Přední strana obálky 2/2009 (67 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2009

Roste význam regionálních a místních orgánů
Ve dnech 5.–6. března 2009 se v rámci českého předsednictví EU v Praze uskutečnil Evropský summit regionů a měst pořádaný Výborem regionů. Toto setkání podtrhlo zvyšující se význam místních a regionálních orgánů členských států EU. Hlavními tématy byly dopad celosvětové ekonomické krize na evropské regiony a nadcházející volby do Evropského parlamentu.
Půl roku do voleb
Poslanecká sněmovna dne 24. března 2009 vyslovila těsnou většinou 101 hlasů nedůvěru koaliční vládě. Z jednání leaderů obou největších stran vyplynulo, že předčasné volby se uskuteční během podzimu, pravděpodobně začátkem října, a také jméno nového premiéra úřednické vlády, kterým se stal Ing. Jan Fischer, CSc., současný předseda Českého statistického úřadu.
O politicích na konferenci a jedné baladě
Ve svém tradičním fejetonu se Jan Pokorný vrací ke konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, kterou také tradičně moderuje, a naráží na to, jak často se zde střídají stejní političtí představitelé, ale v různém postavení.
Dny malých obcí – hlavně o financování
Dne 10. a 12. března se uskutečnila jarní setkání starostů v Praze a ve Vyškově – Dny malých obcí. Na akci se opět sešlo na osm stovek starostů a zástupců samospráv. Na pražském setkání ministr zemědělství Petr Gandalovič slavnostně vyhlásil další ročník soutěže Vesnice roku 2009. Diskutovalo se také nad dalším otázkami z okruhu financování místních samospráv, místního rozvoje apod.
Aktuální ekonomický vývoj a územní rozpočty v roce 2009
Současný globální ekonomický vývoj se odráží i u nás a jeho dopady se nevyhnou ani veřejné správě. Na jeho základě je nutné přehodnotit výhledy, se kterými byl sestavován státní rozpočet na letošní rok, a připravit se na pokles v daňových příjmech, který se odrazí do příjmů obecních rozpočtů. Tuto skutečnost by mohl zmírnit fakt, že loňské hospodaření obcí skončilo přebytkem.
Zrcadlo doby – informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK
Výběr krátkých zpráv z krajů. Tentokrát o rozšiřování internetové sítě na Vysočině, dotacích Plzeňského kraje na obnovu venkova, vyčlenění rezerv na finanční krizi ve Valašském Meziříčí, rozšiřování černých skládek na Karlovarsku, opravách sídlišť v Královéhradeckém kraji a další.
Zprávy ministerstva financí pro finanční orgány obcí, měst a regionů
Ze Zpráv MF ČR č. 2/2009 přinášíme: Osvobození od správního poplatku – ověření podpisu na kupní smlouvě, Metodický pokyn – příspěvek na školství v rámci finančního vztahu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu) a Stanovisko k oprávnění obecní policie vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce místního poplatku za psa.
Analýza financování místní samosprávy dokončena
V loňském roce vznikl na základě zadání Ministerstva financí a za spolupráce několika vysokých škol dokument "Analýza financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků, která poskytne relevantní množství dat pro přípravu nového zákona o RUD". Jaroslava Kypetová v článku seznamuje s obsahem této analýzy a zaměřuje se především na známá fakta kolem financování obcí, jako odlišné financování od velkých měst, náklady přenesené státní působnosti a školství.
Rozpočtové určení daní – návrh SMS ČR na konstrukci nového zákona
Na základě výše zmiňované analýzy zaujalo Sdružení místních samospráv ČR vlastní postoj k přípravě nového zákona o RUD a v následujícím článku představuje svůj návrh. Tento návrh vychází z pěti základních principů: 1. využití analýzy jako výchozího dokumentu, 2. oddělení financování přenesené a samostatné působnosti, 3. rozšíření spektra sdílených daní, 4. změna kategorizace obcí a 5. nová kritéria rozdělování.
