Přední strana obálky 1/2011 (60 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2011

Strategie vlády v boji proti korupci
V lednu schválila vláda obsáhlý dokument – Strategie boje proti korupci v letech 2011–2013. Obsahuje řadu úkolů, ze kterých jsou popisovány opatření, která se vztahují k problematice územních samospráv – nakládání s majetkem, transparentní hlasování, zneužívání radničních periodik apod.
Zrcadlo doby
Stručné informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK
Mým cílem je snižování administrativy
Rozhovor s předsedou sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, JUDr. Stanislavem Polčákem, se zabývá novelizací zákona o rozpočtovém určení daní, úpravou kritérií, ale také snižováním administrativy, zjednodušením veřejné správy a eGovernmentem.
Základní teze pro změnu RUD
Ministerstvo financí opět obnovilo činnost pracovní skupiny, která se zabývá novelizací zákona o rozpočtovém určení daní. Při práci se bude vycházet z publikovaných zásad, ke kterým se vyjadřují oborové sdružení představitelů obcí, měst, samospráv i krajů. Zastoupen je i Spolek pro obnovu venkova a představitelé zákonodárců.
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelné informace Ministerstva financí pro finanční orgány obcí, měst a krajů. Tentokrát je publikován mj. návod k vykazování podnikatelské činnosti obcí, metodika k vyměřování místních poplatků aj.
Větší obce a jejich hospodaření
Analýza hospodaření obcí větších než 800 obyvatel navazuje na rozbor této činnosti u malých obcí, který byl z pera Ing. Kameníčkové publikován v minulém čísle. Autorka mj. dochází k závěru, že zadluženost paradoxně více ohrožuje malé obce než velké dluhy větších měst.
Čerpání z fondů Evropské unie
Informace z Ministerstva pro místní rozvoj přináší přehled o celkovém čerpání prostředků, které jsou vyčleněny v současném období pro Českou republiku v členění – celková alokace, zálohové platby, zaúčtované prostředky a certifikované údaje. Podrobné členění je dokumentováno graficky i podle jednotlivých operačních programů a dle územní lokalizace.
Stavební úřady a vyvlastňování
Novelizaci stavebního zákona provází řada dotazů, zaměřených zejména na problematiku rušení stavebních úřadů a otázky vyvlastňování. Odpovědi na nejčastější dotazy k stavebnímu řízení, územnímu plánování, k rušení úřadů i k novele zákona o vyvlastňování jsou předloženy čtenářům.
Sčítání lidu, domů a bytů
K 26. březnu 2011 se bude na celém území České republiky konat Sčítání lidu, domů a bytů. I když úkoly pro obce nejsou tak obsáhlé jako v minulosti, text seznamuje představitele samosprávy s obsahem pokynů Českého statistického úřadu pro obce a kraje včetně upřesnění okruhu výdajů obcí, které mohou souviset se sčítáním.
Místní koeficient daně z nemovitostí
Třetí rok mohou obce uplatňovat zavedení místního koeficientu u daně z nemovitostí, kterým lze zvýšit sazbu daně až na pětinásobek. Článek Ing. Sedmihradské hodnotí využití koeficientu, který zavedlo jen cca 300 obcí z hlediska jejich územního rozložení i z pohledu jejich velikosti.
Novela zákona o DPH
Dva články se zabývají novelizací zákona o DPH a dopadem navržených změn do činnosti obcí. Ing. Toman charakterizuje jednotlivé změny a text Ing. Kypetové a Ing. Nejezchleba ukazuje na problematické změny z pohledu obcí – např. zahrnutí všech i drobných stavebních prací.
Stav komunikací
Stav a úroveň komunikací je vnitřním dluhem celého státu. Podle Mgr. Kupky se to projevuje jak u dálnic a silnic I. třídy, tak u krajských a místních komunikací. Autor kritizuje stav ve Středočeském kraji a navrhuje posílení místních rozpočtů – buď cestou rozšíření dotačních titulů pro údržbu a opravy místních komunikací nebo omezením dotací, ale zvýšením podílu obcí na sdílených daních.
