Přední strana obálky 2/2008 (57 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2008

První rok změn
V lednu 2007 získala vláda Mirka Topolánka důvěru a po roce své působnosti vydala Výroční zprávu o své činnosti. Článek je výtahem z některých pasáží zprávy a zaměřuje se především na problematiku financí a veřejné správy.
Den malých obcí
Již po dvacáté deváté se konaly Dny malých obcí, pracovní setkání starostů venkovských obcí s představiteli ústředních orgánů. Text je zprávou o průběhu této tradiční akce, na které byla mj. vyhlášena soutěž Vesnice roku 2008.
Daňové příjmy
Příjmy obcí z výnosů daní v roce 2007 zaznamenaly opět nárůst v řádu cca osmi procent. Po letech stagnace znovu daňové příjmy rostou a jejich rozdělení komentuje JUDr. Martin Netolický včetně řady podpůrných tabulek a grafů.
Kompenzace daňových příjmů
Po stabilizaci veřejných rozpočtů bude nutné v roce 2009 provést kompenzaci daňových příjmů obcím. Jde o částky, které by obce získaly, pokud by nedošlo k přijetí reformy veřejných financí. Redakční článek komentuje možné rozdělení kompenzací dle návrhu resortu financí.
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelná rubrika Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů přináší Zprávy č. 2/2008, které se zabývají vyúčtováním dotací, postavením kraje jako poskytovatele a zejména metodikou poskytování dotací ze státního rozpočtu v roce 2008.
Místní poplatky
Analýzu místních poplatků vybíraných obcemi přináší výtah ze studie zpracované společností GAREP v Jihomoravském kraji na základě zadání Ministerstva vnitra. Na problematiku se dívá z pohledu působnosti obce, z hlediska výběru i fiskální hodnoty a váhy jednotlivých poplatků.
Mohou se obce spolehnout?
Jestliže daně a poplatky tvoří více než polovinu příjmů obcí, pak jsou obecní rozpočty významně závislé na odhadech daňového inkasa. Nad problematikou se zamýšlí Ing. Jaroslava Kypetová a porovnává v časové řadě rozpočtované i skutečné částky.
Porovnání krajů
podle finančních schopností a kapitálových výdajů obcí provádí na základě databáze společnosti CCB Ing. Věra Kameníčková a Ondřej Pirohanič. Obce podle jednotlivých krajů jsou hodnoceny podle finančního ratingu, který charakterizuje jejich schopnost vypořádat své finanční závazky.
Pochybení obcí
Jednotlivé typy a případy pochybení obcí v oblasti jejich samostatné působnosti hodnotí v rozhovoru s redakcí Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra.
Diskuze nad novelou
Problematiku kontroverzního zákona o sociálních službách opakovaně komentuje Bc. Miloslav Macela, radní Pardubického kraje. Zejména se zabývá otázkami financování sociálních služeb z hlediska příjemců příspěvku a z pohledu dotačního řízení v krajích.
Komunikace s veřejností
Výzkumný projekt společnosti Westminster se zaměřil na hodnocení úrovně schopnosti úřadů komunikovat s veřejností. Redakční text uvádí některé výsledky průzkumu, nejlépe komunikující úřady i oceněné dílčí projekty komunikace.
Centrum pro regionální rozvoj
Představuje více než desítku úspěšně realizovaných projektů v rámci Společného regionálního operačního programu v regionu Střední Čechy. U každé realizace je uvedena charakteristika, obrázek i základní parametry financování.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
se zabývá pomocí obcím a venkovu, kterou popisuje ředitelka odboru Programu rozvoje venkova, Ing. Andrea Petrášková, dále je zde řada krátkých aktuálních informací z resortu a zejména podrobná charakteristika Informačního systému VODA České republiky.
Pět let
Obce s rozšířenou působností již fungují pět let. Je to období od zavedení druhé etapy reformy veřejné správy, která představovala zrušení okresních úřadů a převedení jejich působnosti na 205 obcí. K problematice se vyjadřují starostové některých z nich a hodnotí s odstupem dopady tohoto řešení.
Veřejné zakázky
Problematikou kvalifikace ve veřejných zakázkách se zabývá text Vladimíra Levandovkého a Kateřiny Koláčkové. Autoři hodnotí základní, profesní, ekonomické a finanční i technické kvalifikační předpoklady a nejčastější chyby zadavatelů a uchazečů.
Odpovědi na dotazy
řeší praktické problémy financování obcí, měst a krajů. Otázky jsou tentokrát zaměřeny mj. na fond odměn, jeho tvorbu a využívání. Odpovídáme také na otázky rozpočtových opatření, financování FKSP a prominutí pohledávky příspěvkové organizaci města.
Černobílá novela
Text článku Mgr. Jakuba Pobiše je věnován aktuálnímu vývoji legislativního procesu v souvislosti se zákonem o střetu zájmů. Článek zejména hodnotí, jak se navrhované změny dotknou představitelů obcí a měst.
Financování veřejnoprávních projektů
Přístup k financování veřejnoprávních projektů popisuje JUDr. Karel Zuska na příkladu revitalizace bývalého vojenského areálu v obci Velká Hleďsebe v Karlovarském kraji. Areál bude postupně přebudován v komplexní lokalitu sloužící bydlení, vzdělávání, sociálním a zdravotním službám včetně podnikatelského inkubátoru.
Finanční podpora bydlení
Pro léta 2008 a 2009 jsou připraveny některé nástroje podpory bydlení, jejichž rozbor z hlediska aktuálních možností přináší RNDr. Jiří Klíma. Vedle porovnání jednotlivých nástrojů a jejich současných možností uvádí i příklady praktického řešení v Táboře.
Odměny členů zastupitelstva
Členové všech typů zastupitelstev za výkon své veřejné funkce zpravidla pobírají měsíční odměny z rozpočtu samosprávy. Mgr. Jan Břeň popisuje odměňování uvolněných členů zastupitelstva ze všech aspektů problematiky (daně, pojistné atd.).
Biomasa a její využití
Možnosti využití biomasy, především z pohledu vytápění domů na venkově popisuje a rozebírá z hlediska ekonomiky i ekologie zástupce EC ČB (Energy Centre České Budějovice).
Velká novela zákona o odpadech
Mgr. Pavel Drahovzal přináší ve svém textu podrobnou analýzu velké novely zákona o odpadech. Zaobírá se problematikou třídění, otázkami skládkování i poplatků za ukládání. Uvádí se i návrh na energetické poplatky a rozebírá návrh na zvýšení místních poplatků za komunální odpad.
Formy spolupráce obcí
Fenomén spolupráce obcí je důležitým faktorem dalšího rozvoje a proto představitelé společnosti GAREP publikují přehled možných forem spolupráce rozdělených podle právních předpisů i konkrétních organizačních uskupení.
Plná likvidace neplacení
Zkušenosti ze Slovenska uvádějí řadu opatření samosprávných orgánů z oblasti sociální a ekonomické činnosti včetně jejich expertního hodnocení. Nejvýše bylo v posledním období hodnoceno zlikvidování neplacení nájemného v osadě Rómů pomocí institutu zvláštního příjemce.
Veřejná správa online
Samostatná příloha věnována informatice se zaměřuje především na zpravodajství z konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové, vyhodnocení soutěží, spolupráci Visegrádské čtyřky i Junior Internetu.