Přední strana obálky 1/2008 (58 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2008

Boj nebo spolupráce?
Redakční článek informuje o vzniku nového Sdružení místních samospráv, které má hájit zájmy především malých obcí. Sdružení vzniklo v Jihlavě 31. ledna 2008 a na svém republikovém shromáždění zvolilo předsedu (Jan Pijáček, starosta Vlčnova) a schválilo stanovy i usnesení, ve kterém mj. vyzývá Svaz měst a obcí k spolupráci.
Financování obcí stále v popředí zájmu
Redakční článek se vrací k návrhu rozpočtu na rok 2008 a zamýšlí se nad vývojem daňových příjmů a dotací. Informuje o vzniku pracovní skupiny, která připravuje návrh na nový zákon o rozpočtovém určení daní. Měl by vycházet z objektivní analýzy finančních podmínek jednotlivých obcí a měst.
Zločin, trest a evidence
Tímto článkem se vracíme k zákonu o střetu zájmů. Mgr. Jakub Pobiš popisuje povinnosti představitelů obcí a měst při vyplňování oznámení podle zákona a povinnosti obcí při jejich evidování -– vedení registru, umožnění nahlížení, vyřizování podnětů i spolupráci se soudy. Upozorňuje též na návrh novelizace zákona a připravené změny.
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelná rubrika Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů přináší Zprávy č. 1/2008, které se zabývají podrobným vedením rozpočtů, vracením neoprávněně vyplacených dávek a poskytování příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.
Aktivity MMR v roce 2008
Rozhovor s prvním náměstkem ministra pro místní rozvoj Ing. Jiřím Vačkářem se věnuje koordinaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti, úkolům resortu v regionální politice, podpoře bydlení a úkolům v oblasti cestovního ruchu a stavebního řízení, zejména z pohledu novely stavebního zákona.
Obchodní tajemství
Obchodní tajemství nebo veřejná informace o společnosti založené obcí? To je téma, ve kterém JUDr. Martin Netolický zdůvodňuje, proč informace o obchodních společnostech, založených veřejnoprávní korporací podléhají veřejné kontrole a podle zákona o svobodném přístupu k informacím nemohou být obchodním tajemstvím.
Dotace a fondy EU
Možnosti, nabídky, rady a příklady z oblasti dotací a fondů Evropské unie představuje čtenářům společnost Raven formou informací o zajímavých výzvách z různých operačních programů, formou odpovědí na nejčastější dotazy a představením typických modelových projektů.
Hodnocení obcí
Hodnocení obcí podle jejich finančních schopností a kapitálových výdajů provádí na základě databáze společnosti CCB Ing. Věra Kameníčková a Jan Cikler. Obce, rozdělené do šesti velikostních skupin, jsou uváděny podle finančního ratingu, který charakterizuje jejich schopnost vypořádat své finanční závazky.
Dopad suburbanizace
Mgr. Marie Macešková a RNDr. Martin Ouředníček komentují vliv počtu trvale přihlášených osob v obci na její daňové příjmy. Uvedenou problematikou z jiného pohledu se zabývá rovněž následný text Stanovení počtu obyvatel pro potřeby rozpočtového určení daní.
Veřejné zakázky
Veřejné zakázky jsou někdy problémem řady zadavatelů. Problematiku se snaží obecně uvést text článku Kateřiny Koláčkové a Vladimíra Levandovského s uvedením základních povinností obcí v rozdělení na zakázky na dodávky zboží a zakázky na stavební práce.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Zpravodaj se zabývá Programem rozvoje venkova, kde startuje třetí kolo příjmu žádostí o dotace a dále uvádí Strategii financování čištění městských odpadních vod podle usnesení vlády k dané problematice s tabulkou možností financování na základě empiricky zjištěných potřeb.
Úspěšný boj se sprejery
Úspěšný boj se sprejery předvádí Městská část Prahy 6 při realizaci svého dlouhodobého programu Stop Graffiti, který je založen na jejich systematickém odstraňování. V rozhovoru se starostou Tomášem Chalupou se uvádí konkrétní výsledky včetně finančních nákladů.
Důležitá je spokojenost
V rozhovoru s primátorem Hradce Králové, Ing. Otakarem Divíškem, hovoříme o průzkumech kvality života v českých městech, kde Hradec Králové pravidelně obsazuje přední místo. Hovoří se také o problémech krajského města a bytové politice.
Odpovědi na dotazy
Řeší praktické problémy financování obcí, měst a krajů. Otázky jsou tentokrát zaměřeny mj. na financování sociálního fondu města, na provádění rozpočtových opatření a na poskytování dotace obce společnosti s ručením omezeným, jejímž je obec stoprocentním vlastníkem.
Bytová výstavba v obcích
a její analýza za posledních deset let je prezentována v textu RNDr. Klímy a Ing. Firbacha. Text je doprovázen řadou přehledných tabulek o počtech a struktuře stavěných bytů, kartogramem jejích rozmístění a podrobným komentářem.
Kontrola obcí
Kontrola obcí podle "dozorové novely" z roku 2006 je předmětem popisu v článku způsob kontroly obcí, který nabyl účinnosti k 1. červenci 2006. Mgr. Jan Břeň popisuje kontrolní orgány, jejich úlohu a postup při provádění kontroly s vymezením práv a povinností kontrolujícího i kontrolovaného.
Kvalita ve veřejné správě
Kvalita ve veřejné správě, to byl název třídenní konference, která se konala v Karlových Varech. Akce určená především pro pracovníky kontroly se zaměřila na zvyšování efektivnosti veřejné správy, kvalitu a inovaci v praxi úřadů a také na systém vzdělávání ve veřejné správě. Pod záštitou hejtmana Josefa Pavla a ministra vnitra Ivana Langera byly předány také ceny za kvalitu.
Nejčastější závady
Nejčastější závady při přezkumech hospodaření v oblasti majetku popisují auditorky Ing. Danuše Prokůpková a Ing. Jana Uhlířová. Zaměřují se na nakládání s majetkem státu, na zadávání veřejných zakázek, zastavování movitých i nemovitých věcí ve prospěch třetích osob a na zřizování věcných břemen.
Průmysl stáří
Revitalizace vojenského brownfieldu v obci Velká Hleďsebe -– to je popis připravené akce, která má za cíl vybudovat na ploše bývalých vojenských objektů vesničku pro seniory včetně všech souvisejících služeb a občanské vybavenosti.
Malé obce
Malé obce a výkon přenesené působnosti byly předmětem studie společnosti Garep, která se zaměřila na "Identifikaci kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy". Autoři studie popisují zjištěné skutečnosti a vyvozují závěry pro další vývoj v této oblasti.
Spolupráce obcí
Spolupráce obcí jako faktor rozvoje -– zkušenosti ze zahraničí. To je souhrn poznatků, zveřejněných v projektu, který na zakázku MMR realizoval kolektiv autorů vedený Dr. Evou Galvasovou. Shromažďuje poznatky o meziobecní spolupráci a její podpoře státem ve vybraných zemích Evropské unie
První obecní elektrárna na Slovensku
V rámcu hodnocení konkrétních opatření na poli sociálních a ekonomických činností samosprávy na Slovensku provádí Středoevropský institut INEKO hodnocení pomocí týmu nezávislých odborníků. Mezi nejvýše ceněná opatření patří otevření první slovenské obecní elektrárny v obci Necpaly.