, k pokračující debatě o reformě financování samospráv a projednávání zákona o veřejných zakázkách.
Zrcadlo doby – informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství
Lomnice má díky EU novou kanalizaci, Čtvrtinu Českých Budějovic tvoří zeleň, Ochrana dětí před kyberšikanou v Plzni, Motivace nezaměstnaných Vysočiny, V Příbrami vznikne nová školka a výběr z databáze očekávaných událostí
Premiér Nečas slíbil starostům 14,5 miliardy
Ve středu 21. září se konala na pražském Palachově náměstí demonstrace starostů měst a obcí celé republiky. Na místo dorazila téměř tisícovka účastníků. Organizátorem akce bylo Sdružení místních samospráv ČR, kteří tímto chtěli podpořit návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní. Demonstrace pak pokračovala ke Strakově akademii, kde se setkala s premiérem Petrem Nečasem.
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů
Ze Zpráv MF ČR č. 3/20011: 1. Pokuty uložené obcí jako příjem státního rozpočtu, 2. Refundace jednorázové náhrady podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb.
Rozpočtové určení daní – novelizace zákona se stává předmětem polemiky
Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, o kterém čtenáře průběžně informuje, dostal legislativní podobu. Dokument zpracovaný Ministerstvem financí prošel připomínkovým řízením a svá stanoviska prezentoval Svaz měst a obcí ČR i Sdružení místních samospráv ČR. V textu se opět vrátíme k předmětu úpravy a hlavním principům navrhované změny, uvedeme stanoviska obou uskupení a zmíníme se o možnostech dalšího vývoje.
Příprava na rozpočet roku 2012
Vláda počátkem září projednávala návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2012. Základní spor je výše deficitu, který je potřeba snižovat, a to nejlépe trvalým růstem příjmů státního rozpočtu, tedy daňovými příjmy. Predikce daňových příjmů však nebyla povzbudivá již v roce 2011. V roce 2012 se nejvyšší výběr očekává u DPH, u níž však dojde ke snížení podílu sdílení. A to ruku v ruce s markantním poklesem dotací.
Kde hledat sedm miliard? Snížení dotací do území zvýší daňové příjmy obcí
Příjmová základna obcí bude posílena na úkor celostátních dotačních programů, ze kterých bylo doposud centrálně, a tedy ne příliš efektivně čerpáno na rozvojové programy obcí. Omezení dotací na navýšení příjmu obcí až o 7 miliard může mít také nepříznivý dopad na realizaci projektů, které budou obce muset odložit, než si vytvoří potřebné zdroje z navýšených daňových příjmů.
Informace MMR: Koncepce bytové politiky do roku 2020
Vláda schválila koncepci bytové politiky do roku 2020. Teď je nutné ji naplnit a to je jeden z výsledků vládního projednávání materiálu připraveného Ministerstvem pro místní rozvoj, které už začalo plnit klíčové úkoly. Celá koncepce je postavena na třech pilířích – dostupnost, stabilita a kvalita.
Informace MMR: Hlavní problémové oblasti bydlení a bytové politiky
Koncepce bytové politiky je velmi obsáhlý materiál, který zahrnuje část analytickou, část koncepční, závěry a několik příloh. Přinášíme výběr z nejzajímavějších pasáží jednotlivých částí dokumentu. Problémy lze shrnout do kategorií: legislativní a finanční a je také třeba řešit koncepční roztříštěnost.
Informace MMR: Schválené principy bytové politiky do roku 2020
Bydlení je ve svobodné společnosti založené na tržním hospodářství z povahy věci primárním statkem obchodovaným na trhu, kde převažující poptávka nad nabídkou ceny zvyšuje. Není však veřejným statkem, ale přesto stát o bydlení svých občanů pečuje, protože je základní lidskou potřebou.
Informace MMR: Priority bytové politiky – Přednostní úkoly dle cílů koncepce
Vládou schválená koncepce bytové politiky do roku 2020 má velmi podrobně stanoveny konkrétní nástroje a cíle. Priority lze shrnout jako zvyšování dostupnosti bydlení, finanční stabilita poskytování podpory bydlení a vytváření trvalých předpokladů k zajištění kvality bydlení.
Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť
Integrovaný operační program nabízí městům a vlastníkům bytových domů přes pět miliard na zlepšení prostředí problémových sídlišť. Do poloviny roku 2011 přijalo centrum pro regionální rozvoj na 700 projektů. Jaký je aktuální stav a jaké chyby se v projektech objevují? Tyto informace přináší v článku tajemník CRR, Mgr. et Mgr. Vilém Řehák.
