Přední strana obálky 2/2007 (69 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2007

První balík změn
Vládní reprezentace představila první balík reformních změn v oblasti veřejných financí. Text popisuje návrhy hlavních opatření v daňové sféře a na úseku sociálních dávek. Dopady do hospodaření obcí nelze jednoznačně vyjádřit, i když se očekává snížení daňových příjmů v objemu cca 6 miliard korun.
Blíží se změna financování?
Redakční článek se zabývá problematikou rozpočtového určení výnosů některých daní z hlediska historického vývoje i z pohledu možných návrhů změn, které připravila příslušná pracovní skupina. Návrhy se však soustřeďují pouze na dílčí možnosti bez systémového přístupu, který vychází z analýzy výdajů.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů zahrnují několik dokumentů. Publikuje se však výklad k vracení dávek sociální péče, které byly nesprávně vyplaceny do konce roku 2006. Převážná část je věnována informaci o podrobných rozpočtech krajů, obcí, svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti.
Práva a povinnosti zastupitelů
Malým průvodcem pro nové zastupitele měst a obcí je text Mgr. Jana Břeně, který po volbách podává již podruhé zkrácený výtah základních pojmů obecního zřízení. V uvedeném textu se zaměřuje na práva a povinnosti členů zastupitelstva s rozlišením uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva .
Před X. Sněmem SMO ČR
Současné i budoucí priority měst a obcí jsou hodnoceny v redakčním článku před jubilejním X. Sněmem Svazu měst a obcí ČR. Problémy se dlouhodobě týkají finanční nezávislosti obcí, ve všech jejích podobách a možnostech, důležité jsou zejména otázky daňových příjmů a případného vzniku místních daní. Systémově není řešena dotační politika.
Hexagon veřejné správy
Ministerstvo vnitra představilo komplexní a koordinovaný přístup k organizaci veřejné správy založený na šesti základních prvcích: legislativa -– občan -– peníze -– technologie -– úředník a místo působiště. Hexagonal je především systém veřejné správy, podle kterého by se nemělo na nic zapomenout.
Výkonnost a některé faktory
Regionální výkonnost a některé sociálně ekonomické souvislosti vývoje tohoto fenoménu v území prezentuje Ing. Václav Kupka na základě statistických rozborů. Komentuje vznikající disparity v regionech a hodnotí je z pohledu struktury obyvatelstva, vlivu prostředí a stavu infrastruktury i s přihlédnutím k politologickým faktorům.
První zkušenosti
z nového systému sociální péče, který je v účinnosti od 1. ledna 2007, uvádí ve svém článku Bc. Miloslav Macela a zaměřuje se zejména na otázku financování systému a rozdělení veřejných dotací do stávající sítě služeb. Přestože státní rozpočet vyčlenil cca 7 mld. Kč, objem požadavků překročil 10 mld. Kč. Zajímavé je srovnání mezi jednotlivými kraji.
Dotazy ke stavebnímu zákonu
Od 1. ledna 2007 je v účinnosti nový stavební zákon, jehož realizace však stále vyvolává řadu dotazů. Některé hlavní a často opakované otázky a odpovědi na ně přináší uvedený text, který se již podruhé rovnoměrně zaměřuje na problematiku územního plánu i stavebního řízení. Vybrané dotazy a odpovědi jsou doplněny grafickými schématy postupu úplného i zkráceného územního řízení.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Dny malých obcí se staly tribunou požadavků a dotazů starostů obcí k problematice rozvoje venkova. Článek reaguje na některé otázky, které nemohly být v průběhu setkání zodpovězeny. OSA IV -– Leader -– text se vrací k roli Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a cílům v rámci jeho osy IV, která je postavena na iniciativě LEADER. Světový den vody přináší informace k politice resortu na úseku vodního hospodářství.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a krajů odráží rubrika odpovědi na dotazy čtenářů. Tentokrát se odpovídá na otázky, které se tentokrát týkají možnosti zaměstnance vzdát se platu ve prospěch obce, dále sociálních služeb -– úhrady za svoz dětí do stacionáře, problémů kolem zpronevěry finanční hotovosti a penzijního připojištění.
Bytová výstavba
v Plzeňském kraji zahrnuje analýzu výstavby bytů v daném kraji z pera Dr. Jiřího Klímy a Mgr. Petra Olšara, která vychází z čísel Českého statistického úřadu a z rozboru zpracovaného ÚRS Praha v roce 2006. Tabulkové údaje jsou komentovány z pohledu struktury osídlení kraje i z hlediska typů výstavby včetně přehledného kartogramu.
Unikátní systém třídění
komunálního odpadu v Letohradu využívá informační systém Munis v celé šíři jeho evidenčních a správních agend a s použitím čárových kódů pro identifikaci třídících občanů. Zavedením systému a informační akcí se podařilo nejenom zdvojnásobit objem tříděného odpadu ve městě, ale dosáhnout i konkrétní finanční efekt pro místní rozpočet.
Vnitřní kontrolní systémy
v územních samosprávných celcích rozebírá ve svém textu Ing. Danuše Prokůpková. Rozebírá základní úkoly a cíle ucelených kontrolních systémů, popisuje jejich výstavbu a časté závady, které je třeba analyzovat. Uvádí hlavní přístupy při nápravě nedostatků, zejména integrovaný přístup v rámci právního rámce a ekonomické situace.
Typové problémy
Ing. Zdeněk Nejezchleb popisuje z pohledu auditora typové problémy, se kterými se setkává při přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků při nakládání s pohledávkami. Zaměřuje se na jednotlivé příklady z hlediska roviny právní, z pohledu roviny účetní i z pohledu obecné roviny péče řádného hospodáře.
Separace sociálně silných
V důsledku sociální diferenciace obyvatelstva, rozmanitosti nabídky bydlení a dalších faktorů dochází v ČR k rezidenční segregaci. Segregace představuje nerovnoměrné rozložení bydlišť určité sociální skupiny obyvatel, vyplývající z jejího nerovného postavení. Tento společenský problém analyzuje doc.Luděk Sýkora tentokrát z pohledu separace sociálně silných skupin.
Veřejná správa online
Jindy samostatná příloha časopisu je tentokrát jeho nedílnou součástí a na šestnácti stranách přináší informace o konferenci ISSS, o výsledcích soutěže Zlatý erb, o mezinárodní spolupráci zemí Visegrádské čtyřky v oblasti informatiky, informaci o rušení Ministerstva informatiky, o hodnocení radničních listů a o setkání uživatelů systému Munis.