Přední strana obálky 3/2009 (54 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2009

Programové prohlášení vlády
Překlenovací vláda České republiky, jmenovaná prezidentem 8. května 2009, přednesla v poslanecké sněmovně 7. června své programové prohlášení a získala vyjádření o důvěře od většiny poslanců. Hlavními prioritami je dokončení českého předsednictví EU, boj s ekonomickou krizí, příprava rozpočtu na následující rok, dokončení již započatých projektů vlády předchozí a zlepšení čerpání prostředků z evropských fondů.
Datové schránky. Snad to bude fungovat…
Další fejeton z pera Jana Pokorného si bere na mušku datové schránky – aktuální a povinné téma pro veřejnou správu z pohledu fyzické osoby, která doufá, že vše bude opravdu nakonec fungovat.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Dne 5. a 6. června 2009 proběhly volby do Evropského parlamentu. Výsledky se začaly sčítat až po skončení voleb v celé EU v neděli 7. června. V České republice se voleb zúčastnilo stejně voličů jako před 5 lety, kdy jsme měli možnost volit poprvé. Našich 22 míst v Evropském parlamentu usednou zástupci ODS (9 mandátů), ČSSD (7 mandátů), KSČM (4 mandáty) a KDU-ČSL (2 mandáty).
XI. sněm Svazu měst a obcí ČR, premiér: Utáhněte opasky o dvě dírky
V Karlových Varech se 28. a 29. května 2009 konal XI. sněm Svazu měst a obcí. Jednání mělo především pracovní ráz.Dotklo se hodnocení činnosti uplynulých dvou let a programování priorit na příští léta. Sněmu se zúčastnilo přes 600 delegátů a velkým pozitivem byla účast zástupců vlády, včetně premiéra. Velkým přínosem je usnesení na spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR. Oproti tomu velké obavy pro obce přináší snížení daňových příjmů v důsledku ekonomické krize.
II. sněm Sdružení místních samospráv ČR
Rozhovor s novým předsedou Ing. Josefem Bartoňkem, starostou městyse Osvětimany, ve kterém hodnotí závěry II. sněmu Sdružení místních samospráv ČR, který se konal 21. dubna 2009, a také první rok činnosti tohoto sdružení. Hlavním bodem programu celého sněmu bylo financování obcí z pohledu rozpočtového určení daní a diskuse nad novelou tohoto zákona.
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů
Ze Zpráv MF ČR č. 3/2009 přinášíme: 1. Dotazy územních samosprávných celků a odpovědi Ministerstva financí k zákonu č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů a další související zákony, 2. Metodický pokyn Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního pro katastrální úřady k aplikaci novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů při zápisech do katastru nemovitostí, 3. Dodatek k Metodice pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2009
Hospodaření obcí a krajů v roce 2008
Ing. Věra Kameníčková, CSc. v článku přináší komplexní pohled na financování veřejné správy v roce 2008, ve kterém jsou zahrnuty veřejné rozpočty a rozpočty obcí a krajů. Pozitivní zprávou je snižování absolutního objemu zadlužení obcí, i přes jednoprocentní meziroční růst, a také nárůst finančních prostředků na účtech subjektů územní samosprávy, který převýšil jejich dluhy.
Střet zájmů – nezapomeňte podat do 30. června 2009 čestné prohlášení
Novela zákona o střetu zájmů přijatá v loňském roce rozšířila skupinu veřejných funkcionářů a zavedla tak povinnost předkládat čestné prohlášení pro další skupinu osob vykonávajících veřejnou funkci, která se nyní nově dotýká mj. místostarostů, členů statutárního, řídícího, dozorčího a kontrolního orgánu příspěvkové organizace a také jejích vedoucích zaměstnanců.
Nebudeme zasahovat do informačních systémů obcí – rozhovor s Danem Jiránkem, primátorem Kladna
Další výzvou rozvoje e-governmentu v České republice je, mimo datových schránek, především spolupráce malých obcí a jejich ORP, která může napomoci dosáhnout na další evropské peníze na investice v této oblasti. Primátor Kladna Dan Jiránek, představuje přístup města Kladna k této problematice. Dále za rozhovorem následuje krátké shrnutí dopadů novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě z 6. května 2009, na projekt datových schránek.
