Přední strana obálky 3/2007 (73 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2007

Stabilizace veřejných rozpočtů
Nová vláda představila veřejnosti první balík reformních změn v oblasti veřejných financí, který byl předložen do Poslanecké sněmovny Parlamentu jako návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Publikujeme zkrácený text vystoupení předsedy vlády Mirka Topolánka.
Kulaté jubileum
Redakční článek se zabývá na základě jednání jubilejního X. Sněmu SMO v roce stého výročí založení Svazu problematikou rozpočtového určení výnosů některých daní z hlediska historického vývoje i z pohledu možných návrhů změn. Uvádí se rovněž závěry Sněmu a jeho nastávající priority.
Postup čerpání evropských fondů
V současné době probíhá stálé vyjednávání s Evropskou Komisí o Národním strategickém referenčním rámci i o konečné podobě operačních programů v období 2007--2013. V textu je uváděno zkrácené vystoupení 1. místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka k této problematice v Poslanecké sněmovně.
Hlavní je připravenost
Rozhovor s 1. náměstkem ministra pro místní rozvoj, Milanem Půčkem, který je hlavním vyjednavačem s EK o právě skončených rozhovorech a o předpokládaných termínech prvních výzev k podávání žádostí o podporu v rámci 24 operačních programů, které se budou realizovat v nastávajícím období.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů zahrnují několik dokumentů. Publikuje se však pouze výklad k financování kulturních akcí u příspěvkových organizací, dále zpráva o dotacích na financování potřeb, souvisejících s funkcí koordinátora romských poradců, záležitosti kolem vracení sociálních dávek a kontrolní vazby u dávek sociální péče.
Územní rozpočty v roce 2006
Redakční článek vychází z vládního návrhu Státního závěrečného účtu a přináší rozbor příjmů a výdajů krajských rozpočtů, analýzu hospodaření obcí, z hlediska příjmů i výdajů a doplňuje text řadou tabulek a grafů. Na článek navazuje další text o zadluženosti obcí, z hlediska současného stavu i vývoje.
Jaké bude rozpočtové určení
Redakční článek vychází z možného přístupu k novele zákona o rozpočtovém určení, který je vyjádřen v pracovním návrhu Ministerstva financí, který počítá se zařazením nového kritéria rozlohy obce, nového kritéria prostého počtu obyvatel a s modifikací stávajícího kritéria počtu obyvatel.
Poslanecký návrh
Další redakční článek k problematice rozpočtového určení daní se zabývá prezentací poslaneckého návrhu ČSSD, který zvyšuje podíl obcí na sdílených daních, zvyšuje motivační složku daňových příjmů obcí a zahrnuje do sdílených daní rovněž spotřební daně, což vše zvyšuje daňové příjmy obcí a snižuje počet jejich kategorií.
Zlínská výzva
a změny financování obcí, je opět článek k problematice rozpočtového určení daní. Zlínská výzva skupiny poslanců navrhuje zásadní systémovou změnu, která by při rozdělování daňových výnosů obcím vycházela z jejich rovnoprávného postavení a stanoví na občana stejný výnos daně na hlavu -– obce by potom převáděly městům -– III. stupeň, krajská města a hlavní město část svého podílu.
Segregace sociálně slabých
V důsledku sociální diferenciace obyvatelstva, rozmanitosti nabídky bydlení a dalších faktorů dochází v ČR k rezidenční segregaci. Segregace představuje nerovnoměrné rozložení bydlišť určité sociální skupiny obyvatel, vyplývající z jejího nerovného postavení. Tento společenský problém analyzuje RNDr. Martin Ouředníček, tentokrát z pohledu segregace sociálně slabých skupin.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Program rozvoje venkova schválila pro Českou republiku Evropská Komise jako jeden z prvních v Evropě. Odběry vod a zánik povolení je text Dr. Zdeňka Strnada o povolování odběrů a pravidlech zániku jejich platnosti k 1. 1. 2008. Evidence studní se nechystá je rozhovor s ředitelem odboru státní správy ve vodním hospodářství Ing. Danielem Pokorným. Povolení k odběru vod je rovněž graficky prezentováno na letáku Ministerstva zemědělství.
Jednání zastupitelstva
Malým průvodcem pro nové zastupitele měst a obcí je text Mgr. Jana Břeně, který po volbách podává již potřetí zkrácený výtah základních pojmů obecního zřízení. V uvedeném textu se zaměřuje na jednání zastupitelstva a postavení rady obce, z pohledu veřejnosti zasedání, informovanosti a pravomocí.
Zákon, který předběhl dobu
Je text Bc. Miloslava Macely o novém systému sociální péče, který je v účinnosti od 1. ledna 2007. Prezentují se výsledky rozsáhlého dotazníkového šetření Ministerstva práce a sociálních věcí mezi poskytovateli sociálních služeb. Ukazují na zvyšující se tlak na potřebu dotací na sociální péči a zároveň na nutnost novelizace zákona.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a krajů odráží rubrika odpovědi na dotazy čtenářů. Tentokrát se odpovídá na otázky, které se týkají schvalování rozpočtu, závodního stravování, fakturačních možností ve vztahu ke zřizovateli a převodu mezd na depozitní účet.
Cesta k respektu a důvěře
Rozhovor s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu, Ing. Františkem Dohnalem, v souvislosti s připravovanou celostátní konferencí Kontrola ve veřejné správě. Ukazuje se na hlavní působnost NKÚ ve vztahu k samosprávě, na výsledky přezkumů hospodaření obcí i na další úkoly kontroly v procesu řízení.
Podpora bydlení v roce 2007
Analýzu finančních opatření státní bytové politiky v roce 2007 provádí RNDr. Jiří Klíma, přičemž uvádí podpory bydlení bez nutnosti zásadních změn a dále podpory, u kterých se změny doporučují. Obsáhlý rozbor základních nástrojů doplňuje vliv Integrovaného operačního programu na bytovou výstavbu.
Blokové výjimky
Mgr. Iva Šebestíková z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže představuje pojem veřejné podpory a určité kategorie podpor, které se vyjímají z notifikační povinnosti (nařízení o blokových výjimkách). Generální bloková výjimka bude možná dále rozšiřována.
Veřejná správa online
Jindy samostatná příloha časopisu je tentokrát jeho nedílnou součástí a na deseti stranách přináší informace o složení Rady pro informační společnost, o zrušení Ministerstva informatiky, o aktivitách hlavního města Prahy, o elektronickém úřadu i obsahu informačního systému Solón. Zajímavá je informace o využívání hromadného zasílání SMS zpráv v Poděbradech.