Přední strana obálky 2/2010 (37 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2010

Vyléčíme veřejné finance
Redakční článek rozebírá hlavní předvolební téma – snížení deficitu veřejných financí a naznačuje cesty řešení ve světle dokumentů vlády a názorů politických stran.
Beroun – historické město roku
Informace o vyhodnocení soutěže o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón. Cenu – historické město roku získalo za rok 2009 město Beroun.
Zrcadlo doby
Informace z obcí, měst a regionů z pohledu zpravodajství ČTK.
33. Dny malých obcí
Tradiční setkání starostů malých obcí se konalo ve Vyškově a v Praze – byl vyhlášen další ročník soutěže Vesnice roku, zazněly informace z resortů místního rozvoje, zemědělství, financí, vnitra a životního prostředí.
Fiskální pravomoci obcí
Projevem fiskální decentralizace je i použití koeficientů při stanovení daně z nemovitostí. Ing. Silvie Sedmihradská komentuje poslední právní úpravu a její využití a rozdílné přístupy obcí.
Co je vlastně zákonnost?
Zda by měl mít Nejvyšší kontrolní úřad možnost kontrolovat hospodaření obcí je předmětem diskuze v souvislosti s novelou Ústavy, která se projednává v Parlamentu. Argumenty a historii návrhu komentuje Ing. Jaroslava Kypetová.
Zprávy Ministerstva financí
Informace pro finanční orgány obcí, měst a krajů se tentokrát věnují metodice předkládání údajů o průběžném hodnocení plnění rozpočtu a dále výdajům na volby ve dnech 28. a 29. května.
Územní samospráva a veřejné zakázky
Z rozpočtů územní samosprávy se financuje podstatný díl veřejných kapitálových výdajů. Ing. Věra Kameníčková se zabývá rozborem veřejných zakázek obcí podle jejich velikosti a podle krajů.
Poplatek ze psů
je předmětem analýzy asi čtyřiceti obecně závazných vyhlášek obcí, kterou provedla v rámci své diplomové práce Kristýna Mullerová, která prosazuje, aby texty vyhlášek citovaly zákonná ustanovení.
Koncepční práce vyžaduje kontinuitu
Bilanční rozhovor s ministrem pro místní rozvoj Rostislavem Vondruškou hodnotí po roce činnosti vlády jednotlivé oblasti působnosti tohoto resortu a dosažené výsledky na jednotlivých úsecích.
Regiony se soustředěnou podporou státu
Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo vládě ke schválení nové vymezení regionů se soustředěnou podporou státu. Jedná se o strukturálně postižené regiony, regiony hospodářsky slabé a regiony s nadprůměrnou nezaměstnaností.
Prognóza vývoje obyvatelstva v Plzeňském kraji
ÚRS Praha zpracoval pro Krajský úřad Plzeňského kraje prognózu vývoje obyvatelstva, která je dovedena do obvodů obcí s rozšířenou působností a bude strategickým dokumentem podpory rozvoje regionu. Podrobnosti popisují RNDr. Klíma, RNDr. Muller a Mgr. Olšar.
Kdo bude rozhodovat o dotacích?
Mgr. Miloslav Macela komentuje diskuzi, která se vede o kompetenci rozhodovat o rozdělení dotací pro poskytovatele sociálních služeb. Objem 6–7 mld. Kč dosud rozděluje MPSV, kompetence by však měla přejít na jednotlivé kraje.
Veřejné osvětlení a jeho současný stav
Jiří Tesař ze Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení popisuje neutěšený stav sítě veřejného osvětlení v jednotlivých velikostních kategoriích obcí, ukazuje hlavní závady a celkovou zastaralost systémů v obcích.
Pozemkové úpravy
Ing. Kamil Kaulich v rámci Zpravodaje Ministerstva zemědělství informuje o pozemkových úpravách do roku 2013 a jejich finančním zabezpečení, které vychází z resortního plánu činnosti pozemkových úřadů.
Mění se vnímání venkova?
Společná zemědělská politika Evropské unie podporuje rozvoj venkova, prostředky směřující do sféry zlepšování kvality života jsou však podstatně menší než podpora přímých plateb podnikatelské sféře, píše Ing. Martin Pělucha.
Typologie venkovského prostoru
RNDr. Radim Perlín se jako hlavní řešitel projektu Regionální diferenciace venkovských obcí zabývá nově typologií venkovského prostoru z pohledu pěti charakteristických komponent a definuje osm typů venkovských regionů v ČR.
Zanikání škol na českém venkově
Ve druhé polovině minulého století docházelo k masovému rušení základních škol na venkově. Detailně se problematikou zabývá ve svém rozboru RNDr. Silvie Kučerová v rámci výzkumu Regionální diferenciace venkovských obcí
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a regionů v odpovědích na dotazy čtenářů vysvětluje Mgr. Helena Peterová – např. problematika návrhu rozpočtu, účtování, penalizace i stravování zaměstnanců.
Bezpečnost na stavbách
Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je novou povinností investorů – tedy i obcí a měst. Podrobnosti o činnosti koordinátora v období přípravy i při stavbě rozvádí ve svém článku Antonín Redl.
Jednání zastupitelstva a nakládání s majetkem obce
Jednání zastupitelstva a s tím spojené dotazy starostů odpovídá odbor dozoru a kontroly ministerstva vnitra včetně problematiky nakládání s majetkem obce v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení).
Základní principy hospodaření obce
Mgr. Jan Břeň je autorem seriálu, který se postupně zabývá problematikou ekonomiky obcí. Tentokrát se věnuje otázkám účetní závěrky, zachování a rozvoje majetku, jeho evidencí, inventarizací a souvisejícími delikty.
Fotovoltaika ve světle budoucnosti
Energetickou veřejností letos hýbe jedno velké téma – fotovoltaika a energie vyrobená z obnovitelných zdrojů. Redakční článek se zabývá technickými limity elektrizační soustavy, ale upozorňuje se i na problematiku umisťování staveb.