Jste připraveni na změny v účetnictví? Obec v účetní ztrátě není výjimkou
Od příštího roku začínají obce odepisovat budovy škol, infrastrukturu a jiný investiční majetek, Velmi pravděpodobně se nejedna z nich dostane do situace účetní ztráty, i když bude hospodařit s rozpočtovým přebytkem. Informace ze semináře k tomuto tématu, který uspořádal pro své členy Svaz měst a obcí ČR, přináší Ing. Jaroslava Kypetová, Ph. D.
Hospodaření obcí podle velikostních skupin (příjmová část rozpočtu)
Další rozbor hospodaření obcí z pera Ing. Věry Kameníčkové, CSc. Finanční krize ve světě a její vyústěni v ekonomickou recesi v roce 2009 se negativně promítli i do rozpočtového hospodaření obcí. Následné uklidnění a postupná obnova ekonomického výkonu v roce 2010 se naopak v rozpočtech obcí odrazila růstem jejich celkových příjmů.
Ochrana půdy a vody pro potřeby místních samospráv
Stále se vyznačující intenzifikace ve všech oborech hospodaření, tudíž i v zemědělství, přináší i některé negativní jevy. Zejména v rostlinné výrobě dochází k narušení vztahů mezi půdou, vodou, ovzduším a rostlinou. Článek připravil Ing. Jiří Hladík, Ph. D., ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
Odpovědi na dotazy – praktické problémy financování obcí měst a krajů
Další dotazy od čtenářů se týkaly porušení rozpočtové kázně, zveřejňování výročních zpráv příspěvkových organizací a obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Na dotazy v tomto čísle odpovídala Mgr. Helena Peterová a Mgr. Jan Břeň.
Financování obnovy památek přehledně na jednom místě
V České republice existuje jen málo obcí, jejichž představitelé nikdy nemuseli řešit otázku správy památkově chráněných objektů. Správa nemovitých i movitých památek souvisí s hledáním finančních prostředků na jejich údržbu i rozsáhlejší opravy. V říjnu 2011 zahájil provoz neziskový internetový portál www.propamatky.info.
Od obyčejného projektu k ukázkové investici za peníze EU
Evropské prostředky dostupné v letech 2007–2013 mají výjimečnost zakořeněnou sami v sobě. Investovat evropské peníze znamená pořídit si něco lepšího, než co bylo doposud nebo co by bylo možné pouze z vlastních prostředků. Ať už jde o školu, hřiště, cyklostezku nebo obecní dům. Samozřejmě na základě poptávky, s ohledem na přínosy a finance.
Plošné zklidňování dopravy
Plošné zklidňování dopravy, v ČR doposud méně známé, se v rozvinutých státech EU již více než 20 let považuje za standardní postup, který je vyjádřen přísnou diferenciací komunikací a jejich rychlostního režimu. Argumentem pro plošné zklidňování dopravy je zvyšování její bezpečnosti. Článek připravil Pavel Skládaný z Centra dopravního výzkumu.
Kongresová turistika – podpora nutná, ale návratnost rychlá
Česká republika je z pohledu kongresové turistiky už řadu let poměrně atraktivní destinací. V roce 2010 se na mezinárodním žebříčku asociace ICCA (International Congress and Convention association) umístila na 30. příčce. Představuje tak velmi perspektivní oblast, ze které by mohly plynout dodatečné příjmy do rozpočtů samospráv. Článek připravili Ing. Eva Šusteková a PhDr. Prokop Konopa.
Dispozice s nemovitým majetkem obce
Mgr. Jan Břeň přináší další část textu o nakládání s nemovitým majetkem obce. Nemovité věci tvoří významnou část majetku. Patří sem zejména pozemky, stavby, byty a nebytové prostory. Postup obce při nakládání s nemovitým majetkem má obvykle tři fáze, které byly zmíněny v předchozí části. Nyní se zaměříme na náležitosti záměru nakládání s tímto majetkem.
Informačně poradenské centrum pro zastupitele
V květnu tohoto roku byla zahájena činnost Informačně poradenského centra pro zastupitele, a to v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR „Vzdělaný zastupitel“. Tento projekt nabízí voleným představitelům obcí a měst různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. Odbornou garanci projektu zajišťuje odborník na správní právo JUDr. Stanislav Kadečka, Ph. D.
Optimalizace sítě sociálních a zdravotních služeb
V dubnu letošního roku podepsal ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek memorandum o spolupráci s šéfem resortu zdravotnictví Leošem Hegerem. Oba resorty tak zahájili projekt „Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb“, který bude spolufinancován z dotací Evropského sociálního fondu. Cílem projektu je především efektivnější péče o pacienty.
Podpora romských středoškoláků v Prešově
Opět přinášíme výběr sociálně-ekonomických opatření, která přijímají samosprávné orgány obcí, měst a krajů na Slovensku. Na předních místech je znovu využití přístupů elektronizace veřejné správy. Vysoký rating také získalo rozhodnutí o poskytování stipendií romským středoškolákům v Prešovském kraji.