Přední strana obálky 3/2010 (54 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2010

Volby 2010 – Pyrrhovo vítězství sociální demokracie
Výsledky letošních voleb jasně ukázaly, že občané požadují změnu. Signálem proto je nástup nových stran a značný nárůst počtu udělených preferenčních hlasů. Zvítězila Česká strana sociálně demokratická, ale parlamentní většinu přesto získala pravice.
Čerpání evropských fondů v zemích střední a východní Evropy
KPMG připravila studii o čerpání evropských fondů v programovacím období 2007–2013 ve střední a východní Evropě. Nejúspěšnější zemí v čerpaní je Estonsko. V České republice se zatím podařilo vyčerpat 25 % dotačních prostředků.
Hospodaření územních rozpočtů v roce ekonomické krize
Informace o stavu rozpočtů samospráv v roce 2009, kdy se České republiky naplno dotkla ekonomická recese přináší Ing. Věra Kameníčková. Obavy, že se pokles daňových příjmů významně dotkne obcí a krajů, se nenaplnily, díky vyššímu objemu přidělených dotací.
Správa daně z nemovitostí – alespoň nějaké informace může obec získat
Daň z nemovitostí je jedinou daní, která jde přímo do pokladen měst a obcí. Výběr daně však vyžaduje nutnou spolupráci s finančním úřadem, který je správcem daně. Od příštího roku mohou obce získat řadu informací od finančního úřadu na základě nového daňového řádu.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK
Realistický pohled na stav veřejných financí
V rámci veletrhu URBIS proběhl také 17. kongres starostů a primátorů organizovaný Svazem měst a obcí. Jan Zikl z Ministerstva financí poukázal na to, že inkaso daní nesvědčí o tom, že by recese skončila a stále více obcí je ohroženo bankrotem.
Vývoj zadluženosti obcí a krajů do roku 2009
Stav obecního dluhu v roce 2009 vykazoval 80,9 mld. Kč a oproti předchozímu roku došlo pouze k velmi mírnému nárůstu. Ke změnám však došlo ve struktuře dluhu. Zvýšila se částka úvěrů, které obce přijaly především na předfinancování evropských dotací.
Zprávy ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů
Informace přináší odpovědi na některé dotazy k zákonu č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů . Plné znění je zveřejněno ve Zprávách Ministerstva financí č. 3 a č. 4/2009.
Dotace obcím – jejich struktura a využití
Dotace v obecních rozpočtech představují až jednu třetinu jejich souhrnných příjmů a hned po daních tvoří druhý nejvýznamnější zdroj příjmů. V loňském roce také značně napomohly ke kompenzaci dopadů ekonomické krize. Jedná se převážně o účelové dotace na dofinancování přenesené působnosti. Nevýhodou systému dotací je ale jeho značná složitost a nepřehlednost.
Dobudování základní infrastruktury
Rozhovor s ministrem pro místní rozvoj Rostislavem Vondruškou o čerpání evropských dotací, budoucnosti evropské politiky soudržnosti po roce 2013 a potenciálním objemu prostředků z evropských fondů pro Českou republiku.
Integrace romského obyvatelstva v Evropské unii
Romské etnikum tvoří největší občanskou minoritu v Evropě. Evropská unie se proto rozhodla více podpořit začlenění tohoto etnika do většinové společnosti a uspořádala dvě konference k této problematice, přičemž navrhla větší zapojení strukturálních fondů na podporu integrace romského etnika.
Pilotní projekt v Kladně
Město kladno v rámci Integrovaného operačního programu realizuje Pilotní projekt pro integraci romského obyvatelstva, na kterém spolupracuje s neziskovými organizacemi. Tento projekt zahrnuje regeneraci bytového domu, revitalizaci veřejných prostranství , podporu lidských zdrojů a zaměstnanosti, apod.
Budoucnost Vítkovic
Za pomoci dotace z Integrovaného operačního programu řeší situaci místní romské komunity také ostravský magistrát. V rámci pilotního projektu "Budoucnost Vítkovic"jsou realizovány individuální projekty, které sledují především cíl zvýšení kvality života regenerací problémové zóny.
Zásady urbánní politiky
Tento dokument schválený vládou podporuje koordinovaný přístup všech úrovní veřejné správy k rozvoji měst a jeho udržitelnosti. Vychází z šesti hlavních zásad: Regionální charakter, Polycentrický rozvoj sídelní soustavy, Strategický a integrovaný přístup k rozvoji měst, Podpora rozvoje měst jako pólů rozvoje území, Péče o městské životní prostředí a Prohlubování spolupráce, vytváření partnerství a výměna zkušeností.
Podporujeme bydlení v roce 2010
Ministerstvo pro místní rozvoj významně podporuje rozvoj bydlení ČR. V roce 2010 přerozdělí na dotacích 433 mil. Kč na 254 projektů. Tyto projekty jsou rozděleny do čtyřech oblastí: regenerace panelových sídlišť, výstavba podporovaných bytů, výstavba technické infrastruktury a oprava domů s olovněnými rozvody.
