Přední strana obálky 4/2010 (64 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2010

Vládní program věnuje obcím velkou pozornost
Programové prohlášení vlády rozpočtové odpovědnosti obsahuje celou řadu cílů, jejichž realizace se bezprostředně dotkne také územních samosprávných celků. Proto z něj vybíráme právě ty, které obce budou nejvíce zajímat, jako např. pokračování konsolidace veřejných rozpočtů doplněné ústavním zákonem o rozpočtové kázni, další řešení rozpočtového určení daní a celostátních dotačních titulů, boj s korupcí nebo další rozvoj e-governmentu.
Vládní prohlášení – mají obce čekat revoluci?
Směr, který udává programové prohlášení vlády, cílený na konsolidaci veřejných rozpočtů a nastartování potřebných reforem je určitě správný. Podrobný pohled Jaroslavy Kypetové na prohlášení vlády v oblastech rozpočtového určení daní, rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu a otázky veřejných zakázek.
Výsledky soutěže Vesnice roku 2010
Zlatou příčku v celostátním kole 16. ročníku soutěže Vesnice roku obsadila obec Ratměřice (okres Benešov), stříbrný je městys Koloveč (okres Domažlice) a bronz patří obci Hlavnice (okres Opava). Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 11. září v Luhačovicích. Představení celkových vítězů, ale také všech dalších 10 vítězů krajských kol přinášíme v následujícím článku.
Naše "Vesnice roku" získaly ocenění v soutěži o Evropskou cenu obnovy vesnice 2010
V letošním ročníku Evropské soutěže obnovy vesnice zastupovali Českou republiku obec Lidečko (Vesnice roku 2008), která si také odnesla cenu za mimořádné výkony ve více oblastech rozvoje vesnice, a obec Tučín (Vesnice roku 2009). Evropská soutěž obnovy vesnice je vyhlašována od roku 1990 každé dva roky a ČR v ní zastupují vítězové soutěže Vesnice roku.
Daňové příjmy nemají sloužit k úhradě nákladů na státní správu
Predikce daňových příjmů na rok 2011 připravovaná Ministerstvem financí, předpokládá meziroční přibližně 2 % nárůst (téměř 3 mld. Kč). Obce by tedy neměly čelit propadu daňových příjmů. Tento přírůstek však chce Ministerstvo financí využít na financování příspěvku na přenesený výkon státní správy, který by měl být snížen.
Internet Rating obcí
Internet Rating se pokouší podat ucelený pohled na hospodaření obcí a komplexně analyzuje celou řadu ukazatelů, na základě kterých je obci přiřazen jeden ze sedmi ratingových stupňů (A, B+, B, B-, C+, C, C-). V roce 2009 došlo ke zhoršení ratingu obcí, kdy poprvé počet obcí s ratingem C– převýšil počet obcí s ratingem A.
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů
Zprávy MF ČR č. 3/2010: 1. Metodické sdělení k místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, 2. Pozvánka na školení "Povinnosti obcí v oblasti pohřebnictví", 3. Rozsah údajů obsažených v návrhu zveřejněného závěrečného účtu obce, 4. Nabývání darů příspěvkovou organizací pro svého zřizovatele, 5. Náklady na pořízení odhadu, 6. Postup kraje a obcí při zajišťování finančního vypořádání se státním rozpočtem.
Zrcadlo doby – Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK
Cestující v Ostravě jezdí elektrobusem ~ Sokolov vyřizuje agendy na internetu~ Vysočina zdvojnásobí optickou síť ~ Na Domžlicku vznikl krajinný park ~ Bezplatný odvoz odpadků v Ústeckém kraji ~ Ve Valašských Kloboukách třídí bioodpad ~ V libereckém kraji přibylo nezaměstnaných ~ a výběr z databazé očekávaných událostí
Obchvaty zůstávají jednou z naprostých priorit, říká ministr dopravy Vít Bárta
Rozhovor s JUDr. Vítem Bártou o jeho nástupu do resortu dopravy, pozastavování dopravních staveb, hledání úspor v rozpočtu ministerstva dopravy, možné spolupráci s obcemi a městy, bezpečnosti silničního provozu, bodovém systému a pokutách podle výše příjmu.
Názory a zkušenosti dlouholetých představitelů samospráv
Před blížícími se komunálními volbami jsme oslovili několik zástupců samospráv – dlouholetých zastupitelů, starostů nebo místostarostů s několika otázkami dotýkajícími se potřebných změn v postavení měst a obcí, důležitých priorit pro následující volební období nebo rad pro nově zvolené starosty, a jejich názory Vám přinášíme v tomto článku.
