Přední strana obálky 1/2007 (70 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2007

Z programového prohlášení vlády
Po sedmi měsících od voleb získala důvěru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vláda trojkoalice s předsedou Mirkem Topolánkem. V článku je prezentován výtah z Programového prohlášení vlády zaměřený zejména na úkoly, které vláda vytyčila v oblasti veřejné správy. Vedle hlavních cílů se rozebírají záměry reformy veřejných financí, důchodové reformy a směry politiky v oblasti dopravy, životního prostředí, rozvoje venkova a podmínky efektivní správy.
Zástupci venkova u nejvyšších představitelů státu
V obsáhlé obrazové reportáži redakce jsou představeni zástupci vítězných obcí Vesnice roku, které přijal prezident republiky Václav Klaus, představitelé Senátu v čele s jeho předsedou Přemyslem Sobotkou i premiér Mirek Topolánek a někteří členové vlády. Přijetí na nejvyšší úrovni bylo výrazem péče státu o rozvoj venkova a příležitostí k výměně názorů.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů zahrnují několik dokumentů. Především jsou to obsáhlejší materiály o metodice financování obcí a krajů, které však s ohledem na jejich rozsah nejsou uvedeny v plném rozsahu. Dále je publikována metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím, údaje o kulturním fondu a o čerpání rezervního fondu základní školy.u
Integrovaný operační program
Integrovaný operační program, který je připravován v rámci čerpání zdrojů ze Strukturálních fondů EU, je jedním z programů, které budou realizovány na podporu regionů. Je koncipován jako program intervencí národního rozměru pro řešení společných problémů regionů. Redakční článek zahrnuje přehled prioritních os a hlavní oblasti intervence včetně rozdělení finančních objemů a nastínění očekávaných finančních toků.
Dotazy ke stavebnímu zákonu
Od 1. ledna 2007 je v účinnosti nový stavební zákon, jehož realizace však stále vyvolává řadu dotazů. Některé hlavní a často opakované otázky a odpovědi na ně přináší uvedený text, který se rovnoměrně zaměřuje na problematiku územního plánu i stavebního řízení. Vybrané dotazy a odpovědi jsou doplněny grafickými schématy postupu úplného i zkráceného územního řízení.
Výdaje územní samosprávy
Výsledky hospodaření krajů i obcí byly na základě údajů roku 2005 analyzovány z pohledu nákladů jednotlivých krajů (výdajová strana rozpočtů) i podle jednotlivých odvětví (dle rozpočtové skladby). Podrobný rozbor prezentuje Ing. Věra Kameníčková z hlediska běžných i kapitálových výdajů, z pohledu poměrových ukazatelů i z hlediska přepočtu na jednoho obyvatele.
Regionální operační programy
V právě započatém programovacím období na léta 2007--2013 bude mít Česká republika možnost využít téměř 775 mld. Kč z fondů EU. Pro toto období se připravuje sedm regionálních operačních programů, v každém regionu soudržnosti jeden. Redakční text uvádí globální a specifické cíle jednotlivých programů včetně jejich podrobného členění, priorit a finančního pokrytí.
Revitalizace měst
Nový přístup k realizaci regionálních operačních programů představují integrované plány rozvoje a regenerace měst. Proces integruje v rámci obnovy městského prostředí zájmy široké škály partnerů, jejich ekonomické, enviromentální, sociální a kulturní požadavky s cílem efektivně řešit parametry modernizace a regenerace městských částí. Metodiku projektů připravuje společnost MEPCO.
Zpravodaj MZe 1/2007: Rozvoj venkova je mojí prioritou
Rozhovor s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem se zaměřuje na vztah resortu k problematice venkova, kterou ministr označuje za svou prioritu. Rozebírá zejména možnosti venkovských obcí v rámci využití prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, hovoří dále o pozemkových úpravách a o vodním hospodářství. Reaguje taká na odstraňování škod po lednové vichřici.
Zpravodaj MZe 1/2007: Šance pro malé obce
Vedle strukturálních fondů Evropské unie bude mít Česká republika možnost využít také zdroje Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). V programovém období 2007--2013 se očekávají z tohoto fondu prostředky ve výši cca 77 mld. Kč. V rámci prioritní osy III by tak obce mohly získat až 900 mil. Kč ročně. Podrobné cíle a opatření v rámci uvedené priority rozebírá uvedený redakční text.
Rezidenční segregace
V důsledku sociální diferenciace obyvatelstva, rozmanitosti nabídky bydlení a dalších faktorů dochází v ČR k rezidenční segregaci. Segregace představuje nerovnoměrné rozložení bydlišť určité sociální skupiny obyvatel, vyplývající z jejího nerovného postavení. Tento společenský problém analyzuje doc. Luděk Sýkora z pohledu sociálních podmínek, územního plánu i role státu a samosprávy.
Postavení zastupitelstva obce
Malým průvodcem pro nové zastupitele měst a obcí je text Mgr. Jana Břeně, který po volbách podává zkrácený výtah základních pojmů obecního zřízení. V uvedeném textu se zaměřuje orgány obce a dva základní pilíře správy obce -– tj. její samostatná a přenesená působnost. Vymezuje zejména rozsah pravomocí zastupitelstva, zaměřuje se na otázky vyhrazené pravomoci, zvláště v majetkoprávních úkonech.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a krajů odráží rubrika odpovědi na dotazy čtenářů. Tentokrát se odpovídá na otázky, které se týkají přezkoumání hospodaření obcí, placení ošatného a správy finančního majetku příspěvkovou organizací. Dvě otázky jsou zaměřeny na použití sociálního fondu a na příspěvek na závodní stravování.
Typové problémy
Ing. Zdeněk Nejezchleb popisuje z pohledu auditora typové problémy, se kterými se setkává při přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků v záležitosti rozpočtů. Ukazuje tentokrát na typové problémy při nakládání s majetkem. Zaměřuje se na jednotlivé příklady z hlediska roviny právní, z pohledu roviny účetní a systému evidence majetku a vidí problémy i v obecné rovině péče řádného hospodáře.
Řešení problémů sociálních skupin
Stredoeuropský inštitút pre ekonomické a sociálné reformy (INEKO) pravidelně provádí v rámci svého projektu hodnocení ekonomických a sociálních opatření přijímaných na úrovni regionální samosprávy. Jednotlivá opatření jsou hodnocena skupinou nezávislých odborníků a opatřena známkou (rating), která stanoví míru důležitosti opatření pro společnost a zároveň míru souhlasu či nesouhlasu s přijatým opatřením. Tentokrát byla nejvýše hodnocena řešení problémů sociálně ohrožených skupin.