Přední strana obálky 4/2007 (71 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2007

Stabilizace veřejných financí
Sněmovna těsnou většinou schválila zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, který dále čeká na projednávání v Senátu. Článek shrnuje faktické údaje podkládající nutnost reforem a představuje hlavní opatření, která by měla vést ke stabilizaci veřejných rozpočtů. Věnuje se i rozpočtovému určení daní, které s ohledem na reformu hraje důležitou roli pro obce.
Vesnice roku 2007
Přehled kompletních výsledků posledního ročníku soutěže Vesnice roku. Vítězem celostátního kola se stala obec Havlovice (Královéhradecký kraj). Článek v krátkých medailóncích představuje vítěze krajský kol soutěže, kteří obdrželi zlatou stuhu.
Zprávy Ministerstva financí
Ze Zpráv Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů tentokrát vybíráme zprávu publikovanou v č. 2/2007 -– Pravidla pro poskytování dotací z programu 298220 -– Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.
Rozpočtové určení daní
Rozhovor s náměstkem ministra financí Ing.&násp;Eduardem Janotou o připomínkách k návrhu na změnu rozpočtového určení daní a postojích ministerstva k těmto připomínkám. Redakční komentář konečné podoby návrhu novely Ministerstva financí na změny rozpočtového určení daní.
Spotřební daně a jejich rozpočtové určení
Článek JUDr. Martina Netolického zabývající se návrhem na zařazením spotřební daně do rozpočtové určení výnosů daní územním celkům. Analýza dopadů tohoto návrhu na rozpočty obcí z pohledu dřívějších novelizací daňových předpisů, které měly za následek snížení očekávaných příjmů obcí.
Daň z nemovitostí
Článek vycházející z bakalářské práce studenta VŠE Praha Viktora Hájka na téma "Koeficient velikostí obcí u daně z nemovitostí a jeho uplatnění v místní daňové politice". Přináší přehled o přístupu obcí k této problematice a shrnutí změn obsažených v navrhované změně zákona.
Operační program Životní prostředí
Základní přehled podporovaných oblastí v operačnímu programu Životní prostředí, ve kterém Státní fond životního prostředí ČR zahájil příjem žádostí pro programovací období 2007--2013. Objem prostředků pro první výzvu, pro niž je příjem žádosti stanoven do 26. října 2007, představuje 20 miliard Kč.
Nový stavební zákon
Zkušenosti a problematika uplatňování novely stavebního zákona č. 186/2006 Sb. po půlroční praxi. Ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje publikujeme třetí část zodpovězených dotazů dotýkajících se každodenní činnosti stavebních úřadů. Přehled odborných publikací k tomuto tématu připravila Ing. Marie Polešáková.
Rezidenční segregace Romů v ČR
RNDr. Jana Temelová, Ph. D., a Mgr. Jakub Novák prezentují výsledky výzkumu podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj, který pomocí případových studií několika lokalit v ČR analyzoval příčiny, mechanismy vzniku a důsledky existence segregovaných lokalit obývaných převážně romským obyvatelstvem.
Deprimující zóna nebo brownfields?
V rámci dvouletého projektu "Omezení negativního působení nevyužívaných neprůmyslových objektů a ploch" realizovala společnost ÚRS PRAHA, a. s., výzkum pro potřeby regionů řešící zkvalitnění vzhledu měst a obcí. S výstupy tohoto projektu seznamuje RNDr. Jiří Klíma.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství pro územní samosprávné celky
Krátké připomenutí 34. ročníku výstavy Země živitelka, kde Ministerstvo zemědělství v doprovodném programu připravilo informace o podpoře venkova. Program rozvoje venkova na období 2007--13, v jehož rámci se nyní připravuje další kolo výzvy na čerpání dotací a desatero bioplynových stanic, které přinášejí další možnosti posílení činností na venkově.
Centrum pro regionální rozvoj
CRR a jeho síť poboček jako zprostředkující orgán pro projekty realizované s podporou EU představuje nejzajímavější projekty ze dvou regionů -– NUTS II Jihozápad a NUTS II Severovýchod. Cílem projektů bylo především zaktraktivnění lokalit pro cestovní ruch a celkové zlepšení stávajícího stavu historických památek.
