Přední strana obálky 5/2006 (72 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2006

Volby, stížnosti na volby
Ohlédnutí se nejen za volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006, ale především za volbami komunálními, jejich výsledky a porovnání s předcházejícími volbami.
Liptál -- vesnice roku 2006
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova opět potvrdila, že obce, které se k tomuto Programu hlásí, velmi napomáhají rozvoji venkovského života v oblasti materiální i ve sféře duchovní. Nejde vůbec o to prokázat, kdo je nejlepší. To ani není možné, protože každá vesnice má jiné podmínky, ve kterých působí. Dvanáctý ročník soutěže však prokázal, že tato přehlídka poctivé práce na venkově má svůj smysl.
Odměny členům zastupitelstev
Po komunálních volbách se řada zastupitelů zajímá o otázky odměňování. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev jsou upraveny nařízením vlády č. 37/2003 Sb., které bylo postupně novelizováno nařízením vlády č. 337/2004 Sb., č. 697/2004 Sb., a naposled nařízením vlády č. 50/2006 Sb.
Rozpočty samosprávných celků
Významnou skutečností, která má dopad na finanční hospodaření územních samosprávných celků v následujících letech, je přijetí celé řady nových právních norem. Zejména jde o legislativu upravující sociální oblast (zákon o sociálních službách, zákon o pomoci v hmotné nouzi).
Dotace ze státního rozpočtu
Vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtu hlavního města Prahy je pro rok 2007 definován v návrhu státního rozpočtu finančními vztahy k rozpočtům obcí v úhrnu po jednotlivých krajích v objemu 8,511 mld. Kč, finančním vztahem k rozpočtu hlavního města Prahy v částce 658 mil. Kč, ostatními dotacemi z kapitoly Všeobecná pokladní správa v celkovém rozsahu 1,005 mld. Kč a dotacemi z dalších kapitol státního rozpočtu v úhrnné výši 38,205 mld. Kč.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů zahrnují několik dokumentů. Především je to podrobná informace o daňovém režimu odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a výplaty paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu této funkce. Dále jsou zde zveřejněny informace o: zrušení povinnosti navrácení poskytnuté účelové dotace ze státního rozpočtu, používání účelových znaků, doplňkové činnosti příspěvkové organizace, dotaci obcím a krajům z kapitoly příslušného resortu.
Nejvyšší kontrolní úřad
V jakém případě se samosprávy mohou setkat s kontrolou hospodaření, kterou provádí Nejvyšší kontrolní úřad. Dohled nad hospodařením územních samospráv je v různých zemích organizován různým způsobem.
Zadluženost obcí roste
Stále rostoucí státní dluh je varující a jeho vývoj volá po urychlení reformy veřejných financí. Jedním z ukazatelů stavu ekonomiky ČR je nepochybně také finanční úroveň municipální sféry. Přestože celková zadluženost obcí stoupá, ekonomika jednotlivých obcí se dokonce mírně zlepšuje.
Příspěvek na péči
Od 1. ledna 2007 nabývá účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vedle dalších legislativních změn přináší tento zákon povinnosti především obcím s rozšířenou působností, které budou o nárocích na příspěvek rozhodovat, budou jej vyplácet a kontrolovat.
Sociální služby
Záměrem článku je seznámit s výsledky výzkumného šetření, které bylo provedeno mezi pracovníky referátů sociálních věcí pověřených obecních úřadů na celém území ČR a ve správních obvodech hlavního města Prahy.
Dny malých obcí
Jen několik týdnů před komunálními volbami proběhly již po dvacáté šesté tradiční Dny malých obcí, pravidelné setkání starostů s představiteli ústředních orgánů státní správy. Opět si tak mohlo téměř 800 představitelů venkovských obcí navzájem vyměnit zkušenosti a seznámit se s čerstvými informacemi z jednotlivých ministerstev.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Ministerstvo zemědělství v současné době usilovně dopracovává finální podobu Programu rozvoje venkova na roky 2007 až 2013. Ten bude svým celkovým finančním objemem a hlavně strukturou opatření znamenat pro české zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství a samozřejmě pro celý venkov optimální možnost, jak změnit strukturu a zaměření výroby, a zároveň konkrétní pomoc pro všechny venkovské regiony.
Správce obce
Volby do zastupitelstev obcí, které se konaly ve dnech 20. a 21. října 2006, se pro nedostatek kandidátů na členy zastupitelstva obce neuskutečnily v devatenácti obcích. Zákon o obcích na tuto situaci reaguje ustanovením § 98, dle kterého je v těchto případech pro dočasnou správu obce ministrem vnitra jmenován správce obce.
