Přední strana obálky 3/2008 (58 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2008

Výsledky hospodaření státního rozpočtu
Redakční článek vychází ze státního závěrečného účtu a komentuje jednotlivá východiska i celkové výsledky hospodaření státu, rozebírá příjmovou a výdajovou část státního rozpočtu včetně ekonomického shrnutí a vývoje státního dluhu.
Jindřichův Hradec
Historickým městem roku 2007 se stal Jindřichův Hradec. Ocenění je udělováno na základě výsledků při přípravě a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který se naplňuje od roku 1994.
Rozpočtové hospodaření krajů
Ve světle státního závěrečného účtu za rok 2007 je zpracován rozbor hospodaření krajů. Jejich příjmy z téměř 60 % pokrývají dotace ze státního rozpočtu a výdaje převážně pokrývají běžné potřeby, zejména jde transfery příspěvkovým organizacím, kterých je nejvíce v oblasti školství.
Hospodaření obcí
Celkové příjmy obcí dosáhly v loňském roce 254 mld. Kč. Článek podrobně rozebírá bilanci příjmů i výdajů obcí a dobrovolných svazků obcí. Rozhodujícím příjmem obcí jsou daňové příjmy. Na straně výdajů tvoří 70 % běžné výdaje a kapitálové výdaje jsou na úrovni 75 mld. Kč.
Zrcadlo doby
Stručné informace z regionů, měst a obcí vycházejí ze zpráv České tiskové kanceláře
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelná rubrika Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů přináší Zprávy č. 3/2008, které se zabývají hospodařením příspěvkových organizací, úhradou nákladů na vzdělávání zaměstnanců, problematikou investičních fondů a poskytováním prostředků příspěvkovým organizacím.
Obecní dluh se snížil
Poprvé od roku 1993 dochází k meziročnímu poklesu zadluženosti obcí, která dosahuje hodnotu 79 mld. Kč. Roste naopak zadluženost krajů, která je na úrovni 10,4 mld. Kč. Rozbor, tabulky a grafy přináší redakční článek.
Vývoj cen a výdaje obcí
JUDr. Martin Netolický se snaží ve svém článku porovnat vývoj cen a vývoj výdajů obcí v časové řadě posledních pěti let. Zatímco výdaje obcí kolísají a v podstatě stagnují, cenový vývoj má jednoznačně stoupající tendenci.
CEVRO Institut
Nová soukromá škola neuniverzitního typu připravuje vedle bakalářských oborů také studium pro manažery ve veřejné správě. Rozhovor na uvedené téma poskytl ministr vnitra Ivan Langer, který je předsedou správní rady uvedené vysoké školy.
Regionální disparity a dotační politika
Přes relativní nárůst výstavby nových bytů se opětovně prohlubuje její nerovnoměrnost či spíše koncentrovanost. RNDr. Jiří Klíma se ve svém článku zabývá problematikou objektivizace požadavků na dotace na základě soustavy indikátorů, jejíž pomocí je stanoveno pořadí potřebných obcí.
Zájem obcí o výplatu sociálních dávek
Vyplácení sociálních dávek je standardní součástí sociálního systému. Vyplácení patří do kompetence pověřených obcí, které neustále narážejí na problém jejich zneužívání. Článek se zabývá přístupy obcí a jejich názory na tyto otázky.
Sociální služby a venkovské prostředí
V návaznosti na reformu sociálních služeb se mění postavení obcí, které se stávají aktivními subjekty při jejich zajišťování. Roste zejména potřeba sociálních služeb na venkově a o zkušenostech z tohoto prostředí píše Jiří Zeman z poradenského střediska v Hradci Králové.
Obec přátelská rodině
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo novou celostátní soutěž "Obec přátelská rodině", která má podpořit vytváření přátelského prostředí pro rodiny v obcích a městech a zároveň bude formou ocenění pro ty obce, které realizují pro-rodinné aktivity.
