Přední strana obálky 1/2009 (45 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2009

Kraje ve třetím volebním období – Představení krajů a jejich nové vedení
V redakčním článku představujeme nové hejtmany a hejtmanky. Zároveň přinášíme přehled o složení nově zvolených krajských rad a socio-ekonomické srovnání postavení jednotlivých krajů v rámci České republiky podle studie Vysoké školy ekonomické pro MasterCard Worldwide.
Co je to vlastně za recesi?
Ve svém pravidelném fejetonu se Jan Pokorný vtipně zamýšlí nad tématem ekonomické recese.
Zrcadlo doby
Přehled krátkých zpráv z krajů.
Novela rozpočtových pravidel
Od 1. 4. 2009 nabude účinnosti novela rozpočtových pravidel územních rozpočtů (č. 477/2008 Sb.). JUDr. Martin Netolický ve svém článku přináší přehled nejdůležitějších změn dotýkajících se zveřejňování návrhu rozpočtu, kontroly právnických osob, vykazování majetku, porušování rozpočtové kázně a správních deliktů.
Zprávy ministerstva financí
Ze Zpráv Ministerstva financí ČR č. 1/2009 přetiskujeme zprávu o metodice poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2009 a metodický postup pro předkládání údajů potřebných pro průběžné plnění státního rozpočtu.
Bude změna rozpočtového určení daní?
I přes novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní před dvěma lety, která se poprvé projevila v loňském roce, je stále aktuální diskuse o jeho dalších změnách. Prostředky, které obce získávají, kryjí jejich výdaje pouze z části. A proto, aby nový systém RUD mohl být zaveden od r. 2010, je nutné rozhodnout právě teď.
Tři otázky pro…
Rozhovor s Ing. Eduardem Janotou, náměstkem ministra financí, o dopadech ekonomické krize na obce a o očekávaných změnách rozpočtového určení daní především z důvodu narůstajícího výkonu státní správy v přenesené působnosti.
Modely výkonu soudobé veřejné správy
Koncem ledna uspořádala Vysoká škola finanční a správní konferenci "Modely výkonu soudobé veřejné správy". První část konference byla věnována metodologickým problémům v souvislosti s komparací systémů veřejné správy. V druhé části se konference věnovala konkrétním systémům veřejné správy uplatňovaným v evropských zemích.
Obecní příjmy – porovnání příjmů obcí podle velikostních skupin a podle krajů
Rozsáhlý článek Věry Kameníčkové a Ondřeje Pirohaniče navazuje na podrobnou analýzu obecních výdajů, kterou jsme přinesli v minulých číslech časopisu. V první časti sleduje příjmy obcí podle kritéria velikosti obce a ve druhé části je toto srovnání provedeno pro jednotlivé kraje.
Zapojení veřejnosti do rozpočtového procesu
Transparency International Česká republika v loňském roce provedla průzkum zaměřený na veřejné rozpočty samospráv. Tato analýza odhalila některé nedostatky, které mají dopad především na zapojení občanů do rozpočtového procesu. Více v článku Elišky Císařové a Jana Pavla.
Cyril Svoboda novým ministrem pro místní rozvoj
Na tiskové konferenci 28. ledna 2009 představil nový ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda své priority na tomto postu, mezi kterými uvedl efektivní čerpání z evropských fondů, bytovou politiku s důrazem na energetické úspory, podporu rozvoje chudších regionů ČR a zdokonalení systému veřejných zakázek.
Podpora tvorby a aktualizace územních plánů malých obcí
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo na konci ledna 5. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu. Tato výzva je zaměřená na prioritní osu 5 – Národní podpora územního rozvoje. Objem finančních prostředků v této výzvě dosahuje 223 miliónů korun, které lze využít na projekty zpracování nebo úpravy územních plánů.
Monitoring mikroregionů v Ústavu územního rozvoje
Na významnou úlohu mikroregionů v územním rozvoji a spolupráci obcí se ve svém článku zaměřila Vladimíra Labounková z Ústavu územního rozvoje Brno. Z pověření MMR tento ústav připravil on-line systém Monitoring regionů, který slouží jako databáze jednotlivých mikroregionů a zároveň jako zdroj statistických dat. Cílem do budoucna je další zdokonalování této databáze a pravidelné vyhodnocování získaných dat.
Potřebnost bytové výstavby – korespondenční dotazníkové šetření
Jiří Klíma prezentuje výsledky studie "Potřebnost bytové výstavby v ČR", kterou v listopadu 2008 dokončil úsek regionálního rozvoje a bydlení. ÚRS Praha, a. s., a jejímž zadavatelem byl Státní fond rozvoje bydlení. Studie analyzuje trendy a potřeby nové bytové výstavby a sumarizuje nově vzniklou bytovou výstavbu v letech 1997-2007.
Něco za něco – průmyslová zóna nemusí vadit výstavbě
Rozhovor s Ivou Kubíčkovou, manažerkou projektu výstavby logistického centra firmy ThyssenKrupp Ferrosta v Hradci Králové, o tom, jaká úskalí přináší začlenění průmyslového objektu do městského prostoru, ale také o výhodách takové výstavby pro město a jeho obyvatele.
Sakrální památky – dominanty našich obcí a krajiny
Sakrální památky byly dlouhou dobu opomíjenou kapitolou a tomu odpovídá také stav mnohých z nich. Významnou úlohu při jejich záchraně sehrály právě obce. I přes složitost vlastnicích vztahů k těmto památkám, lze na jejich opravu získat dotace z různých zdrojů. Na www.kostely.tnet.cz je umístěna databáze poškozených a zničených kostelů a kapliček v ČR. Článek připravili Michal Valenčík a Prokop Konopa.
