Přední strana obálky 5/2010 (65 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2010

Komunální volby 2010
Redakční komentář Antonína Eliáše shrnuje komplexní výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, postupy volebních stran po volbách a zamýšlí se nad volebním zákonem. Text doprovází několik grafických ilustrací.
Co trápí obce a města v České republice
Diskuzi o budoucnosti využití evropských fondů v nastávajícím programovacím období zahajuje Svaz měst a obcí studií potřebnosti měst a obcí v České republice. Vytyčuje hlavní problémy venkova i měst a vybízí k další diskuzi.
Předání cen v Ratměřicích
Komentované zpravodajství z Ratměřic (Vesnice roku 2010) se vrací k vyhodnocení nejlepších obcí, které se zúčastnily soutěže Vesnice roku 2010. Doplněno řadou fotografií a informací o evropské soutěži Kvetoucí sídle (Entente Florale).
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK
Zástupci Svazu měst a obcí
Předsednictvo SMO ČR jednalo na základě dohody o spolupráci s vládou o aktuálních problémech územních samospráv – od financí až po kontrolu. Text z Informačního servisu SMO podrobně formuluje názory členů vlády i představitelů obcí.
Kvalita života
Vyhodnocení kvality života v padesáti největších městech ČR podle studie společnosti Master Card je dokumentováno řadou tabulek dle jednotlivých indikátorů z oblasti demografie, ekonomiky, sociální sféry i životního prostředí.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva finance pro finanční orgány obcí, měst a krajů jsou tentokrát převážně zaměřeny na Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Vedle uvedené směrnice ke sčítání je publikován vzor smlouvy o vykonání přezkumu hospodaření.
Jak jsou na tom malé obce
Analýzu příjmů a výdajů obcí do 800 obyvatel zpracovala Věra Kameníčková, která upozorňuje na značné rozdíly v jednotlivých ukazatelích této početné skupiny. Nejmenší obce disponovaly příjmy na úrovni 97 % průměru všech obcí.
Aktuální informace
Ministerstvo pro místní rozvoj řeší řadu aktuálních problémů v souvislosti s ukončením regulace nájemného (setkání s představiteli nájemníků) i v návaznosti na čerpání prostředků z evropských fondů (jednání s EIB, rozdělení dodatečných prostředků).
Deset nejčastějších omylů
V souvislosti se změnami v regulaci nájmů upozorňuje Ministerstvo pro místní rozvoj na deset nejčastějších omylů v této oblasti – od odmítnutí hrozby pro nájemníky až po automatický zánik přechodu nájmu v případě úmrtí.
Konec regulace nájemného
Ukončení regulace nájmů se dotýká 450 tisíc bytů, k tomu se vyskytuje řada otázek a na nejčastější z nich přináší Ministerstvo pro místní rozvoj odpovědi (např. zda může pronajimatel jednostranně uplatnit zvýšení nájemného v následujícím roce).
Čerpání prostředků
Informace o aktuálním stavu čerpání prostředků z fondů Evropské unie je členěno podle operačních programů s uvedením celkové alokace, schválených prostředků a proplacených částek příjemcům dotací.
Město Orlová řeší sociálně vyloučené rómské komunity
V rámci Integrovaného plánu rozvoje města se vytváří v lokalitě Orlová-Poruba atraktivní a příjemné místo k pobytu pro všechny skupiny obyvatel města. Text přináší názory zainteresovaných institucí – Policie, školy, vlastníka bytového fondu i terénních sociálních pracovníků.
Místně obvyklé nájemné
S koncem letošního roku končí platnost zákona o jednostranném zvyšování nájemného. Článek doporučuje obracet se při sporech o výši nájemného na soudní znalce, kteří nezávisle a objektivně posoudí konkrétní podmínky.
Nejčastější pochybení
Při výkonu samostatné působnosti se obce dopouštějí často pochybení při jednání zastupitelstva v otázkách informovanosti, formálního zápisu či v otázkách nakládání s majetkem. Text shrnuje poznatky odboru dozoru a kontroly MV ČR.
Provoz datových schránek
V rozhovoru se státním tajemníkem a náměstkem ministra vnitra Františkem Vaverou o perspektivach veřejné správy se hovoří i o provozu datových schránek, který obce nebudou v následujícím roce platit.
Oznámení o střetu zájmů
Po skončení volebního období je povinností určených členů zastupitelstev obcí splnit povinost plynoucí ze zákona o střetu zájmů – píše Pavel Drahovzal. Formou čestného prohlášení se podávají celkem čtyři oznámení.
Identita českého venkova
Slovo identita se stalo módním trendem, ale pro obce má svůj specifický význam. V rámci výzkumného projektu se problematikou zabývala Silvie Kučerová. Označení venkov se nejčastěji používá v protikladu k městu.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Obsahem je hodnocení prvních sto dnů ve funkci nového ministra, soutěž o oranžovou stuhu – spolupráce obce se zemědělským subjektem a hodnocení Místních akčních skupin, které je ve třech skupinách členěno do čtyř úrovní.
Rozdíly v dopravní obslužnosti
Dopravní obslužnost patří k nejčastěji zmiňovaným pojmům v souvislosti s životem na současném venkově. Detailně se těmito otázkami zabývá text Miroslava Marady a Viktora Květoně – doplněno tabulkou, grafem a kartogramem.
Umíme hodnotit udržitelný rozvoj?
Uvedenou otázku si klade pracovní skupina pro Místní agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Tým vedený Jiřinou Vargovou publikuje výstupy z úvodní části výzkumného úkolu.
Daňové příjmy obcí
Jaroslava Kypetová polemizuje s návrhem státního rozpočtu, který obcím krátí příspěvek na výkon přenesené působnosti s odůvodněním, že pokles příjmů nahradí výnos sdílených daní. Ten je však určen k jiným účelům.
Přelom roku a nové účetnictví
Vnitřní předpisy a pověření vedením účetnictví – to jsou problematické body nové právní úpravy při sestavování účetní závěrky, na které upozorňuje Jiří Lanc. Zmiňuje se rovněž o rozpočtových pravidlech a finanční kontrole.
Čištění odpadních vod
Nové přístupy a technologie v oblasti čištění odpadních vod popisuje s ohledem na malé obce Karel Plotěný a uvádí např. membránové bioreaktory a telemetrické systémy, které patří k moderním formám sledování funkcí domovních čistíren.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a krajů v otázkách a odpovědích – tentokrát o porušení rozpočtové kázně, poskytování úvěru a příspěvku na stravování ve školní jídelně.
Rozmístění bytové výstavby
Analýzu lokalizace bytové výstavby do jednotlivých obcí představuje Jiří Klíma. Text je doprovázen dvěma přehlednými kartogramy – o rozmístění a o intenzitě výstavby v rámci České republiky.
Financování sociálních služeb
Informační text se zabývá způsobem rozdělování prostředků na výkon sociálních služeb, kde se mění názory a přístupy krajů k decentralizaci tohoto segmentu veřejných služeb. Služby s úhradami klientů se převádí z režimu dotací do režimu veřejných zakázek.
Základní principy hospodaření obce
Jan Břeň se ve svém seriálu o principech hospodaření obce tentokrát zabývá sledováním pohledávek (subjekt, předmět a obsah závazkového vztahu) a vymáháním dluhů (plnění pohledávky, vymáhání, promlčení a prekluze).
Evropské fondy podporují spolupráci
Zajímavý pohled francouzských akademiků na využívání zdrojů z evropských fondů malými obcemi a srovnání přístupu českých a francouzských venkovských obcí.