Nový ministr pro místní rozvoj se ujal funkce
Zástupce strany Věci veřejné Kamil Jankovský byl jmenován novým ministrem pro místní rozvoj a představil své hlavní priority. Tou hlavní zůstává zlepšení čerpání prostředků z evropských fondů a po roce 2013 také zjednodušení administrativy operačních programů. Dalším důležitým okruhem je také transparentnější řešení veřejných zakázek a odstraňování povodňových škod z letošního léta.
Rychlá pomoc MMR na likvidaci povodňových škod
Následky povodní se významně dotkly obydlí místních obyvatel. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo systém rychlé finanční podpory pro bydlení určený přímo postiženým občanům. Přinášíme přehled jednotlivých možností pomoci a informace kam se obrátit s Vaší žádostí.
Úloha územního pánování při prevenci povodní
Jedním ze základních úkolů územního plánování, které stanoví stavební zákon, je snižování nebezpečí přírodních katastrof. Ochrana proti povodním je pří zpracování územních plánů řešena ve spolupráci s příslušnými vodoprávními úřady a na základě územně analytických podkladů jsou pak vyčleněny záplavové oblasti a prováděna protipovodňová opatření. Informace k tomuto tématu přináší Ing. Arch. Martin Tunka, CSc. a Ing. Daiela Lásková, CSc. Z odboru územního plánování MMR.
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích z finančních prostředků EU
V rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích mají česká města a obce možnost čerpat celkem 5138 mil. korun. Program je zaměřen na komplexní revitalizaci sídlišť a jejich prostředí a oprávněnými žadateli může být až 41 měst, které mají zpracovány Integrovaný plán rozvoje města schválený ministrem pro místní rozvoj. Článek připravili zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR.
Co s holuby? Řízením reprodukce k přátelskému soužití
V novodobých městech vystřídali holubi krysy a stali se problémem, který si člověk nevědomky způsobil sám, protože se jedná o "zdivočelé" potomky holubů chovaných v zajetí. Města v boji s nimi používají nejrůznější prostředky, ale i zde se mohou chovat v souladu s principy ochrany zvířat. V článku Petra Jandíka najdete odpověď, jak je toho možné dosáhnout.
Správa obce mezi konáním voleb a zvolením nových volebních orgánů (pravidla pro svolání nově zvoleného zastupitelstva)
Novela zákona o územně samosprávných celcích č. 298/2008 Sb. změnila pravidla pro fungování obce v tzv. "volebním mezidobí". Toto mezidobí nastane již 15. října 2010 a proto uvádíme tento text, který shrnuje základní části metodického doporučení odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra.
Odlišnost hospodaření obcí v jednotlivých krajích ČR
Věra Kameníčková v článku přináší rozbor hospodaření obcí podle jednotlivých krajů v roce 2009. Významný dopad na hospodaření měl propad daňových příjmů, který byl částečně nahrazen přílivem dotací. I z tohoto důvodu došlo k dalšímu zvýšení schodků obecních rozpočtů a obecní dluh meziročně vzrostl o 14 %. Rozdíly mezi jednotlivými kraji však byly značné.
Krajské samosprávy a jejich hospodaření v roce 2009
Hospodaření krajů se v roce 2009 také dotklo snížení daňových příjmů. Dotace zde však sehrály tak významnou roli, že krajské rozpočty hospodařily s větším objemem prostředků než v roce předchozím. I přesto pokračoval růst deficitů rozpočtů, které jsou zatím kompenzovány dostatečnými zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství pro územní samosprávné celky
Zemědělství je také rozvoj venkovských oblastí ~ Resort pracuje pod novým vedením ~ Čištění městských odpadních vod v aglomeracích nad 2000 EO ~ Informace o podporách na odstraňování povodňový škod a pro rozvoj protipovodňových opatření na Ministerstvu zemědělství
Podpora bytové výstavby v zemích Evropské unie
Společnost Deloitte zpracovala v roce 2010 studii na téma "Úloha vlády na realitním trhu v EU". Jiří Klíma v článku seznamuje s výsledky této studie a doplňuje ji studií ÚRS Praha, a. s., "Rozbor předpokladů na zvýšení podílu podpor rozvoje bydlení na základě samofinancování a refinancování s využitím záruk", jejímž zadavatelem byl Státní fond rozvoje bydlení.
Výstavby sběrného dvora s finanční podporou z Operačního programu Životní prostředí
Z Operačního programu životní prostředí lze získat až 90 % prostředků na projekty komunálního charakteru. Článek Vás postupně provede přes přípravu projektu a podání žádosti o dotaci, přes zpracování další dokumentace až k možnému uzavření smlouvy a realizaci projektu.