Hospodaření krajských samospráv
V minulých číslech jsme přinesli ve spolupráci s Věrou Kameníčkovou a Ondřejem Pirohaničem z CCB – Czech Credit Bureau, a. s., články s detailním rozborem příjmů a výdajů obcí. Tentokrát se blíže podíváme na hospodaření krajů z hlediska příjmové a výdajové části rozpočtu a jejich vzájemné srovnání v rámci celé České republiky.
Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj
V článku uvádíme souhrnný přehled dotačních titulů a podaných žádostí, které realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotace jsou směřovány na regionální politiku, územní plánování a bytovou politiku. Další prostředky lze získat také ze strukturálních fondů EU.
Vesnice roku 2009 – přihlášky do soutěže do 30. dubna
V Programu obnovy venkova byl vyhlášen další ročník soutěže Vesnice roku 2009. Cílem soutěže je podpora aktivního života na venkově a jeho rozvoj a z toho vychází i hodnotící kritéria, která jsou zaměřená na život obce, její vybavenost a plány dalšího rozvoje. Soutěž je opět rozdělena do dvou fází – krajské a celostátní, které se účastní vítězové krajských kol. Výsledky soutěže přineseme v zářijovém vydání časopisu.
Sociální bydlení a podpora obcí – dotazníkové šetření
V loňském roce proběhlo mezi obcemi dotazníkové šetření zabývající se zabezpečením sociálního bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel. Toto šetření bylo součástí programu vlády o hodnocení dopadů regulace. Ze závěrů šetření plyne, že toto téma je třeba citlivě řešit na lokální úrovni, ale existující překážky, jako např. regulace nájmů, brání nalezení konečného řešení pro model sociálního bydlení.
Regiony se soustředěnou podporou státu – zhodnocení vývoje po roce 1990
Jiří Klíma, Jan Pileček a Miloš Červený z úseku regionálního rozvoje a bydlení ÚRS Praha, a. s., shrnují výsledky studie "Formy efektivního snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony České republiky", kterou zadalo Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2007. Součástí studie je rozbor vývoje regionální politiky v letech 1945–2008 na území dnešní ČR a problematika vymezení regionů, které takovou podporu vyžadují.
Vyvlastňování nemovitostí ve veřejném zájmu – názory z praxe
Územní rozvoj měst a obcí je významně ovlivněn vlastnickými vztahy k nemovitostem, které se v některých případech mohou stát překážkou realizace zamýšlených projektů, a v takových případech a u vymezeného okruhu projektů lze využít vyvlastnění ve veřejném zájmu. Ve vybraných městech proběhlo dotazníkové šetření o novém zákoně o vyvlastňování, jehož výsledky představuje Tatiana Lipinová.
Zvýší se energetické využití odpadů?
V rámci svého členství v Evropské unii se Česká republika zavázala k omezení ukládání komunálního odpadu na skládky. Do roku 2010 by se toto množství mělo snížit na 75 % množství vyprodukovaného v roce 1995 a tento podíl by se měl nadále snižovat. Řešení nabízí třídění a energetické využití odpadů.V současné době se v ČR energeticky využívá pouhá desetina odpadů a chybí další kapacity pro jejich zpracování.
Vymezení venkovských obcí v Česku
Venkovské obce jsou důležitou součástí urbanistické krajiny. Jak ale správně definovat venkovskou obec? Posuzovat tuto problematiku můžeme podle několika kritérií, které v článku podrobně rozebírá Radim Perlín z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství pro územní samosprávné celky
Zpravodaj informuje o stavu realizace 5. kola výzvy Programu rozvoje venkova, o navýšení prostředků v této výzvě na podporu investičních akcí v obcích a zpřesňuje důvody neuznání DPH jako způsobilého výdaje, seznamuje s "Akčním plánem pro biomasu", který by měl napomoci při realizaci cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Další zprávy se týkají programů na podporu výstavby vodovodů a kanalizací, návrhu na efektivnější obhospodařování lesů a zajištění letecké hasičské služby v tomto roce. A na závěr opět představuje další úspěšné projekty z Programu rozvoje venkova.
