Přední strana obálky 3/2011 (39 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2011

Návrh novely rozpočtového určení daní – nový model sdílení daní
V souladu s programovým prohlášením vlády, které si dalo za cíl snížit rozdílné příjmy na obyvatele mezi velkými městy a malými obcemi, předložil ministr financí dne 2. června 2011 návrh zákona o rozpočtovém určení daní, jejíž účinnost se očekává od 1. 1. 2013. Návrh počítá s posílením sdílených daní na úkor národních dotačních zdrojů pro obce.
Zrcadlo doby – informace z obcí měst a regionů ve zpravodajství ČTK
Jihomoravský kraj rozdělí obcím přes 80 mil. Kč, Plzeň loni skončila s přebytkem 128 mil. Kč, Šternberk letos pořídí podzemní kontejnery, Zlín se začne sám starat o své byty, Česká Lípa chce víc obchodovat po internetu, Jihočeský kraj chce sloučit 12 středních škol, Privatizace bytů Mostu vynesla 224 mil. Kč, Karlovarský kraj dostane na eGovernment 130 mil. Kč
XII. Sněm Svazu měst a obcí se konal ve Zlíně
Na konci května proběhl ve Zlíně XII. Sněm Svazu měst a obcí ČR. Jako nejvyšší orgán Svazu se schází jednou za dva roky. 566 delegátů Sněmu schválilo několik dílčích usnesení (např. k přímé volbě starostů, veřejným zakázkám atd.) a priority činnosti na příští dvouleté období, které přinášíme ve zkrácené redakční úpravě.
Pohled ze Sněmovny
Poslanec a předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JUDr. Stanislav Polčák přináší aktuální informace k několika materiálům, které míří k projednání do Poslanecké sněmovny. Jedná se o novelu zákona o veřejných zakázkách, problematiku přímé volby starostů a nový návrh zákona o rozpočtovém určení daní.
III. Republikové shromáždění SMS ČR
V Benešově u Prahy se 17. června 2011 uskutečnilo III. Republikové shromáždění Sdružení místních samospráv ČR. Shromáždění projednalo zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2010, hlavní okruhy činnosti SMS ČR na léta 2011–2013 a zaujalo stanoviska k aktuálním tématům jako rozpočtové určení daní, přímá volba starostů nebo dotační politika po roce 2013.
Hospodaření obcí a krajů v roce 2010
Hospodaření územních samosprávných celků v roce 2010 lze souhrnně označit za v zásadě vyrovnané. Kraje díky zpomalení výdajů dosáhly přebytků rozpočtů. Obce i přes zvýšenou dynamiku příjmů vykázaly deficity, které však byly nižší než v roce 2009. Dluh územních samospráv celkově vzrostl o 2,4 miliardy Kč, byl však převýšen nárůstem zůstatků na bankovních účtech.
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů
Ze Zpráv Ministerstva financí č. 3/2011 přetiskujeme: 1. Hospodaření příspěvkové organizace se ztrátou, 2. Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování dotací za státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2011
Ekonomické aspekty sociálních systémů (příklad z oblasti péče o ohrožené děti)
Na příkladu sociální péče o ohrožené děti Miloslav Macela dokládá neefektivní vynakládání prostředků veřejných rozpočtů. I přesto, že existují levnější alternativy péče o ohrožené děti, je u nás upřednostňována ústavní péče, která je v řeči čísel až 4× dražší než péče pěstounská. Ekonomické aspekty tak jistě sehrají roli i v připravovaném dokumentu „Národní strategie péče o ohrožené děti“.
Podrobněji k hospodaření územní samosprávy v loňském roce
Článek se dále podrobně zabývá výsledky hospodaření územních samosprávných celků v roce 2010, kdy došlo díky oživení trendu růstu příjmů ze sdílených daní k nárůstu celkových příjmů rozpočtů. Podrobná analýza je zaměřena především na krajské rozpočty včetně příspěvkových organizací krajů .
Blíže k hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v roce 2010
Další část článku o hospodaření územních samospráv v roce 2010 se podrobněji zaměřuje na hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí. Podle výsledků státního závěrečného účtu byl celkový dluh obcí ke konci roku 2010 83,3 mld. Kč a byla tak překonána nejvyšší zadluženost obcí z roku 2006.