Přímá volba starostů
Přímá volba starostů je předmětem trvalé diskuze, která byla shrnuta v obsáhlé analýze, předložené vládě. Úvod do problematiky a výsledky dosavadní debaty shrnuje první část publikovaných závěrů včetně hodnocení navržených přístupů, které se však nebudou moci vyhnout otázkám slučitelnosti s Ústavou.
Odpovědi na dotazy
Praktickými problémy financování obcí, měst a krajů se zabývá pravidelná rubrika Odpovědi na dotazy. Tentokrát přináší názory na odchodné starosty a jeho výplatu, řeší problémy schvalování rozpočtu, sociální fond obce a příspěvek na stravování.
Stromy pod kontrolou
Stromy ve městech a obcích představují oblast, která se těší stále většímu zájmu obyvatel. Autoři J. Kovařík a A. Szórádová informují o novém informačním mapovém portálu, který zprostředkuje informace o hodnocení stavu stromů v obcích a ve městech.
Program rozvoje venkova
Článek Ing. Krochové se zabývá procesem administrace žádosti o dotaci a žádosti o proplacení v rámci Programu obnovy venkova. Autorka pracuje v příslušném odboru ministerstva zemědělství a uvádí jednotlivé kroky v případě obou postupů včetně nejčastěji se opakujících chyb.
Vodohospodářská politika
Vrchní ředitel sekce vodního hospodářství na MZem, Ing. Punčochář, shrnuje plnění cílů vodohospodářské politiky v období 2004–2010 a popisuje koncepční cíle na období 2011–2015, které budou postupně rozpracovány do realizačního harmonogramu.
Nová typologie regionů
Ing. arch. K. Matoušková uvádí novou typologii městských a venkovských regionů NUTS3 podle Evropské komise, která využívá pravoúhlé sítě buněk s plochou čtverečního kilometru. Uvedená metodologie má v ČR dopad na Středočeský kraj, který se stává převážně městským regionem NUTS3.
Sakrální objekty v krajině
Jedním z projevů náboženství jsou sakrální objekty. S měnící se mírou religiozity se mění i sakrální objekty a vztah lidí k nim. RNDr. Havlíček a RNDr. Hupková se ve svém článku zabývají sakrálními objekty jako nedílnou součástí českého venkova. Doplněno kartogramem, grafy a fotografiemi.
Vývoj bytové výstavby
Vývoj bytové výstavby v obcích do 2000 obyvatel od roku 1997 rozebírá RNDr. J. Klíma z hlediska rozmístění výstavby, technické vybavenosti i velikosti pozemků a hodnoty domů a bytů. Text doplňují kartogramy intenzity výstavby a její dostatečnosti.
Základní principy hospodaření
Základní principy hospodaření obce ve svém seriálu popisuje Mgr. J. Břeň. V již šestém pokračování se tentokrát zaobírá úplatným převodem majetku, cenou a obvyklou cenou i způsoby oceňování majetku. Pozornost věnuje také doložce potvrzující podmínky platnosti právního úkonu.
Skutečná nebo jen mediálně zajímavá kontrola?
Ve svém polemickém textu Ing. J. Kypetová z legislativního odboru SMO ČR poukazuje na problematiku kontroly územně samosprávných celků zejména z pohledu navrhovaného rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu právě do sféry samosprávy.
Palivo z odpadu
Souhrn opatření přijímaných samosprávnými orgány na Slovensku hodnotí komise expertů a posuzuje jejich společenský přínos, efektivnost a význam pro občany. Jednotlivá hodnocení získávají celkový rating (od +300 do –300 bodů). Čtenář tak může konfrontovat svůj názor se stanoviskem odborníků a zároveň poznat problematiku obcí a měst.