Zkušenosti s čištěním odpadních vod
V posledních letech se výzkumné týmy prakticky ze všech částí světa snaží najít metody čištění odpadních vod, které budou nejen efektivnější a účinnější, ale také levnější -– jak pořizovacími náklady, tak náklady na provoz a údržbou. Výzkumný tým univerzity v Portsmouthu využívá metodu, které je velmi dobře aplikovatelná na podmínky ČR.
Nový stavební zákon
Nový stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky přinášejí řadu důležitých změn. Bezprostředně po 1. 1. 2007 se některé projeví v činnosti stavebních úřadů a řada těchto změn bude zřejmá až v průběhu dalších let, zejména při rozhodování zastupitelstev a rad obcí o územně plánovací dokumentaci, v činnosti obecních a krajských úřadů při pořizování této dokumentace a při pořizování územně analytických podkladů. Návrhy prováděcích vyhlášek již byly zaslány do Sbírky zákonů a měly by publikovány do konce listopadu letošního roku.
Základní ceny podlahové plochy
Pracovníci odboru bytové politiky ministerstva pro místní rozvoj chtějí uvést na pravou míru tvrzení prof. Jaromíra Císaře z článku "Zaniknou nájemní byty" z č. 4/2006 časopisu Obec a finance označující publikování zákonem stanovených údajů za "manipulaci".
Lázně a obec
V polovině října se konal v Třeboni 13. lázeňský salon a 9. konference na téma "Lázně v obci a obec v lázních". Sdružení lázeňských sídel uspořádalo setkání, na kterém dochází k výměně vzájemných zkušeností a poznatků ze všech sfér, které v lázeňském oboru působí.
Přeshraniční spolupráce
Iniciativa Společenství (dále jen IS) INTERREG III je jednou ze čtyř iniciativ zřízených Evropskou Komisí k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU (dalšími iniciativami jsou EQUAL, LEADER+ a URBAN). Svým charakterem jsou iniciativy spíše doplňkem k dalším programům spolufinancovaným ze strukturálních fondů EU.
Budeme veřejné zakázky hlásit Bruselu?
Cílem článku je nastínit aktuální problematiku vztahu veřejných zakázek a veřejné podpory. Základní otázkou tak je, zda posuzovat proces udělení veřejné zakázky i z pohledu existence veřejné podpory.
Model čtyř kapitálů
K nejvíce užívaným základním metodám strategického plánování používaných při přípravě regionálních rozvojových strategií patří v Česku tzv. expertní a komunitní metoda. Expertní metoda využívá k navržení rozvojové strategie především znalostí externích odborníků, zatímco při zvolení komunitní metody se do procesu tvorby rozvojové strategie v rozhodující míře zapojují místní aktéři.
Rozvojové dokumenty Prahy
V návaznosti na text článku Model čtyř kapitálů představíme příklad praktické aplikace metodiky SRDTools a čtyř kapitálů na rozvojovou strategii Prahy a následně na dosud podceňovaný problém procesu rezidenční a komerční suburbanizace v pražské aglomeraci.
Projekt BOKS splnil očekávaní
Poslední ze série seminářů "Elektronický úřad -– efektivní komunikace úřadu s okolím v souladu s legislativou", který se v rámci projektu BOKS (Broadband -– Osvětová Kampaň pro Samosprávu) konal v úterý 7. listopadu v Praze, navštívilo 86 zájemců, což symbolicky podtrhlo úspěch celé půlroční kampaně.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a krajů odráží rubrika odpovědi na dotazy čtenářů. Tentokrát se odpovídá na otázky týkající se kontroly hospodaření příspěvkových organizací, zabezpečení závodního stravování gastrostravenkami v průběhu rekonstrukce vlastního zařízení závodního stravování, svěření majetku příspěvkovým organizacím zřizovací listinou do bezúplatného užívání, zřízení sociálního fondu přispívajícího na závodní stravování zaměstnanců.
Všeobecné investiční dotace ve Francii
Jako každý rok probíhá nyní schvalování státního rozpočtu na rok 2007 a mnohé obce čekají, zda oslovený poslanec prosadí právě tu jejich investici. Zkušenosti z Francie však ukazují, že při rozdělování investičních dotací nemusí samospráva jen čekat.
Informační systémy
Shrnutí stávajícího stavu informačních systémů s ohledem na aktuálně platnou legislativu.
Typové problémy
Cílem článku je vymezit zásadní problémy, se kterými se auditoři setkávají při přezkoumávání hospodaření obcí v oblastech hospodářské činnosti, sdružených a cizích prostředků.
Akruální účetnictví
Účetnictví územních samosprávných celků má z hlediska postavení v právním systému nižší význam, než účetnictví jiných účetních jednotek. Významný výstup účetnictví, rozvahu, nemusí totiž orgány samosprávy podle zákona schvalovat ani zveřejňovat. Taková právní úprava neplatí pro žádnou jinou ze účetní jednotku.