Informace MMR: Přesuny mezi operačními programy
V květnu projednala vláda analýzu aktuálního stavu čerpání prostředků z fondů EU. Na jejím základě bylo rozhodnuto o přesunu prostředků z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Technická pomoc do regionálních operačních programů, tak aby bylo umožněno jejich úplné a včasné vyčerpání.
Informace MMR: Novinky v oblasti bydlení
Do příprav „Mapy nájemného“ se v květnu zapojily také obce a MMR jako realizátor projektu, tak získal další zdroj informací. Další podpora na opravy bytových domů v letošním roce bude dostupná v programu Nový Panel. V připomínkovém řízení je také nařízení, na jehož základě mohou být rozjety pilotní projekty financování bytové výstavby na základě dlouhodobých úvěrů od státu.
Informace MMR: Zákon o veřejných zakázkách – zásadní politický záměr je boj s korupcí
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl předložen návrh novelizace zákona o veřejných zakázkách, který v květnu schválila vláda. Ta tím plní jeden z hlavních programových cílů. Návrh zákona přináší několik klíčových změn, a to zejména snížení limitů pro veřejné zakázky, zvýšení transparentnosti celého řízení a omezení ekonomických, technických a kvalifikačních požadavků na dodavatele.
Informace MMR: Vyfoť projekt
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje letní fotografickou soutěž „Vyfoť projekt“, jejímž cílem je zviditelnění projektů podpořených z prostředků EU. Ty v letech 2007–2013 představují objem 700 miliard korun na nejrůznější typy projektů. Soutěž probíhá od 1. 7.–31. 8. 2011. Další informace o soutěži naleznete na www.vyfotprojekt.cz.
Změny DPH přinesou obcím nižší příjmy a vyšší výdaje
Ing. Jaroslava Kypetová, PhD. přináší podrobný rozbor dopadů novely zákona o dani z přidané hodnoty na veřejné rozpočty. Změna sazby DPH se v těchto rozpočtech promítne na příjmové i výdajové stránce a celkové dopady novely budou pro obce negativní. Dalším problémem je nejistota při odhadování zdrojů z daňových příjmů, a tím vzniká problém při sestavování rozpočtů.
Daň z nemovitostí na Slovensku
Daň z nemovitostí v České republice i na Slovensku patří mezi svěřené daně a její výnos plyne přímo do rozpočtů obcí. Přesto se pravomoci obcí v obou zemích upravit daňovou sazbu dost liší. Slovenské obce mohou sazbu daně z nemovitosti snížit nebo zvýšit u všech typů nemovitostí libovolně a mohou se lišit, české obce uplatněním místního koeficientu zvyšují daň všem a všude stejně.
Obce mohou posílit v boji s hazardem
Před rokem nabyla účinnosti novela zákona o místních poplatcích, na jejímž základě mohou obce vybírat poplatek „za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení podle jiného právního předpisu“, kterým se rozumí zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Projednávání novely tohoto zákona narazilo nejprve na veto prezidenta a ani tři nové návrhy krátce po parlamentních volbách nebyly schváleny.
Historické město roku – Znojmo
Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny je Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska udělována od r. 1996. Představujeme finalisty této ceny – Znojmo, Prachatice a Poličku. A právě město Znojmo se nakonec stalo Historickým městem roku 2011.
Zpravodaj MZe pro územní samosprávné celky – Ochrana půdy a péče o krajinu
Ministr zemědělství Ivan Fuksa prosadil nová a přísnější opatření GAEC o hospodaření na erozně ohrožených půdách, která začnou platit od 1. července 2011. V ČR je erozí ohroženo 45 % orné půdy. Dále také jednal s eurokomisařem Dacianem Ciolosem o podobě společné zemědělské politiky EU po roce 2013.
Zpravodaj MZe pro územní samosprávné celky – Program rozvoje venkova
Ve 12. kole proběhl příjem žádostí pro opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Alokace pro toto opatření činí 465 mil. Kč, ale vzhledem k vyššímu počtu zaregistrovaných žádostí bude uspokojeno pouze 75 % finančních požadavků. V přípravě je také 14. kolo příjmu žádostí do opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, které proběhne v říjnu letošního roku.