Ostrava – magnet regionu
Článek Karla Malíka tématicky navazuje na článek z minulého čísla o strategickém plánování. Na teoretický úvod do problematiky integrovaných plánů rozvoje měst navazujeme praktickou aplikací strategického plánování, tak jak ho využilo statutární město Ostrava pod názvem "Ostrava – magnet regionu" za využití podpory z ROP NUTS II Moravskoslezsko.
Spolek pro obnovu venkova připravil desatero pro kraje
Článek informuje o posledním dění ve Spolku pro obnovu venkova. Spolek uspořádal slavnostní setkání s prezidentem republiky pro zástupce oceněných vesnic v soutěži Vesnice roku 2008. V prosinci na valné hromadě SPOV byl také zvolen staro-nový předseda Mgr. Eduard Kavala. SPOV na své další schůzi připravil "Desatero pro kraje" zaostřené na partnerství krajů a venkova.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Zpráva ze zasedání Evropské Rady pro zemědělství a rybářství, které předsedal ministr zemědělství Petr Gandalovíč. Informace o realizaci Programu rozvoje venkova osy IV LEADER. Úspěšně realizované projekty z Programu rozvoje venkova z obcí Křešín, Jezná a Klešice.
Financování obnovy vodovodů a kanalizací od 1. ledna 2009
Protože jsou mezi vlastníky vodovodů a kanalizací významně zastoupeny města a obce představuje Pavel Drahovzal ve svém článku s novelou zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, Ta od 1. ledna 2009 ukládá povinnost vlastníkům vodovodů a kanalizací zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací a to na dobu nejméně 10 let.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí měst a krajů tentokrát řeší otázky na téma důchodového připojištění zaměstnanců příspěvkové organizace obce, provádění rozpočtových opatření zastupitelstvem s méně jak pěti členy, půjčky obce občanům na vybudování kanalizačních přípojek, schvalování rozpočtu obce a legislativní úpravy prodeje obecního majetku.
Daň z nemovitostí – vyšší fiskální pravomoc obcí
Od. 1. ledna 2009, v rámci "reformního daňového balíčku" obsaženého v zákoně č. 261/2007 Sb., vešlo v mnoha obcí v platnost zvýšení daně z nemovitostí, která je vždy příjmem obce. Jan Břeň v článku popisuje všechny podstatné změny, které jsou nyní prakticky uplatňovány.
Mezinárodní komparace zdanění nemovitostí
Novela zdanění nemovitostí opět vyvolala diskuzi o úloze této daně v daňovém systému. Na základě práce JUDr. Ing. Miroslava Radvana, Ph. D.: "Zdanění majetku v Evropě" (2007) redakce zpracovala článek s přehledem mezinárodního srovnání uplatňování této daně v evropských zemích.
Sociální služby – ostrý start do nového roku
Situace kolem poskytování dotací na sociální služby v letošním roce popisuje Miloslav Macela. Při projednávání státního rozpočtu na rok 2009 došlo k téměř 30 % meziročnímu propadu objemu dotací na sociální služby. Tento výpadek se Ministerstvu práce a sociálních věcí podařilo vyrovnat jen díky prostředkům z minulých let. Tento vývoj nahrává dalším diskusím nad zásadní revizí dotačního systému.
Datové schránky a základní registry
Od 1. července 2009 vstupuje v platnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tento zákon zavádí tzv. datové schránky jako nástroj efektivní komunikace orgánů veřejné správy ,občanů a firem. Miroslava Kašpárková v článku přehledně shrnuje všechny základní pojmy spadající do této problematiky.
Náklady na komunikaci obcí s pověřeným obecním úřadem
Článek Tomáše Lechnera je pokračováním článku Rozbor komunikace městských a obecních úřadů, který se obecně představil tuto problematiku. Tentokrát je rozbor zaměřen na komunikaci obcí s pověřeným obecním úřadem a analýzu nákladů jednotlivých možností doručování. Z výsledků studie vyplívá, že i přes rostoucí informatizaci veřejné správy jsou pro doručování nejčastěji použity služby České pošty, s. p.
Ještě k tématu přímé volby starostů
Na základě analýzy, kterou publikovalo Ministerstvo vnitra v souvislosti s diskuzí o reformě veřejné správy, se vracíme k tématu přímé volby starostů a přinášíme právní rozbor této problematiky. Jedním z aspektů přímé volby starosty je posílení pozice starosty z pohledu občanů. Postavení a kompetence starosty v současné právní úpravě takto silné pozici neodpovídají a vyžadovali by další úpravu.
Příklady sociálních a ekonomických opatření slovenských samosprávných orgánů
Přinášíme další nahlédnutí " do kuchyně" slovenských samosprávných orgánů. V tomto čísle představujeme opatření na podporu třídění odpadu (Trebostov), zavádění speciálních telefonních linek pro neslyšící (Preividza) nebo proti černým skládkám (Petržalka), protikorupční opatření Martin), prodej pozemků v dražbě (Rožnava), aj.
Veřejná správa online
Samostatná příloha časopisu Obec & finance se tentokrát věnuje nadcházejícímu již 12. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě, který se uskuteční 6.-7. dubna 2009 v Hradci Králové a poodkrývá hlavní témata letošní konference.
Veřejné bazény a koupaliště
Veřejné bazény a koupaliště jsou důležitou součástí občanské vybavenosti moderní obce. Společně s organizátory veletrhu Bazény, sauny, solária & wellness přinášíme přílohu věnovanou informacím o výstavbě a provozu bazénů.
Digitalizace TV a My!
Přechod na digitální televizní vysílání v České republice se dotkne všech občanů a zároveň přináší nové možnosti komunikace. Tím se stává důležitou výzvu i pro státní správu a samosprávu. Samostatná příloha na toto téma vznikla ve spolupráci s nakladatelstvím Sdělovací technika spol. s r. o.