Centrum pro regionální rozvoj
představuje cestu, jak získat úvěr z Regionálního rozvojového fondu na podporu podnikání a rozvoj technické infrastruktury. Seznamuje čtenáře dále s novou evropskou sítí Enterprise Europe Network, na podporu malým a středním podnikům.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
představuje základní principy Reformy zemědělské politiky a její čtyři hlavní cíle. Ředitelka odboru Programu rozvoje venkova, Ing. Andrea Petrášková, dále popisuje zkušenosti Místních akčních skupin z první výzvy Programu obnovy venkova. Zpravodaj dále obsahuje několik aktualit z oblasti působnosti resortu.
Srovnání ČR se zeměmi EU
Na základě dat, zveřejněných Českým statistickým úřadem, se uvádí tabulkové srovnání některých základních demografických, ekonomických a statistických údajů jednotlivých zemí Evropské unie a evropských průměrů, což umožňuje vzájemné porovnání.
Veřejné zakázky
Problematikou zadávacího řízení ve veřejných zakázkách se zabývá text Vladimíra Levandovkého a Kateřiny Koláčkové. Autoři hodnotí, popisují a srovnávají otevřené řízení, užší řízení, řízení na základě technických a ekonomických předpokladů, výběr losováním i kombinovaný způsob.
V malých obcích se výstavba nezastaví
píše Mgr. Pavel Drahovzal o novele stavebního zákona, který umožní i malým obcím, které nemají dosud schválený územní plán, stavět v nezastavěném území obce po přechodnou dobu, ovšem na základě speciálního opatření obecné povahy, vydaného zastupitelstvem.
Odpovědi na dotazy
řeší praktické problémy financování obcí, měst a krajů. Otázky jsou tentokrát zaměřeny mj. na hospodaření s fondy v příspěvkových organizacích, hovoří se o závěrečném účtu a o rozpočtových opatřeních prováděných obcí.
Zadlužení obcí podle krajů
Vedle obecné informace o zadlužení obcí se článek Ing. Věry Kameníčkové a Ing. Ondřeje Pirohaniče zabývá zadlužením obcí podle krajů v porovnání časové řady. Rozebírá se také podíl tzv. předlužených obcí, jejichž počet se v jednotlivých krajích mění.
Odměny členů zastupitelstva
Členové všech typů zastupitelstev za výkon své veřejné funkce zpravidla pobírají měsíční odměny z rozpočtu samosprávy. Mgr. Jan Břeň popisuje odměňování neuvolněných členů zastupitelstva ze všech aspektů problematiky (daně, pojistné atd.).
Regulace rozvoje
Zkušenosti z výstavby v obci Dolní Břežany hovoří o nutnosti etapovitého přístupu a komplexního řešení zástavby včetně přípravy inženýrských sítí. Rozvoj obce rovněž znamená vybudovat nové centrum, pěším způsobem dostupné a vybavené službami i místem pro oddych.
Politika územního rozvoje
V polovině června bylo zahájeno veřejné připomínkové řízení k návrhu Politiky územního rozvoje ČR. Dokument zpracovaný MMR ve spolupráci s kraji a dalšími resorty stanoví především podmínky pro rozhodování a posuzování otázek, které se dotýkají více krajů nebo mají celorepublikový či mezinárodní význam.
Příručka Rady Evropy
Finance na místní a regionální úrovni, jejich uspořádání a zaměření popisuje příručka vydaná Radou Evropy. Navazuje na Chartu místní samosprávy a vychází z poznatků a zkušeností evropských zemí i doporučení Charty. Stručný přehled obsahu popisuje Ing.Věra Kameníčková.
Veřejná správa online
Samostatná příloha věnována informatice se tentokrát zaměřuje především na problematiku eTourism. Obsahuje rozhovor s náměstkem ministra pro místní rozvoj, charakterizuje soutěž o nejlepší webové stránky obcí a měst zaměřené na cestovní ruch (cena ministra) a další texty z této problematiky.