Zpravodaj MZe pro územní samosprávné celky – Venkovský prostor a pozemkové úpravy
Pozemkové úpravy jsou důležitým nástrojem k zatraktivnění a revitalizaci krajiny. Proto mají své neopomenutelné místo v Programu rozvoje venkova. Díky kolektivizaci zemědělství došlo k scelování drobných políček do velkých lánů, které snáze podléhají půdní erozi i díky odstranění dalších krajinných prvků jako remízky, aleje, apod. Revitalizaci krajiny nyní také komplikují složité vlastnické vztahy pozemků navrácených po roce 1989.
Odpovědi na dotazy – praktické problémy financování obcí, měst a krajů
Mgr. Helena Peterová zodpovídá dotaz ohledně stravování zaměstnanců příspěvkové organizace pracujících na zkrácený úvazek a Mgr. Jan Břeň přináší odpověď na otázku o placení místních poplatků za odpad občany, kteří se trvale nezdržují na adrese trvalého bydliště.
Do Ostravy zamířili tajemníci z celé republiky
Ve dnech 18.–20. května 2011 pořádalo Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů XXI. valné shromáždění a jarní celostátní odborný seminář. Třicáté celostátní konference se zúčastnilo 300 osob. Zasedání předsednictva před valným shromážděním potvrdilo ve funkci předsedy na příští čtyřleté období dosavadního předsedu sdružení Jaromíra Zajíčka.
Dvacet let práce pro venkov
Ing. Jan Kruml, zakládající člen Spolku pro obnovu venkova, shrnuje 20 let realizace Programu obnovy vesnice, který byl poprvé schválen v roce 1991. Inspirace k nám přišla z Rakouska a Bavorska a díky aktivní účasti venkovských obcí se podařilo již mnohé. Důkazem toho je také soutěž Vesnice roku, která každoročně oceňuje práci samospráv a občanů na rozvoji obcí.
Koncepce a iniciativa přináší výsledky – dotace jsou však žádoucí
Obec Třanovice ve Zlínském kraji může být příkladem dobře realizovaných rozvojových plánů obce. Po roce 1990 se obec osamostatnila a začal její další rozvoj. Obec byla také velmi úspěšná při získávání nejrůznějších dotací a své zkušenosti nyní sdílí s dalšími ve Škole obnovy venkova Třanovice. Starostou obce je od roku 1994 Bc. Jan Tomiczek.
Evropské hnutí obnovy venkova přináší důvěru v budoucnost venkovskému prostoru
V letošním roce slaví bavorský program rozvoje venkova 30 let. A právě díky spolupráci s ním se podařilo rozjet podobné aktivity i u nás již na počátku 90. let. Významným odborníkem, který stál u zrodu těchto aktivit je univerzitní profesor Dr. Ing. Holger Magel, který se této problematice nadále věnuje a zpracoval výzkumný projekt „Obnova venkova 2020“.
Výstavby rodinných a bytových domů („dřevostaveb“) v ČR v letech 1997 až 2010
Nárůst počtu dřevostaveb v České republice je v posledních pěti letech velice markantní. Jejich výhodou je poměrně nízká pořizovací cena, která z nich v kombinaci s nízkými provozními náklady činí velmi atraktivní alternativu pro výstavbu. RNDr. Jiří Klíma z ÚRS Praha, a. s., přináší přehled o výstavbě rodinných a bytových domů formu dřevostaveb v ČR v letech 1997–2010.
Přímá volba starostů a soulad s ústavním pořádkem ČR
Jak jsme informovali již v předcházejících číslech, Ministerstvo spravedlnosti připravilo „Analýzu slučitelnosti návrhů legislativních změn nezbytných pro přímou volbu starostů ve volbách v roce 2014 s ústavním pořádkem České republiky“. Z analýzy vyplývá, že přímá volba starostů by byla možná až na základě změny sedmé hlavy Ústavy ČR.
Rozhodnutí zatím odloženo
Analýzu slučitelnosti návrhů legislativních změn nezbytných pro přímou volbu starostů ve volbách v roce 2014 byla 2. června předložena k projednání vládě. Ta se rozhodla jednání o této otázce na měsíc odložit. Vzhledem k tomu, že vládní koalice nemá ve sněmovně potřebnou ústavní většinu, bude nutná také diskuze s ČSSD.
Dispozice s nemovitým majetkem obce
Významnou složku obecního majetku tvoří nemovité věci. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 39 specifická pravidla pro nakládání s obecními nemovitostmi. Právní výklad této problematiky připravil Mgr. Jan Břeň.