Přední strana obálky 4/2009 (48 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2009

Volby a rozpočet – podzimní hádanky
Řešení hádanky jménem "předčasné podzimní volby" již známe. Volby se uskuteční v řádném termínu v červnu 2010. Další hádankou se stává stání rozpočet na příští rok. Jeho sestavování je politickým oříškem v dobrých časech, natož v době celosvětové finanční krize, a tak vládu premiéra Fischera čeká tvrdý boj, který vyžaduje změny v legislativě, tak aby bylo možné schodek státního rozpočtu udržet na uzdě.
Inkaso daňových příjmů
Odhad daňových příjmů, který navazuje na makroekonomickou predikci Ministerstva financí, v důsledku finanční krize vykazuje patrný pokles. Ten zajímá především územní samosprávy, do jejichž rozpočtů, tak ze sdílených daní přiteče menší objem prostředků.
Výsledky soutěže Vesnice roku 2009
Letošní ročník soutěže Vesnice roku 2009 zná svého vítěze, kterým se stala obec Tučín v Olomouckém kraji. O titul se ucházelo celkem 325 obcí z celé republiky. V článku naleznete kompletní výsledky krajských kol soutěže spolu s krátkými profily obcí, které zvítězily v dalších krajích.
Zrcadlo doby – Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK
V Boleslavicích ruší nesystémové dotace, Plzeň motivuje děti k technickým oborům, Brno bude šetřit, Moravskoslezský kraj chce šetřit přírodu i peníze, Šumavští starostové chtějí změnu, Pardubický kraj musí dotovat sociální služby, Na Třebíčsku končí přestavba vodovodů, Zlínský kraj obnovuje staré průmyslové zóny, Cykloturistiku nejvíce podporuje Náchod, První toalety na Euroklíč, Solární blikače na přechodech v Ústí, Uničov pořídí další podzemní kontejnery, Větrné farmy na Liberecku
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů
Ze zpráv MF ČR č. 4/2009 přinášíme: Dotazy a odpovědi, výklady a stanoviska ministerstva k zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dále – Pronájem majetku příspěvkové organizaci, Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací a Sankce uložené obci právnické osobě za zadržení finančních prostředků poskytnuté investiční dotace.
Financování velkých měst bez emocí
Ing. Jaroslava Kypetová, se v článku vrací k obsáhlé Analýze financování územních samospráv, jejíž některé závěry jsme publikovali v minulých číslech. Tentokrát je článek zaměřen na financování našich největších měst, skladbu jejich rozpočtů a zdůvodnění jejich výjimečného postavení v rámci rozpočtového určení daní.
Rok změny – dopady novely rozpočtového určení daní
V tomto článku přináší Ing. Věra Kameníčková, další pohled na financování samospráv v roce 2008. Tentokrát je rozbor zaměřen na srovnání mezi jednotlivými kraji České republiky. V první části uvádíme komentáře k situaci v Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.
Čerpání z fondů Evropské unie v období 2004–2006 je téměř stoprocentní
I přes zkrácené programovací období se České republice podařilo vyčerpat téměř maximum prostředků, které byly z Evropských fondů k dispozici. Do jisté míry tomu nahrávaly i zkušenosti z čerpáním z předvstupních programů. V současném programovací období je nutné přizpůsobit operační programy tak, aby bylo možné efektivní využití dotací i v době ekonomického útlumu.
Problematika cestovního ruchu – sedm legislativních priorit
Cestovní ruch je jedním z významných odvětví našeho národního hospodářství. V posledních letech ale výkony tohoto sektoru mírně poklesly a dopad finanční krize se nevyhne ani podnikání v tomto oboru. Ministerstvo pro místní rozvoj představilo kroky, které je pro zlepšení situace v cestovním ruchu třeba podniknout.
Problematika územního rozvoje České republiky 2008
Politika územního rozvoje 2009, kterou 20. července 2009 schválila vláda České republiky, je důležitým nástrojem koordinace územního rozvoje v rámci celé České republiky. Tento dokument je podle stavebního zákona závazným pro územně plánovací činnost obcí a krajů.
