Přední strana obálky 5/2007 (62 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2007

Návrh státního rozpočtu na rok 2008
Redakční článek přináší základní informace ke schvalování státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR, kde návrh prošel druhým čtením. Sumarizuje základní makroekonomická východiska a parametry rozpočtu, příjmy a výdaje rozpočtu, vztah k územním rozpočtům a hodnotí rozpočet ve vztahu k EU.
Havlovice pod dohledem vodníka
Reportáž ze slavnostního vyhlášení vítězů soutěže Vesnice roku 2007 v obci Havlovice, která se stala vítězem letošního ročníku. Předání cen se uskutečnilo 16. listopadu 2008. Informace o dalších oceněných obcích a kompletní výsledková listina letošního ročníku.
Den malých obcí ve znamení rozpočtového určení daní
Tímto článkem se vracíme k 28. Dnům malých obcí, které se uskutečnil v Praze a ve Vyškově na přelomu října a listopadu. Žhavým tématem se stalo rozpočtové určení daní. Novelu tohoto zákona ve stejné době schvalovala Poslanecká sněmovna.
Nikdo není spokojený
Závěry 10. celostátní konference "Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice" pořádané Svazem měst a obcí ČR, která proběhla za účasti více než třístovek představitelů samosprávních orgánů komentuje Antonín Eliáš. Článek podrobně shrnuje výhrady účastníků k novele zákona o rozpočtovém určení daní a přináší stručnou reportáž z konference.
Financování obcí na křižovatce
Článek poslance Radko Martínka k novele zákona o rozpočtovém určení daní. Pan poslanec uvádí hodnocení současné situace od roku 2001 a vyhlídky na rok 2008 po schválení novely zákona. V závěru je uvedeno zhodnocení této novely z pohledu změny daňových příjmů souvisejících s reformou veřejných financí.
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelná rubrika Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů přináší informace z čísla 4/2007. Vybíráme zprávu "Přezkoumání hospodaření obcí auditorem", která je doplněna vzorovou smlouvou obce s auditorem.
Hospodaření obcí včera, dnes a zítra
Článek doc. Ing. Petra Tománka, CSc., z katedry veřejné ekonomiky ekonomické fakulty Vysoké školy báňské -– Technické univerzity Ostrava se vrací k problematice rozpočtového určení daní z pohledu dopadů změny zákona o dani z příjmů na rozpočty obcí v roce 2006. Nabízí možné budoucí aspekty pro změny a poukazuje na nutnost dalšího řešení této problematiky.
Financování samosprávy -- je nutné lpět na daňových příjmech?
Autorka Ing. Jaroslava Kypetová, Ph. D., se dlouhodobě zabývá problematikou financování samosprávy. Článek vychází z jejího příspěvku uvedeného na konferenci "Samospráva v ČR -– hovoříme o jejích problémech", která proběhla v říjnu na Vysoké škole CEVRO institut a popisuje problematiku novely zákona o rozpočtovém určení daní a její nedokonalost.
Novela zákona o sociálních službách -- první krok na trnité cestě
Text se vrací k zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů, jehož součástí je také novela zákona o sociálních službách. Autor, Bc. Miloslav Macela, který v Pardubickém kraji zodpovídá za oblast sociální péče komentuje provedené změny a nastávající problémy, které bude nutno řešit.
Čerpání strukturálních fondů
Z materiálů Ministerstva pro místní rozvoj čerpají dva články z nichž první přináší přehled čerpání prostředků za období 2004--2006 a ve druhém zaznívají v deseti bodech názory a poznatky pracovníků územních samospráv na čerpání prostředků z evropských fondů, jež zazněly v anketě provedené MMR.
Čestná prohlášení podle zákona o střetu zájmů
Mgr. Jakub Pôbiš podrobně komentuje povinnosti zastupitelů samosprávy, které jim plynou z nového zákona o střetu zájmů. Čestné prohlášení je souborem tří dokumentů, které mají přesně stanovený rámec a formu. Autor upozorňuje na všechny záludnosti povinných údajů a jejich evidence.
Obecní dluh
Podrobnější pohled na zadlužení územní samosprávy publikuje Ing. Věra Kameníčková, CSc., když se zabývá zadlužením podle velikostních skupin obcí, podle způsobů zadlužení i dle rozložení dluhu v krajích. Nejvyšší podíl zadlužených obcí je ve Zlínském kraji, nejvyšší dluh na jednu obec mají v kraji Moravskoslezském.