Zlaté hory
Starosta města Zlaté Hory Ing. Milan Rác připravil článek o projektu podpořeném z prostředků EU v minulém programovacím období. Projekt sportovně rekreačního lyžařského areálu Příčná se uskutečnil jako partnerství veřejného a soukromého sektoru a podporuje záměr města na rozvoji cestovního ruchu regionu.
Využití evropských fondů
V oblasti vodohospodářských investic se Česká republika při přistoupení k Evropské unii zavázala do r. 2010k vybudování čističek odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel, na které jsou připraveny další finance. Čerpání těchto financí naráží na různé problémy a nedostatek spolupráce mezi dotčenými orgány.
Vývoj zadluženosti
Společnost CCB -– Czech Credit Bureau, a. s. zveřejnila na začátku léta výsledky analýzy hospodaření obcí za rok 2006 společně s hodnocením vývoje v uplynulých letech. Z této analýzy je patrné, že situace obcí je v podstatě stabilní a samospráva se při financováni chová odpovědněji než stát.
Odpovědi na dotazy
Pravidelná rubrika o praktických problémech financování obcí měst a krajů. Tentokrát odpovídají Mgr. Helena Peterová a Ing. Helena Šlajsová na dotazy o čerpání rezervního fondu, státních dotacích a majetku obce, služebních vozech, závěrečném účtu a příjmech z reklamy.
Přezkumy hospodaření
Auditorky Ing. Jana Uhlířová a Ing. Danuše Prokůpková upozorňují na další problémy, se kterými se setkaly během praktické činnosti provádění přezkumu hospodaření obcí. Sestavily přehled nejčastějších nedostatků v rozpočtovém procesu, který je jednou z nejvýznamnějších agend samosprávních celků.
Královéhradecký kraj
Často využívanou možností přezkumu hospodaření samosprávy v Královéhradeckém kraji je zadání tohoto přezkumu krajskému úřadu. Jaroslav Meliš z odboru ekonomiky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pozitivně hodnotí přístup obcí k využívání této možnosti a podává přehled nedostatků, které se vyskytují nejčastěji.
Správní a přestupkové řízení
Mgr. Jan Potměšil z legislativně -– právní kanceláře Svazu měst a obcí ČR se v článku věnuje problematice ukládání pořádkových pokut a přenesení nákladům řízení na účastníka. Seznamuje s možnostmi využití těchto sankcí, které pak mohou být využity jako dodatečný příjem rozpočtu nebo kompenzace nákladů a zároveň mohou přispět k urychlení celého řízení.
Průvodce pro nové zastupitel obcí (4)
V dalším dílu průvodce seznamuje Mgr. Jan Břeň s postavením dalších orgánů a obce a navazuje tak na předchozí části uveřejněné v minulých číslech. V článku je uveden základní přehled o funkcích starosty, místostarosty, tajemníka, obecního úřadu, zvláštních orgánech obce, obecní policii, výborech zastupitelstva a komisích.
Na Slovensku
Pravidelné informace od našich sousedů o konkrétních ekonomických a sociálních opatření přijímaných orgány místní samosprávy na Slovensku. Tentokrát se věnujeme tématu podpory internetových aplikací a uvádíme konkrétní příklady ze Žiliny, Košic, Liptovského Mikuláše, Trnavy, Tisovce, Martina a Nitry.
Veřejná správa online
Veřejná správa tentokrát opět vychází jako součást časopisu. Přináší informace o 1. ročníku celostátní konference Stavební úřady 2007, která se setkala s velkým zájmem pracovníků stavebních, silničních a vodoprávních úřadů a úřadů územního plánování a je připravován další ročník na příští rok. V dalším článku Mgr. Tomáš Lechner poskytuje přehled o specifických požadavcích na tisk dokumentů v praktické činnosti městských a obecních úřadů, protože papírový dokument stále zůstává důležitým médiem.