Vážná změna ve výkaznictví obcí
Platnost novely zákona o účetnictví č. 304/2008, jejíž účinnost byla odložena na rok 2010, se blíží. V příštím roce čekají účetnictví veřejného sektoru výrazné změny, do kterého navíc zasáhnou volby do zastupitelstev. Rozšiřuje se objem účetních informací, které budou muset subjekty předávat, i způsob jejich předávání, a je zřejmá snaha o sblížení s účetnictvím podnikatelů.
Jak na problémy sociálně vyloučených/Shromáždění a veřejný pořádek
Ministerstvo vnitra připravilo pro obce a města manuály reagující na aktuální problémy, se kterými se samosprávy potýkají. "Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení" se zabývá problémy v oblasti bytové politiky, kde často dochází k patovým situacím. "Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím" má obcím napomoci s výkonem přenesené působnosti v oblasti zajištění veřejného pořádku při konání shromáždění.
Energetické indikátory – základní prvek managementu měst a obcí
Na základě dotazníkového šetření, které proběhlo v roce 2008 bylo zjištěno, že města a obce mají nedostatečně zmapovanou oblast komunální energetiky, úspor energií a využívání OZE. S tím by měl napomoci projekt " Indikátory udržitelné energetiky pro rozhodování měst a obcí", který poskytuje vhodné nástroje pro snižování energetické náročnosti a tím úsporu nákladů.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
V Českých Budějovicích proběhl v posledním srpnovém týdnu tradiční agrosalon "Země živitelka", kde Ministerstvo zemědělství na rozsáhlé expozice prezentovalo zejména Program rozvoje venkova. Dále uvádíme informace o stavu vodního hospodářství za rok 2008, nový dotační titul na proplacení DPH obcím z 1.–5. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a zprávu o obnově podpory školního mléka celkovou částkou 80 milionů Kč. Program rozvoje venkova – 8. kolo příjmu žádostí 6.–26. října 2009.
Změny a trendy v rozmístění obyvatelstva (2)
V minulém čísle se RNDr. Jan Müller věnoval hlavně změnám v rozmístění obyvatelstva mezi kraji České republiky. Tentokrát se zaměřil především na pohyb obyvatel mezi městem a venkovem, který je hlavním rysem urbanizace. Dalším důležitým rysem je šíření městského způsobu života na venkov v zázemí měst, který má také vliv na další příliv obyvatel do těchto sídel.
Novelizace stavebního zákona
Ministerstvo pro místní rozvoj v dubnu zveřejnilo k připomínkovému řízení velkou novelu stavebního zákona, jejímž cílen je především zjednodušení postupů v této oblasti.Tato novela vyvolala mezi odborníky velkou diskuzi. Rozbor novely stavebního zákona připravil Mgr. Pavel Drahovzal.
Tvrdší sankce pro pachatele přestupků
V souvislosti s novelou trestního zákona č. 306/2009 Sb. se Svazu měst a obcí podařilo prosadit také zvýšení sankcí za přestupky, které se neměnily od roku 1990. Sankční význam pokut za přestupky poklesl i díky nárůstu příjmů obyvatel a chyběla také možnost adekvátně postihovat závažné přestupky. Mgr. Jan Potměšil seznamuje s novým nastavením sankcí v přestupkovém řízení.
Přechod státního majetku na obce z pohledu judikatury (3)
Třetí částí pokračuje historický pohled na ekonomickou podstatu obecního zřízení. Vracíme se do roku 1991, konkrétně k zákonu č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Majetek na obce přešel dnem 24. května 1991. Jednotlivé aspekty tohoto zákona v článku rozebírá Mgr. Jan Břeň.
Finanční krize a její dopady na francouzské obce
Finanční krize dopadá také na samosprávy po celém světě. Zatímco u nás je pro obce zásadní snížení příjmu z výběru sdílených daní, francouzské obce bojují především se špatnými úvěry. Většina zdrojů francouzských obcí pochází z daní spojených s ekonomickou aktivitou a na straně druhé rostou výdaje na sociální dávky, které jsou z těchto příjmů vypláceny. Překlad článku Williama Gillese z Pařížské univerzity připravila Jaroslava Kypetová.
