Přední strana obálky 1/2010 (58 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2010

Východiska z krize
Text zahrnuje 38 společných opatření vlády, odborů a zaměstnavatelů, která mají krátkodobě řešit východiska z krize a jejích důsledků. Materiál je reakcí vlády na nedávnou ekonomickou krizi a stav veřejných financí s cílem zpomalit negativní dopady do hospodaření.
Strategie udržitelného rozvoje
Vláda schválila v lednu Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, který má pět základních prioritních os – (1) společnost, člověk a zdraví, (2) ekonomika a inovace, (3) rozvoj území, (4) krajina, ekosystémy a biodiverzita a (5) stabilní a bezpečná společnost.
Co nového v účetní reformě
Článek náměstka ministra financí Mgr. Petera Chrenka upozorňuje na aktuální problémy probíhající reformy účetnictví. Zaznamenává první zkušenosti, organizační a technická opatření a zdůrazňuje prioritu – zpracování účetní závěrky.
Významná setkání představitelů samosprávy
Stručná informace o událostech z konce minulého a počátku letošního roku se zmiňuje o 12. celostátní finanční konferenci pořádané SMO ČR, o konferenci Kontrola ve veřejné správě a o Národní konferenci kvality ve veřejné správě.
Vývoj zadluženosti
Vývoj zadluženosti územních samosprávných celků prezentovalo Ministerstvo financí počátkem roku včetně monitoringu hospodaření obcí. Obecní dluh je stabilizován, nejvyšší zadluženost vykazují velká města a vyšší míra rizika hospodaření se dotýká 26 obcí v ČR.
Vliv majetku na obecní příjmy a výdaje
Ing. Jaroslava Kypetová se ve svém seriálu postupně věnovala podrobné analýze hospodaření obcí, zpracované VŠE v loňském roce. Tentokrát rozebírá kapitolu o vlivu majetku na obecní příjmy a výdaje – ukazuje podíl prostředků na údržbu a opravy majetku a význam odpisů.
Obce a investování
Ing. Aleš Tůma ukazuje na význam kapitálových investic ve finanční politice obcí. Poukazuje na rizika takového investování a na hrubé chyby, které mohou vést k nepříjemným ztrátám. Omezení takových chyb je možné při spolupráci s dobrým finančním poradcem.
Může stát pomoci obcím?
Překonání důsledků ekonomické krize v evropských zemích popisuje na údajích ze zprávy pro Radu Evropy ve svém článku Ing. Věra Kameníčková. Ukazuje dopady krize do hospodaření evropských samospráv, reakce a přijatá opatření.
Připravované změny
Rozhovor s ministrem Rostislavem Vondruškou mj. upozorňuje na připravované legislativní změny, které Ministerstvo pro místní rozvoj chystá s cílem zjednodušit řízení a odstranit administrativní překážky při čerpání prostředků z evropských fondů.
Čerpání prostředků
Podrobné informace o čerpání prostředků z evropských fondů v roce 2009. Uvádí se na základě informací z MMR nárůst čerpání prostředků v průběhu loňského roku a zároveň podíl čerpaných zdrojů podle jednotlivých operačních programů.
Deprivované lokality
Integrovaný plán rozvoje města Most řeší deprivované lokality a občanské soužití v problematických sídlištích. Text popisuje programové cíle v oblastech Lidé–Bydlení–Prevence včetně konkrétních opatření.
Žádost o vrácení pojistného
Text "Žádost o vrácení pojistného je třeba zvážit (a nepodávat)" se vrací k legislativní chybě v zákoně o sociálním pojištění. Vzhledem k tomu, že jde o chybu technického charakteru, nedoporučuje se obcím žádat o vrácení pojistného za rok 2007.
Hospodářská krize a regionální disparity
Dílčí výstupy z výzkumného projektu o formách efektivního snižování rozdílů mezi regiony ČR prezentují pracovníci ÚRS Praha. Na institutech míry nezaměstnanosti, insolventnosti a likvidace firem se ukazují regionální dopady krizového období do jednotlivých regionů ČR.
Venkov nevymírá
Nejnovější statistické srovnání měst a venkova publikuje Český statistický úřad. Vedle vymezení venkovského prostoru ukazuje srovnání jednotlivých krajů a jejich venkovských obcí podle ekonomických, demografických ukazatelů včetně vybavenosti obcí.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Uvádí texty Dodatečné navýšení finančních prostředků o doplnění zdrojů pro Program rozvoje venkova, popisuje Projekty obcí realizované v opatřeních Programu v loňském roce a vývoj v ose LEADER včetně rozložení Místních akčních skupin.
Diskriminace nebo dodržování pravidel?
Rozsáhlý text se zabývá poznatky obce Drnovice z realizace svého projektu, při kterém nebyly dodrženy stanovené principy a důsledkem je vracení dotace. Materiál je doplněn stanoviskem příslušného odboru Ministerstva zemědělství.
Financování sociálních služeb
V článku Mgr. Miloslava Macely se ukazují hlavní problémy financování sociálních služeb v roce 2010. Je třeba provést nové nastavení celého systému, jeho stabilizaci a k tomu musí proběhnout široká odborná diskuze.
Bezpečnost na stavbách
Zajistit koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinností investorů – tedy i obcí a měst – pokud realizují stavby většího rozsahu. Činnost koordinátora při přípravě a při realizaci stavby popisuje ve svém článku Antonín Redl.
Základní principy hospodaření obce
Mgr. Jan Břeň charakterizuje základní principy hospodaření obce dle ústavních a právních předpisů. Uvádí obecná i konkrétní pravidla hospodaření, zdůrazňuje zájmy obce a upozorňuje na možný střet zájmů.
Deset let francouzské meziobecní spolupráce
Francie a Česká republika patří v Evropě k zemím, které mají nejmenší průměrnou velikost obcí. Zkušenosti z desetileté francouzské podpory meziobecní spolupráce prezentuje ve svém textu Ing. Jaroslava Kypetová včetně nejnovějších návrhů na změny.
Součástí časopisu
jsou pravidelné rubriky Zrcadlo doby (informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK), dále Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů, a také Odpovědi na dotazy (praktické problémy financování obcí, měst a krajů).
Samostatná příloha
Veřejná správa online – nové informační technologie ve veřejné správě (32 stran).