Dotazníkové šetření v analýze financování potvrdilo rozdílnost obcí
V loňském roce byla zpracována rozsáhlá studie o obecních rozpočtech, která byla doplněna o dotazníkové šetření a řízené rozhovory se zástupci obcí. S výsledky této studie, která vzhledem k svému rozsahu šesti stovek stran odrazuje od čtení,Vás v následujícím seriálu seznámí Ing. Jaroslava Kypetová, Ph. D.
Přirážka k dani z obratu v USA a náš místní koeficient u daně z nemovitostí jako obdoba
Ing. Lucie Sedmihradská, Ph. D. z Katedry veřejných financí Vysoké školy ekonomické v Praze přináší ve svém článku zajímavé porovnání uplatnění daně z obratu v USA a místního koeficientu u daně z nemovitostí České republice. Tyto položky v obou zemích představují pro samosprávy možnost, jak získat dodatečné prostředky na financování.
Priority nového ministra pro místní rozvoj
V nové vládě na křeslo ministra pro místní rozvoj usedl Ing. Rostislav Vondruška. Na tiskové konferenci 12. května 2009 představil své priority. Kromě důstojného dokončení předsednictví, dokončení některých úkolů předcházející vlády a sestavení rozpočtu na příští rok, chce nový ministr především zvýšit rychlost čerpání peněz z EU.
Vysoký zájem zahraničních turistů o ČR stále trvá
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo výsledky výzkumu o příjezdovém cestovním ruchu za rok 2008 provedeném agenturou STEM/MARK s využitím dat ČSÚ. Celkový počet zahraničních návštěvníků dosáhl ve sledovaném období 21,8 milionu a proti předcházejícímu roku došlo jen k velmi mírnému poklesu.
Výsledky bytové výstavby v 1. čtvrtletí letošního roku jsou relativně dobré
I přes hluboký propad, který v důsledku ekonomické krize postihl stavebnictví jako celek ve 4. čtvrtletí loňského roku, se tento trend neodrazil na výsledcích bytové výstavby v 1. čtvrtletí 2009. Ta poklesla méně výrazněji, a pokud následující vývoj potvrdí tento trend, lze očekávat stabilizaci odvětví stavebnictví ještě v letošním roce.
Jak využíváme prostředky evropských fondů
Analýza Národního orgánu pro koordinaci, působícího při Ministerstvu pro místní rozvoj, vyhodnocuje postup realizace politiky soudržnosti a projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Z výsledků vyplývá, že o evropské dotace je stále rostoucí zájem a po loňském roce, kdy postupně nabíhaly výzvy k jednotlivým dotačním titulům, dochází v roce 2009 k postupnému schvalování projektů.
Datové schránky a jejich financování
Kolik to celé bude stát a kdo to zaplatí? Poslední novela, schválená 28. května 2009 říká, že "náklady spojené s provozováním informačního systému datových schránek hradí stát z prostředků státního rozpočtu". Ekonomické souvislosti celého projektu v článku rozebírá Mgr. Tomáš Lechner z Katedry práva Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické.
Pomáhá stát městům a obcím v boji s neplatiči?
V polovině února se na mediální obraz dostaly exekuce sociálních dávek dlužníků chomutovské radnice. Ty byla součástí akce "Záchranný kruh", jejímž cílem bylo získat nástroj na nepřizpůsobivé občany a dlužníky. Primátorka města Mgr. Ivana Řápková si za to vysloužila kritiku a polemiku s ministrem pro lidská práva a menšiny Michalem Kocábem. Přístupy obou, hledající řešení tohoto problému, shrnujeme v následujícím článku.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství pro územní samosprávné celky
Ve zpravodaji představujeme nového ministra zemědělství Jakuba Šebestu a jeho programové cíle v resortu, informace o čtvrté prioritní ose Programu rozvoje venkova 2007–2013 LEADER a fakta o plnění závazku o čištění odpadních vod do roku 2010, ke kterému nás zavazuje evropská směrnice.
Střídavě oblačno – předpověď pro českého seniora
Článek rekapitulující smutný pohled na situaci českých seniorů v dnešní společnosti poukazuje na problém s nedostatečnou kapacitou zařízení poskytujících pečovatelské služby a na diskriminaci seniorů a to především v pracovní oblasti. Zároveň představuje program STOP Hunger, který v ČR podporuje společnost Sodexo a jehož cílem je podpora seniorů.
Změny a trendy v rozmístění obyvatelstva
Sčítání obyvatel u nás probíhá jednou za 10 let. V mezidobí jsou změny v počtu obyvatel upravovány pomocí přírůstku obyvatel, úbytku obyvatel a datech o migraci, které sleduje ČSÚ. Další evidenci vede Ministerstvo vnitra na základě registru obyvatel. Na základě těchto dvou statistik lze zajistit kvalitní sledování změn a vysledovat základní trendy charakteristické pro různá časová období.