Ochrana obyvatelstva a jednotky dobrovolných hasičů obcí
Plk. Ing. Václav Hrubý, náměstek ředitele pro civilní nouzovou připravenost HZS Olomouckého kraje, v článku seznamuje se základními principy fungování Hasičského záchranného systému ČR a přístupy uplatňovanými v Olomouckém kraji. Svůj díl odpovědnosti v tomto systému nesou i obce, které zajišťují základní varování obyvatel, spolupracují s IZS při krizových situacích nebo skladují materiál civilní obrany.
Důsledky privatizace vodárenství – ze zprávy Transparency International Česká republika
Oblast vodárenství koncem 90. let prošla privatizací a vlastnictví provozních částí přešlo převážně na soukromé společnosti. Důsledkem této privatizace je nemožnost čerpaní dotací z fondů EU na vodárenskou infrastrukturu, kterou ale nadále musí financovat veřejný sektor, spotřebitelé a daňový poplatníci. Vzniká problém, jak najít prostředky na nutné investice bez dotací.
Partnerství veřejného a soukromého sektoru a možnosti rozvoje vodárenské infrastruktury
Partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti vodárenství je v současné době aktuálním tématem v celé EU.Toto partnerství ale rozhodně není vyvážené. Takový model funguje i v České republice. V rámci větší efektivity v tomto sektoru je vhodné zapojení soukromých společností do distribuce, zatímco veřejný sektor si musí ponechat dostatečnou možnost regulace cen.
Odpovědi na dotazy – praktické problémy financování obcí, měst a krajů
Odpovídáme na dotazy: Jak dlouho uchovávat spisy pro kontrolu v případě poskytnutí finančních prostředků za státního rozpočtu? Jaký je rozdíl mezi darem a příspěvkem příspěvkové organizaci? Kdy může obec vykonávat kontrolní činnost zřízených a založených organizací nebo obchodních společností, kde nemá 100% majetkovou účast?
Zeptali jsme se…
Mgr. Hynka Stesky, předsedy KI SMO ČR a Zdeňka Ryšavého, předsedy KI AKČR, jak se dívají na aktuální stav rozvoje e-governmentu v ČR.
Společné stanovisko KI SMO ČR a KI AKČR k problematice výzev IOP prioritní osa 2.1.
Rekce na situaci kolem čtvrté výzvy Technologická centra a elektronické spisové služby v území, která byla poprvé vyhlášena v dubu 2009.
MMR ČR odpovídá na otázky čtenářů - technologická centra a spisová služba
Ing. Rostislav Mazal, zástupce ředitelky odboru a vedoucí oddělení řízení odpovídá na dotazy čtenářů k výzvě Technologická centra a spisové služby v území.
Otevřený dopis zástupcům veřejné správy
Ing. Simona Rákosová z Magistrátu Kladno v otevřeném dopise starostkám a starostům reaguje na komplikovanou situaci kolem výzev na technologická centra a spisové služby.
Technologie příliš nepřeceňuji, ale práci nám ušetří
Rozhovor se starostou Otvovic Ing. Josefem Purkrtem o realizaci e-governmentu z pohledu malé obce.
Digitální televizní vysílání
Analogové vysílání v Praze a středních Čechách definitivně končí. Společné televizní antény je třeba upravit pro digitalizaci. Digihlídky přímo do obcí a informační centra. Většina domácností v územní oblasti Plzeň již přešla na digitální signál. Konference Milníky digitální televize.
Digitální mapa veřejné správy jako důležitý atribut zvyšování efektivnosti veřejné správy
V současné době neexistuje ucelené mapové digitální dílo v rozsahu celého území ČR. Cílem projektu Digitální mapa veřejné správy je právě vytvoření takové mapy, která vznikne propojením již digitalizovaných map území a bude pravidelně aktualizována. Informace o projektu připravili Eva Kubátová a Pavel Bureš z Ministerstva vnitra ČR.
Jak se naučit řeč datových schránek?
Systém datových schránek je v provozu od 1. července 2009. Subjekty, které mají datovou schránku povinně a doposud ji nezačaly využívat, tak budou muset učinit nejdéle v listopadu, kdy se jejich datová schránka zaktivuje. Jak pracovat a porozumět datovým schránkám radí Mgr. Tomáš Lechner.