Pohřbívání a hřbitovy, reflexe kultury českého venkova
Problematika pohřbívání se dotýká obcí především z hlediska správy hřbitova, ale také z hlediska tzv. sociálních pohřbů, které se konají na obecní náklady. V Česku má pohřební kultura také svá daná specifika, se kterými Vás v článku seznámí RNDr. Martina Hupková z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK.
Odpovědi na dotazy – Praktické problémy financování obcí, měst a krajů
Pokračujeme v odpovědích na dotazy našich čtenářů, které tentokrát zodpovídal Mgr. Helena Peterová. Z Vašich dotazů jsme vybrali otázky odpisů technického zhodnocení, platby za znalecký posudek při koupi pozemku obcí a příspěvku na stravování ze sociálního fondu obce.
V legislativě jsou nedostatky, ale rozhodující je dialog – rozhovor s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem
V rozhovoru seznamujeme čtenáře s nově nastupujícím ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc. Zeptali jsme se mimo jiné na vztah ministerstva zdravotnictví a veřejné správy, řešení dostupnosti zdravotní péče, elektronizaci zdravotnictví tzv. eHealth a e-preskripci a dostupnosti finančních prostředků na zdravotní péči.
Oblast zaměstnanosti a sociální péče je třeba analyzovat a změnit v centru i na úrovni obcí
Rozhovor s Vladimírem Šiškou, I. náměstkem ministra práce a sociálních věcí, o prioritách nové vlády v sociální oblasti, mezi něž patří především důchodová reforma. Dále také o nutných reformách v oblasti systému podpor v nezaměstnanosti, sociálních služeb a úpravě systému sociálních dávek.
Základní principy hospodaření obce (4)
Mgr. Jan Břeň pokračuje v sérii článku o základních principech hospodaření obce. Tentokrát se věnuje principu ochrany obecního majetku před neoprávněnými zásahy, který spočívá v aktivním přístupu obce při ochraně jejího majetku využíváním příslušných procesních nástrojů, a principu včasného uplatňování práva na náhradu škody a práva na vydání bezdůvodného obohacení.
Netradiční řešení nedoplatků za nájemné místních Romů na Slovensku
Další výběr zajímavých sociálně-ekonomických opatření uplatňovaných samosprávami na Slovensku. Nejvyššího hodnocení se tentokrát dostalo opatření řešení nedoplatků nájemného místních Romů v obci Naklov. Dalšími kladně hodnocenými opatřeními jsou systém elektronických formulářů v Šale nebo ohlašování výmolů na cestách v Žilinském kraji pomocí GPS.
Vítr ve službách energetiky – a problémy přenosových sítí
Snaha EU o krytí energetické spotřeby z 20 % z obnovitelných zdrojů s sebou nese i jisté problémy, které se projevují na přenosových soustavách, které jsou v rámci celé Evropy provázané od severu na jih i od východu na západ. Významný zdrojem obnovitelné energie jsou také větrné elektrárny, které ale nezajišťují trvalý přísun energie. S problematikou vlivu využívání větrné energie na architekturu přenosových sítí v článku seznamuje Eva Stejskalová.
Česká centra rozvoje podle studie společnosti MasterCard
Představujeme výsledky studie hodnotící ekonomickou, sociální a environmentální situaci padesáti největších českých měst. Nejkvalitnější život mají občané Hradce Králové, v nejlepší ekonomické kondici jsou Teplice a nejlépe hodnocené rozvojové projekty byly realizovány v Českém Těšíně a Mostě. Tato studie vznikla ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou a sdružením CZECH TOP 100.
Příloha: Záplavy~povodně~prevence
Povodně v letošním roce udeřily již několikrát a vždy s sebou přinesly značné škody v mnoha obcích. Proto přinášíme zvláštní přílohu věnovanou tomuto tématu. V článku "Finanční podpora zpracování digitálních povodňových plánů" se dozvíte, jak čerpat podporu z Operačního programu Životní prostředí především na včasnou prevenci. Další článek "… až opět udeří povodně, uplatní se vynález z Bousova?" seznamuje s možností, jak bojovat s velkou vodou, když už přijde. "Lesy ČR – správci vodních toků" představuje aktivity tohoto subjektu v oblasti vodohospodářství. Článek "Obce a vodní hospodářství" upozorňuje na fakt, že nový starosta se zároveň stává předsedou protipovodňové komise a co to obnáší. Článek "Hasiči a ochrana obyvatelstva v obci" shrnuje informace o zákonných možnostech využití jednotek požární ochrany při mimořádných událostech, jako jsou povodně. A poslední článek přináší "Přehled povodňové pomoci MMR", která je teď velmi potřebná. Na ten navazuje také článek ze Zpravodaje Ministerstva zemědělství "Informace o podporách na odstraňování povodňových škod".