Šternberk je historickým městem roku 2008
Dne 16. dubna 2009 bylo ve španělském sále vyhlášeno Historické město roku 2008. Šternberk ve trojici nominovaných měst doplnila Jilemnice a Beroun. Kromě těchto měst bylo letos oceněno i dalších 11 měst – vítězů krajských kol. Na článek navazuje rozhovor se starostou vítězného Šternberku Mgr. Jaromírem Sedlákem.
Sdružení tajemníků v květnu bilancovalo
V Kladně se ve dnech 17.–19. května 2009 uskutečnilo XVII. valné shromáždění Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů., kterého se zúčastnilo na dvě stovky tajemníků a tajemnic z celé ČR. I na tomto setkání byly aktuálním tématem datové schránky, které doplnily další odborné semináře. Zprávu pro Vás připravil tajemník Magistrátu města Chomutova Theodor Sojka.
Tajemství datových schránek – zamyšlení nejen nad cenami elektronických služeb
Další a jistě ne poslední článek k problematice datových schránek se věnuje finanční stránce věci. Díky novele zákona o archivnictví a spisové službě, která byla schválena koncem května, bude vše hrazeno z prostředků státního rozpočtu. Znamená však tato novinka skutečnou finanční úsporu nákladů pro veřejnou správu?
Kladenské sídliště Kročehlavy řeší integrovaný plán rozvoje města
Rozhovor s Ing. Vojtěchem Munzarem, náměstkem primátora města Kladna, navazující na sérii článků o problematice Integrovaných plánů rozvoje měst. S panem náměstkem jsme hovořily o přípravách IPRM, žádosti o dotaci z Evropských fondů a konkrétních krocích, které budou v rámci realizace celého projektu provedeny.
Obecní majetek – historické základy ekonomické podstaty obcí (2)
Pokračování článku Mgr. Jana Břeně navazuje na text otištěný v předcházejícím čísle časopisu. Historický vývoj v této oblasti byl přetržen zestátněním obecního majetku v 50. letech minulého století. Majetek se obcím vrátil až v roce 1990, kdy u nás byla obnovena obecní samospráva, a navázal na ní proces privatizace a restitucí státního majetku.
Moderní metody práce městské policie na Slovensku
Ve výběru zajímavých sociálně – ekonomických opatření samosprávy na Slovensku jsme se tentokrát zaměřili na činnost městské policie. V Považské Bystrici se městská policie zaměřila na černé skládky, v Previdzi zase zaměstnali příslušníka ovládajícího znakovou řeč, který pomůže handicapovaným občanům. A v Banské Bystrici nainstalovali do služebních vozů městské policie kamerový systém, který pomáhá monitorovat průběh celé služby.
Staráte se o dětské hřiště?
Povinností provozovatele dětského hřiště je zajistit jeho bezpečnost v rámci platných norem. Nejen s nimi Vás seznámí hlavní specialista na dětská hřiště z Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha Ing. Ludvík Schmidtmayer. Dále poradí, jak nastavit systém péče o dětské hřiště, jehož součástí je pravidelná kontrolní činnost a údržba.
Veřejná správa online 3/2009
Aktuálně se věnujeme projektu Informačního systému Datových schránek. Zeptali jsme se náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Zdeňka Zajíčka na aktuální situaci kolem realizace e-governmentu v ČR. Simona Rákosová v článku "Kladno ví, jak na to" představuje přístup města Kladna k zavádění datových schránek a budování Technologického centra a s tajemníkem kladenského magistrátu Ing. Zdeňkem Slepičkou jsme hovořili o budování eGON centra. Další aktuální zprávy z oblasti e-governmentu se týkají zákona o základních registrech, memoranda MV ČR a SMO ČR o spolupráci při inplementaci e-governmentu, novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a evropskho ocenění pro projekt Czech POINT. K tématu datových schránek také přinášíme stanoviska Asociace krajů ČR a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. V dalším článku "Ministerstvo zdravotnictví ČR na ISSS 2009" shrnujeme děníi kolem eHealth v ČR. Zdeněk Duspiva v článku "Pražané k digitalizaci přistoupili zodpovědně" rekapituluje situaci po vypnutí analogového signálu v Praze. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj přinášíme články o internetu jako důležitém nástroji pro cestovní ruch.