Přední strana obálky 2/2011 (33 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2011

Nadměrné zadlužení obcí
Ministerstvo financí předložilo k veřejné diskuzi návrh věcného řešení nadměrné zadluženosti obcí, který má několik variant. V redakčním článku jsou popsány důsledky zadluženosti a rozebrány jednotlivé varianty řešení včetně časového postupu, který předpokládá dvě etapy.
Pohled ze Sněmovny
Předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj JUDr. Stanislav Polčák se vyjadřuje k aktuálním otázkám, které jsou na programu – zákon o zadávání veřejných zakázek, opatření přijatá v rámci boje proti korupci a strategie přípravy čerpání fondů Evropské unie v nastávajícím období.
Národní konference o kvalitě
Informace z Národní konference o kvalitě ve veřejné správě, která se konala v Chrudimi, kterou píše za Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Theodor Sojka. Vedle jednotlivých programových bloků představuje i úřady, oceněné za kvalitu ve veřejné správě.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK včetně očekávaných událostí
35. Dny malých obcí
Pravidelné setkání starostů venkovských obcí s představiteli ústředních orgánů státní správy se konalo v Praze a ve Vyškově. Na programu byly informace ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství, financí a vnitra. Představily se také firmy, nabízející výrobky a služby pro municipality.
Daň z přidané hodnoty a její vliv
Daň z přidané hodnoty je výrazným zdrojem obecních rozpočtů, píše Ing. Jaroslava Kypetová, a její změny by neměly příjmy obcí ovlivnit. Přesto se navrhované změny sazby DPH do rozpočtů obcí promítnou, zejména vyššími provozními náklady.
Dochází k centralizaci?
Některé návrhy zákonů tento dojem vyvolávají, proto SMO ČR vyžaduje provedení důkladné analýzy. Koncepty reforem jednotlivých resortů potvrzují, že se jedná o nekoordinovanou centralizaci veřejné správy (úřady práce, živnostenské úřady, stavební úřady, finanční úřady atd.).
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelné informace Ministerstva financí pro finanční orgány krajů, měst a obcí. Hlavní informací je tentokrát výpočet ukazatelů podle zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Doplněna je informace o finančním hospodaření příspěvkové organizace.
Obce a využití zdrojů EU
Využití možností čerpat prostředky z EU je předmětem analýzy Ing. Věry Kameníčkové, zejména z pohledu rozdělení mezi velikostní skupiny obcí. Proveden rozbor za léta 2008–2010 u strukturálních fondů a Zemědělského fondu pro rozvoj venkova podle krajů a typů obcí.
Mapa nájemného
Ministerstvo pro místní rozvoj oficiálně představilo Mapu nájemného, což je především pomůcka pro všechny, kteří se od 1. ledna ocitli na volném trhu s nájemním bydlením. V textu je uvedeno Desatero projektu, kde jsou charakterizovány hlavní zásady této online databáze.
Přehled otevřených výzev
Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj vydává měsíčně Přehled otevřených výzev, kde lze vyhledat podle operačních programů možnosti aktuálního podání projektů k čerpání prostředků z fondů EU. Doplněn je i obecný postup realizace podporovaných projektů.
Nová zastupitelstva – nové územní plány?
Stále častěji se stává předvolebním tématem územní rozvoj obce. Zastupitelstva v řadě obcí se změnila a v textu Ing. arch. Martina Tunky jsou uvedeny důvody pro zpracování nového územního plánu, nové požadavky, které územní plán musí splňovat včetně doporučení pro zpracování rozvrhu prací.
Volby starostů v evropských zemích
Informace o volbách starostů v Německu, Polsku a ve Francii vychází z analýzy možností zavedení přímé volby v ČR, kterou zpracovalo MV ČR. V textu jsou uvedeny výhody a nevýhody modelů, uplatňovaných v jednotlivých členských zemích Evropské unie.
Problematika právního řešení
Další pasáž z analýzy Ministerstva vnitra k problematice přímé volby starostů se zabývá problematikou právního řešení. Význam mají zejména ustanovení o postavení a kompetencích starosty v nových podmínkách. Text je doplněn aktuálním průzkumem názorů obcí na přímou volbu starostů.
Vybrané problémy rozvoje bydlení
Na základě výsledků dotazníkové studie informuje RNDr. Jiří Klíma o hlavních problémech rozvoje bydlení z pohledu obcí. Stěžejní byly dotazy týkající se připravenosti – rozvojové plochy, volné pozemky, napojení na technickou infrastrukturu. Článek doplňuje řada kartogramů a tabulka.
Sociální reforma zpohledu obcí
Nové pojetí sociální péče podle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí předpokládá, že jednotným výplatním místem se stává Úřad práce. Pro obce to znamená převod řady agend a delimitaci řady pracovníků. Volá se po nutnosti provedení potřebné analýzy a následného koncepčního rozhodnutí.
Národní strategie
O významu zpracování Národního strategického plánu rozvoje venkova píše Mgr. Vladan Hruška. Poukazuje na skutečnost, že stávající národní strategický plán je spíše soustavou technických opatření, které by měly prosadit evropskou představu rozvoje venkova a volá po odborné diskuzi.
Veřejný zájem a vodohospodářské úřady
Mgr. Zdeněk Horáček provádí základní vymezení pojmu veřejný zájem a to zejména z pohledu činnosti vodoprávních úřadů. Aplikace veřejného zájmu vodoprávním orgánem je popsána zvláště ve vztahu k vodnímu zákonu a stavebnímu zákonu. Autor neopomíjí ani nalézání veřejného zájmu dotčenými orgány a veřejností.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a krajů. Dotazy jsou zaměřeny na závěrečný účet, použití rezervních fondů a vypláceným odměnám po skončení volebního období.
Poutní místa na českém venkově
Česká religiozní krajina, poutní místa a změny jejich využití jsou předmětem studie RNDr. Silvie Kučerové a dalších autorů. Popisuje podoby poutního místa, věnuje se regionální oblibě svatých a zvláště upozorňuje na využití poutních míst, které se v čase mění.
Průzkum stavebních úřadů
Spolek pro obnovu venkova zorganizoval zajímavý průzkum stavebních úřadů, jejich velikosti, rozsahu i kvality činnosti a výkonnosti – výsledky zpracoval Ing.arch Jan Florian a přináší k nim zajímavý komentář včetně rozsáhlých tabulkových a mapových příloh.
Dvacet let Programu obnovy venkova
Vývoj obnovy venkova od Programu obnovy vesnice až po aplikaci metody LEADER popisuje Ing. arch. Jan Florian. Byly to právě zkušenosti z realizace Programu obnovy venkova, které byly využity při formování a realizaci operačních programů s podporou Evropské unie.
Ručení obce
Mgr. Jan Břeň pokračuje ve svém seriálu o hospodaření obcí a zabývá se problematikou ručení obce za závazky fyzických a právnických osob. Vysvětluje pojem ručení a podrobně popisuje všechny výjimky ze zákazu ručení obce. Stát v žádném případě za závazky obce neručí.
Přímá volba starostů na Slovensku
Zkušenosti z přímé volby starostů na Slovensku přináší určité výhody i nevýhody. Vedle textu, který přináší zkušenosti z Německa, Polska a Francie je podrobněji charakterizována přímá volba na Slovensku, její výhody a nevýhody.
Elektronická aukce a dražby
Informace o opatřeních slovenských samosprávných celků. Stručné charakteristiky vybraných opatření samosprávy jsou komentovány týmem expertů, kteří přidělují kladné a záporné body – výsledkem je rating daného opatření.