Příloha Veřejná správa online 4/2010

Veřejná správa online: Zeptali jsme se…
Ing. Jaroslava Mráze, vrchního ředitele sekce pro informatiku a e-government Ministerstva vnitra na úsporná opatření v oblasti e-governmentu a jejich dopady, základní infrastrukturní projekty e-governmentu a další otázky z jeho kompetence.
Veřejná správa online: Přístupnost dokumentů prakticky
Další článek Michala Rady o problematice přístupnosti dokumentů, se kterou jsme čtenáře seznámili již v minulém čísle a to z pohledu teoretického. Tentokrát se zaměříme na praktickou stránku zvládnutí této otázky a její využívání v praxi, tedy tvorbu přístupných dokumentů a aplikací.
Veřejná správa online: Třetí pracovní setkání informatiků ORP v Kladně
V Kladně připravují setkání informatiků ORP z celé republiky, které se uskuteční 29. listopadu 2010. Z chystaného programu vybíráme: Stav realizace projektů (Odbor Strukturálních fondů MV ČR), Problematika časových razítek (Ing. Šedivý, soudní znalec), Stav a budoucnost e-governmentu v ČR (Ing. Ondřej Felix, hlavní architekt e-governmentu).
Veřejná správa online: Sedm miliard z EU
Takový objem finančních prostředků z EU se podařilo alokovat na více než pět tisíc projektů v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra od začátku letošního roku. Jedná se především o projekty v oblasti elektronizace veřejné správy, vzdělávání úředníků nebo digitalizace kulturního dědictví.
Veřejná správa online: Ověřování datových zpráv
Od července 2010 je možné v rámci IS Datových schránek využívat novou službu ověřování datových zpráv. Díky této službě bude možné ověřit platnost uložené datové zprávy i několik let zpětně. Díky této službě, která vychází vstříc především běžným uživatelům, bude možné kdykoliv prokázat pravost datové zprávy.
Veřejná správa online: Česká pošta dostává mandát pro významné změny
Memorandu o spolupráci v oblasti informačních a komunikačních technologií a e-governmentu mezi Ministerstvem vnitra ČR a Českou poštou, s. p., společně podepsali ministr vnitra Radek John a generální ředitelka České pošty Marcela Hrdá 24. srpna 2010. Cílem tohoto dokumentu je zefektivnění fungování ICT ve veřejné správě a podpora služeb e-governmentu.
Veřejná správa online: Názory na používání časového razítka – vyber si ten správný!
Ing. Simona Rákosová z úřadu Statutárního města Kladna přináší několik postřehů z praxe při aplikaci zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, dotýkajících se používání tzv. časového razítka.
Veřejná správa online: Kam s ním? Pojďme poodhalit pár tajemství k dlouhodobému ukládání digitálních dokumentů
S elektronizací dokumentů a veřejné správy vyvstává také další problém a tím je dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů, tak aby zůstaly zachovány i v čase budoucím. Michal Rada seznamuje se studií vydanou Nezávislou iniciativou informatiky pro občany věnující se právě těmto otázkám.
Veřejná správa online: Přecházíme na digitální TV
Jihočechy nepřekvapilo vypnutí analogu, ale přeladění digitálu ~ Končí analog v Brně ~ Speciální poštovní razítko ~ NKS schválila Zprávy pro vládu ~ Hodonín – Baní lom z 33. na 35. kanál ~ Informační kampaň k digitalizaci s odborným oceněním ~ Analog přijímá už jen čtvrtina domácností ~ Brdy jsou na tom lépe ~ Migrace diváků na jiné platformy slábne ~ Na vypínání analogu bude i nadále upozorňovat také SMS
Veřejná správa online: Rozvoj e-governmentu v Evropské unii
Pod hlavičkou EU jsou pro oblast informační společnosti a e-governmentu připravovány samostatné strategie, které jsou realizovány na úrovni členských států. V květnu letošního roku byla představena nová strategie "Digitální agenda pro Evropu" na příští desetileté období. Zrcadlo prováděným strategiím pak také nastavuje statistické sledování ukazatelů informační společnosti.
Veřejná správa online: Moderní technologie v účetnictví obcí
Vedení účetnictví na počítači není dnes žádnou novinkou. Ve veřejné správě získává na větším významu také díky tomu, že tyto subjekty jsou povinny předávat některé údaje elektronicky. Dalším důležitým faktem je také účetní reforma ve veřejné správě, která byla zahájena k 1. lednu 2010 a klade velké nároky na zpracovávané výkazy.