Žádosti o evropské dotace se malým obcím zbytečně prodražují
Michal Sobek z Úřadu regionální rady Moravskoslezsko seznamuje s výsledky analýzy projektů z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Tato analýza byla zaměřena na porovnání cen a kvalitu studie proveditelnosti, která je nezbytnou součástí žádosti o evropské dotace. Ze závěrů šetření vyplývá, že vysoká cena se nerovná vysoké kvalitě a ani nezaručuje úspěšnost žádosti.
Základem je koncepce – rozhovor s hejtmanem Pardubického kraje
Rozhovor s Mgr. Radko Martínkem, současným hejtmanem Pardubického kraje, o jeho novém působení na krajském úřadě, kde jistě zúročí své bohaté zkušenosti z komunální, ale i té nejvyšší politiky.
Odpovědi na dotazy – praktické problémy financování obcí měst a krajů
Zodpovídáme Vaše dotazy ohledně rozpočtu obcí, prodeje akcií v majetku obce, stravování ve školní jídelně a fondu rezerv a oprav obce.
Zákon o odpadech, aneb žádná velká změna k lepšímu
Po roce se opět vracíme k diskusi nad novelizací zákona o odpadech. Dle názoru Pavla Drahovzala, autora článku, tato novela v době globální ekonomické krize, která dopadla také na odvětví nakládání s odpadem, může vážně narušit zaběhnutý systém třídění komunálního odpadu. Autor podrobně rozebírá i dalším nedostatky této novely, které ohrožují zavedenou praxi.
Obecní majetek – historické základy ekonomické podstaty obcí
Exkurzi do dějin právní úpravy majetkových vztahů samosprávy v Českých zemí přináší ve svém článku Jan Břeň. Věnuje se vývoji problematiky související s obecním majetkem a finančním hospodařením obce v období od první republiky až do 50. let 20. století, kdy na dlouhých 40 let došlo ke znárodnění obecního majetku.
Využití elektroniky má vysoké hodnocení v opatřeních slovenských samospráv
Opět přinášíme příklady opatření od našich východních sousedů. Tentokrát jsme se zaměřili především na využití informačních a komunikačních technologií. Využití ICT ve veřejných službách je vnímáno velmi pozitivně. Předkládáme i špatně hodnocená opatření. Jedno se dotýká diskriminace novinářů a druhé finanční spoluúčasti občanů na akci města.
Chodníková novela
Jan Potměšil z legislativně právního oddělení SMO ČR shrnuje v článku vše podstatné k tzv. chodníkové novele – novele § 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích., která bylo nedávno schválena. Obsahem novely je přesun odpovědnosti za chodník z majitele přilehlé nemovitosti na majitele chodníku, kterým je obvykle obec. Toto opatření tak velmi významně zasahuje do rozpočtů místních samospráv.
CENIA – správce informací o životním prostředí
Zveřejňujeme podrobné představení činností a služeb CENIE, české informační agentury životního prostředí, příspěvkové organizace Ministerstva životního prostředí. CENIA provozuje databázi on-line zdrojů informací mapujících stav životního prostředí v ČR. Z dalších projektů přinášíme informace o Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností. Další novinkou je od letošního roku Informační systém pro sledování toku vybraných autovraků.
Péče o stromy a efektivní nakládání s prostředky
Čas od času médii proběhne zpráva o pádu stromu, a v případě, že jde o větší neštěstí, nutně se k němu musí vyjadřovat zástupci obce či města. Ve většině případů je to důsledek zanedbané péče o stromy. David Hora ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu v článku shrnuje postřehy z praxe a dává doporučení, jak by správná péče o stromy v obci nebo městě měla vypadat.