Finanční podpora bydlení v ČR v letech 1991 až 2009
RNDr. Jiří Klíma přináší ucelený přehled o finanční podpoře bydlení ze státního rozpočtu v ČR. Konstatuje, že pro podporu bydlení je charakteristická roztříštěnost a neustálé změny prováděných opatření. Celkově bylo ve sledovaném období vydáno na podporu bytové politiky 300,3 mld. Kč.
Vize českého zemědělství po roce 2010
Skupina pro Strategické otázky v zemědělství připravila koncept "Vize českého zemědělství po roce 2010". Sektor zemědělství je neodmyslitelně spjat s venkovem. Jednou ze základních vizí je proto rozvoj venkova, který podporuje zvyšování příjmů venkovských obcí, příznivé podmínky pro podnikání nebo lepší občanskou vybavenost.
Program rozvoje venkova
10. kolo příjmu žádostí probíhá v období 14. června–30. června 2010 a je zaměřeno mj. na opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Celková finanční alokace je téměř 0,6 mld. Kč.
Projekty spolupráce místních akčních skupin
IV. osa Programu rozvoje venkova – LEADER významně přispívá na projekty místních akčních skupin. Ty mají přispět k povzbuzení rozvojového potenciálu území a podporují partnerství soukromého a veřejného sektoru. Dotace z programu jsou určeny na provoz, administrativu a poradenství spojené s realizací Strategického plánu LEADER.
Velká novela vodního zákona a její dopad do života obcí
Dne 1. srpna 2010 nabývá účinnost novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Ta se mj. dotkne obcí v oblasti nakládání se srážkovými vodami, zjednodušuje řízení při vypouštění odpadních vod a zavádí nové pravomoci v krizových situací při nakládání s vodami.
Vývoj počtu podnikatelských subjektů
Ekonomický pokles v roce 2009 doprovázený snížením ekonomické aktivity se také odrazil na vývoji počtu podnikatelských subjektů – fyzických a právnických osob. Vývoj v ČR, kde v roce 2009 zaniklo na sto tisíc subjektů hodnotí Ing. Věra Kameníčková.
Odpovědi na dotazy
V letošním roce se dostáváme již k druhé desítce zodpovězených dotazů čtenářů. Tentokrát k otázkám naturálního plnění dluhu a porušení rozpočtové kázně odpovídá Mgr. Helena Peterová.
Ještě jednou Beroun
Starosta MUDr. Jiří Besser odpovídá na otázky spojené s vítězstvím Berouna v Ceně za nejlepší přípravu programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, kterou vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Hodnoty venkovské krajiny
RNDr. Zdeněk Kučera a RNDr. Silvie Kučerová, Ph. D., představují výsledky anketního šetření mezi zástupci obcí ve vybraných zájmových území o vnímání vývoje krajiny. Dotazník se dotýkal vztahu obyvatel k místní krajině, vnímání jejich charakteristických rysů a významu různých činitelů při ovlivňování vývoje krajiny.
Zákon o loteriích
Poslanecká sněmovna ještě před koncem funkčního období a květnovými volbami přijala novelu zákona o loteriích, která dává obcím vyšší pravomoci při regulaci hazardu. Všichni se však shodují, že představuje pouze dočasné řešení a je třeba přijmout nový zákon. Novelu však nakonec vetoval prezident republiky.
Trampoty s dani z nemovitostí
Prof. Jaromír Císař se zamýšlí nad nutnou novelou daně z nemovitostí, která by měla být také součástí daňové reformy a měla by posílit rozpočtové příjmy obcí i jejich kompetence v oblasti bytové politiky. Poučení a inspiraci hledá v prvorepublikové úpravě daně domovní.
Kořenové čistírny odpadních vod
Seznámení s problematikou kořenových čistíren odpadních vod, které představují velmi zajímavou alternativu ke klasickým ČOV. Kořenové čistírny získávají stále více na oblibě díky ekonomičtějšímu provozu a také proto, že jsou považovány za ekologičtější a estetičtější.
Ekonomický provoz veřejných bazénů a koupališť
Ing. Josef Jung seznamuje s provozem veřejných bazénů a koupališť, které musejí být dotovány z veřejných rozpočtů. Na jejich provozní náklady mají často vliv chybné projekční a technologické přístupy, které by se měly při výstavbě eliminovat.
Základní principy hospodaření obce (3)
Mgr. Jan Břeň pokračuje v seriálu článků, které se týkají ekonomiky a hospodaření obcí. Tentokrát se věnuje ochraně veřejného majetku, přestupkům proti ochraně majetku a nakládání s nepotřebným majetkem obce.
Veřejná správa online 3/2010
přináší např. texty: Rozvoj e-govermentu z pohledu města Kladna, Nová spisová služba, Digitální síť TV posílila o další pokrývače, Přístupnost dokumentů – novinka, se kterou je třeba se vypořádat, Datové schránky v číslech, Základní registr osob zná dodavatele, Využití finančních prostředků EU, Technologie IBM pomáhají e-Děčínu, Změny v postavení informačních systémů obcí aj.