Přední strana obálky 4/2008 (58 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2008

Vliv krajů na českou ekonomiku
Redakční článek vychází ze studie a komplexního socioekonomického průzkumu, který v krajích zpracovala společnost MasterCard Worldwide porovnáním více než čtyřiceti indikátorů rozdělených do sedmi základních skupin.
Vesnice roku 2008
Tradiční soutěž venkovských obcí, které se hlásí k Programu obnovy venkova. Text představuje vítězné obce ze všech krajů včetně vítěze celostátního kola. Článek je doplněn tabulkou a fotografiemi všech obcí.
Zrcadlo doby
Stručné informace z regionů, měst a obcí vycházejí ze zpráv České tiskové kanceláře
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelná rubrika Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů přináší Zprávy č. 4/2008, které se zabývají pokutami za správní delikty v sociálně právní ochraně dětí a zejména přináší rozbor odměňování při volbách.
Finanční a rozpočtové řízení
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy všem členským zemím je zaměřeno na oblast finančního a rozpočtového hospodaření na obecní a regionální úrovni. Dokument, který otiskujeme v rámcovém překladu Ing. Věry Kameníčkové je zaměřen na doporučení vládě a územním celkům.
Kritérium rozlohy
V novele zákona o rozpočtovém určení daní je zavedeno nové kritérium rozlohy obce. Přesto, že jeho váha je pouze 3 %, znamená to u některých obcí dramatické zvýšení daňových příjmů, na což upozorňuje ve svém článku JUDr. Martin Netolický.
Výhody a negativa programového financování
Problematikou programového financování se zaobírá Ing. Marek Špelda. Upozorňuje na nesporné výhody tohoto přístupu, který ovšem přináší také negativní negativa jako stabilizační a disproporční efekt nebo omezení plynoucí z vysoké míry finanční spoluúčasti..
Výdaje obcí
Objem výdajů obcí ovlivňuje zásadně jejich rozvojové možnosti. Rozbor výdajů obcí, porovnání jejich vývoje a struktury, který publikuje Ing. Věra Kameníčková a Ing. Ondřej Pirohanič je důkladným impulzem k zamyšlení pro tvorbu a úpravu zákona o rozpočtovém určení daní.
Financování sociálních služeb
Reforma sociálních služeb vyžaduje spolupráci obcí. Možné způsoby spolupráce a formy financování sociálních služeb popisuje Jiří Zeman -– od přímé úhrady služeb, přes paušální financování až po systémové řízení spolupráce.
Tři významné oblasti
Rozhovor s prvním náměstkem ministra pro místní rozvoj Milanem Půčkem je zaměřen na bytovou politiku a regionální a územní rozvoj, které patří do jeho působnosti. Text je doplněn tabulkou vývoje dotací v oblasti bytové politiky a kartogramem hospodářsky a strukturálně postižených regionů.
Sluneční injekce z radnic
Článek Karla Merhauta oceňuje přístupy některých radnic, které podporují instalace solárních kolektorů. Liga ekologických alternativ pořádá informační dny ke komunálním dotacím a organizuje tzv. Solární ligu, soutěž obcí a měst o nejvíce solárních instalací.
Decentralizované čištění odpadních vod
Klasická cesta centrální kanalizace v každé obci nesmírně prodražuje záměr urychleně zabezpečit čištění odpadních vod v obcích do 2000 ekvivalentních obyvatel. Levnější cestou je decentralizované čištění a využití malých a středních čistíren.
Možnosti zpracování biologicky rozložitelného odpadu
Požadavek ekologického nakládání s trávou, dřevní štěpkou a dalším biologickým odpadem vyžaduje vybudovat síť bioplynových stanic a kompostáren. Zahraniční zkušenosti i domácí možnosti popisuje Ing. Jaroslav Váňa.
Dotace venkovským obcím
na obnovu veřejných prostranství a nákup techniky představuje čtenářům Bc. Eva Šusteková formou uvedení příslušných opatření v Programu obnovy venkova, který zabezpečuje Ministerstvo zemědělství.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
představuje aktuální výzvy Programu rozvoje venkova určené pro projekty obcí v rámci třetí a čtvrté osy programu. Zpravodaj dále uvádí několik aktualit z oblasti působnosti resortu -– program školního mléka a měsíc biopotravin.
Veřejné zakázky
Problematikou zadávacího řízení ve veřejných zakázkách se zabývá seriál textů Vladimíra Levandovkého a Kateřiny Koláčkové. Autoři hodnotí, popisují a srovnávají druhy zadávacích řízení -– tentokrát se věnují soutěžnímu dialogu a zjednodušenému podlimitnímu řízení.
Společenské chování ve veřejné správě
Zásady společenského chování jsou staré jako lidstvo samo a je v zájmu představitelů veřejné správy -– volených i profesionálních, aby tyto principy byly samozřejmou součástí jejich práce. Na toto téma píše prof. Vladimír Smejkal.
Přímá volba starostů
Populární téma ve sféře veřejné správy je opět na stole. Své názory prezentuje JUDr. Stanislav Polčák za Sdružení místních samospráv a Mgr. Jakub Pobiš ze Svazu měst a obcí. Shodují se v tom, že základní otázka zní: Jak chceme mít silného starostu? Od toho se odvíjí možné přístupy i řešení.
Good governance -- dobrá veřejná správa
Doporučení Výboru ministrů členským zemím Rady Evropy formuluje vědomé zásady dobré správy a specifické doporučení a zásady včetně Kodexu dobré veřejné správy. Přinášíme stručný výtah z dokumentu evropského významu.
Odpovědi na dotazy
řeší praktické problémy financování obcí, měst a krajů. Otázky jsou tentokrát zaměřeny mj. na čerpání fondů v příspěvkových organizacích -– fondu reprodukce majetku, fondu odměn a fondu kulturních a sociálních potřeb.
Problematika bydlení seniorů
Doc. Jaroslav Dupal se zamýšlí nad bydlením seniorů a na základě srovnání se zahraničím doporučuje překonat stereotypy v pohledu na stárnutí. Senioři tvoří ohroženou skupinu obyvatel, která se musí vyrovnat s ekonomickými a sociálními problémy.
Oceňování staveb
Ing. Marie Polešáková představuje publikaci vydávanou Ústavem územního rozvoje, která monitoruje průměrné ceny budované technické a dopravní infrastruktury. Např. během šesti let vzrostly ceny úložných prací o třicet procent.
Finanční vztahy
Problematikou finančních vztahů státu a územních samospráv se zabývá Ing. Eduard Komárek především z pohledu historického vývoje v posledních letech. Jedním z poznatků je, že resortní politika v území se realizuje bez dopadů do rozpočtů ministerstev.
Volební novelizace
V srpnu nabyla účinnosti novela zákona o obcích, zákona okrajích i zákona o hlavním městě Praze. V předvolebním období uvádí novelizace všechny tyto zákony do souladu s volebními zákony, píše Mgr. Jan Břeň.
Francouzské regiony
Francouzské regiony mj. ve své působnosti mají možnost zdaňovat pohonné hmoty a tím dostávají do svých příjmů část spotřební daně. Metody i formy popisuje Ing. Jaroslava Kypetová a potvrzuje, že spotřební daně nejsou dobrými místními daněmi.
Veřejná správa online
Samostatná příloha věnována informatice se tentokrát zaměřuje především na problematiku nového zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a dopadech této normy do činnosti obcí a měst. Uvádí rovněž řadu dalších zajímavých informací z oboru.