Na prahu 21. století
Zamýšlení nad dosavadní devastací přírody a krajiny a ve světle publikace "Přírodní kapitalismus" ukazuje nástin nadějí do budoucnosti. Autor, prof. Ing. arch. Miroslav Baše ukazuje racionální cestu a šokující možnosti zvýšení efektivnosti přírodních zdrojů.
Zastoupení zadavatele
Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek popisuje Martin Budiš. Podrobně rozvádí zejména úkony, které v rámci plné moci je oprávněn zmocněnec provádět a zároveň zdůrazňuje odpovědnost zadavatele za dodržování zákona.
Stavby na venkově
Stavby na venkově a problematika jejich začlenění do krajiny je tématem textu Ing. Magdalény Zelené, která na podkladě diplomové práce uvádí konkrétní řešení v obci Maněňany. Vliv zemědělské velkovýroby v minulosti měl často negativní dopady do venkovské krajiny, které se složitě upravují.
Čerpání dotací
V rámci Programu obnovy venkova analyzuje na příkladu okresu Vsetín Alexandra Šimčíková. Rozebírá podíly dotací podle jednotlivých dotačních titulů, porovnává objemy požadovaných a přidělených prostředků včetně jejich konkrétního členění dle zaměření jednotlivých projektů.
Deset let
Centra pro regionální rozvoj ČR je přehledem implementační činnosti a informačního poslání organizace zřízené Ministerstvem pro místní rozvoj. Jeho činnost popisuje RNDr. Ivo Ryšlavý, který zde působil jako ředitel v rozhodujícím období.
Dozor nad obcemi
Dozor nad obcemi je předmětem textu, který napsal Mgr. Jan Břeň v návaznosti na průvodce zákonem o obcích pro nové zastupitele. V poslední části seriálu autor popisuje zejména dozor nad samostatnou působností obce a krátce se též zaměřuje na dozor nad přenesenou působností.
Stavební zákon
Stavební zákon a jeho malá novela pro "malé obce" je předmětem rozboru, který píše Mgr. Pavel Drahovzal v souvislosti s projednáváním novely v Parlamentu. Ani ne rok po účinnosti nového zákona se již v šesti oblastech zákon mění a pracuje se již na velké novelizaci.
Prostorové koncentrace imigrantů
Na příkladu Vietnamců v Chebu a Ukrajinců v Praze-Holešovicích popisují spoluautoři studie "Segregace v České republice". doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., RNDr. Eva Jánská, Ph. D. a Mgr. Dita Čermáková zpracovali text, který zakončil seriál o segregaci.
Revitalizace a konverze
Revitalizace a konverze bývalého vojenského areálu v obci Hrušovany na Chomutovsku je předmětem článku Ing. Davida Fierbacha o studii, zaměřené na omezení negativního působení nevyužívaných objektů a ploch v katastrálním území venkovské obce.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a krajů. Otázky jsou tentokrát zaměřeny mj. na průběžnou kontrolu hospodaření příspěvkové organizace, na plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb, na penzijní připojištění zaměstnanců a třídní fondy ve školách.
Chyby v účetnictví
Jak je vidí auditoři při přezkumu hospodaření územních samosprávných celků popisují Ing. Danuše Prokůpková a Ing. Jana Uhlířová. Ukazují osm základních oblastí účtování a chyby, které se zde objevují při kontrolách hospodaření.
Kontrola ve veřejné správě
Dvoudenní konference, která se konala v Jihlavě pod záštitou prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, hejtmana kraje Vysočina a Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu. Akce určená především pro pracovníky kontroly se zaměřila na poznatky NKÚ, výsledky přezkumu hospodaření i na interní audit.
Slovenský model
Slovenský model rozpočtového určení daní -– vzor nebo inspirace. Rozbor slovenského modelu financování obcí přináší JUDr. Martin Netolický se závěrem, že jeho celkové nastavení je natolik odlišné od našich podmínek, že jej lze považovat za inspiraci, nikoli za vzor.
Střet zájmů
Střet zájmů a technické řešení problémů plynoucích ze zákona popisují na příkladu software společnosti Triada Mgr. Tomáš Lechner a Pavel Češka. Informační systém Munis v rámci svého modulu Evidence oznámení umožňuje provádět všechny činnosti stanovené zákonem.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství pro územní samosprávné celky