Přední strana obálky 4/2006 (62 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2006

Vláda jmenována
Tři měsíce po volbách do Poslanecké sněmovny jmenoval 4. září prezident republiky novou vládu, která do třiceti dnů požádá o důvěru. V textu je rekapitulován průběh povolebních jednání, představeni všichni členové vlády krátkým životopisem a stručně jsou naznačeny úkoly nové vlády v nastávajícím období
Vesnice roku
V obsáhlém redakčním materiálu jsou podrobně představeny všechny obce, které se staly vítězi soutěže Vesnice roku 2006 v jednotlivých krajích. U každé obce je její stručná charakteristika, kontakty a charakteristická fotografie. Materiál je doplněn přehlednou tabulkou s výčtem dalších oceněných obcí (bílá, modrá a zelená stuha, nejlepší knihovna atd.). Zveřejněny jsou také výsledky celostátního kola.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů zahrnují několik dokumentů. Především je to podrobná informace o činnosti finančního výboru zřízeného zastupitelstvem obce. Dále je publikován postup při převodu do fondu odměn příspěvkové organizace zřízené obcí. Zveřejněna je rovněž informace o povinnostech dobrovolných svazků obcí, a to i v případě pokud nevykonávají žádnou činnost.
Rozpočtové určení daní
Skupina dvaceti osmi senátorů Parlamentu České republiky podala Ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní. Ekonomický dopad tohoto zákona je obrovský, neboť ovlivňuje alokaci finančních prostředků do rozpočtů obcí. Publikován je celý text podání včetně návrhu na formulaci nálezu ÚS, kterým by se měly zrušit koeficienty velikosti obcí.
Právní nebo politický problém?
K návrhu na zrušení části zákona o rozpočtovém určení výnosů daní, který podala skupina senátorů Ústavnímu soudu formuluje stanovisko Mgr. Lukáš Váňa. Shrnuje argumenty návrhu i argumenty, které svědčí proti návrhu. S odvoláním na skutečnost, že v případě zákona o rozpočtovém určení jde vlastně o přerozdělování neúčelových dotací, uvádí, že řešení problému je spíše v rovině politické, než právní.
Korupce nebo veřejný zájem
V roce 2004 se z celkového objemu veřejných zdrojů použilo na obecní úrovni neefektivně zhruba 15 miliard korun. Je to výsledek průzkumu, provedeného Transparency International podle metodiky ekonomů z VŠE v Praze. Obdobný průzkum ve statutárních městech prokázal značnou neprůhlednost u stavebních zakázek. Také příklad malé obce Slatinice ukazuje na dopady, které může způsobit uzavřená obchodní soutěž.
Informace Ministerstva pro místní rozvoj
Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu obnovuje dočasně regulaci nájmů v těch případech, kdy nedojde k dohodě smluvních stran. Ministerstvo pro místní rozvoj je zmocněno vydávat každoročně ve Sbírce zákonů Sdělení o roztřídění obcí, o výši základních cen, o cílových hodnotách měsíčního nájemného, o maximálních přírůstcích nájmů a o postupu při jejich vyhledávání. Článek informuje o obsahu Sdělení i o postupu vyhledávání.
Nový stavební zákon
Nový stavební zákon nabývá účinnost 1. ledna 2007 a povede k zvýšení kvality rozhodování ve stavebním řízení. Článek se zabývá hospodářským a finančním dopadem schválené právní úpravy. Zvýšené nároky na profesionalizaci aparátu budou obcím kompenzovány navýšením příspěvku na výkon státní správy o 20 % pro obce s působností stavebního úřadu.
Prováděcí vyhlášky
K provedení nového stavebního zákona dosud chybí četné vyhlášky, které se však intenzivně připravují, aby vstoupily v platnost od 1. ledna 2007. Článek popisuje obsah tří vyhlášek. Především je to vyhláška o územně analytických podkladech, plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Dále vyhláška o obecných požadavcích na využití území a vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení.
Zaniknou nájemní byty?
Obecní vlastnictví má v naší zemi dlouholetou tradici, píše prof. Jaromír Císař. Obce získaly od státu bezplatně bytový fond, přesto však nájemní byty mizí jako loňský sníh. Je to důsledek negativního postoje k vlastnictví obce a preference osobního vlastnictví. Nedaří se prosazovat sociálně tržní koncepci bytové politiky. Na současném vývoji vydělávají banky a developeři.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Výroční zpráva Vodovody a kanalizace České republiky 2005 poskytuje základní informace, vztahující se k oboru vodovodů a kanalizací, především v oblasti zásobování obyvatelstva vodou a čištění odpadních vod. V několika tabulkách i v doprovodném komentáři článek ukazuje na situaci v oblasti vodovodů, kanalizací a ekonomický pohled na vodohospodářství v České republice.
LEADER -- venkov sobě
Iniciativa LEADER je úspěšnou metodou rozvoje venkova, aplikovanou v Evropské unii i v České republice. Článek popisuje zkušenosti z činnosti místních akčních skupin (MAS) ve Středočeském kraji. Autorky Gabriela Červená a Zdeňka Kroupová ukazují na dosažené výsledky, ale také na problémy a nedostatky.
Řídit obec jako firmu?
Balancet Scorecard je strategický nástroj řízení, který je možno aplikovat i na úrovni obce. Příspěvek Ing.Petry Olšové a Ing.Víta Pošty vznikl jako součást grantového projektu "Management v obecní samosprávě a občanská participace" a ukazuje možnosti posuzování rentability hospodaření cestou analýzy hlavní i vedlejší činnosti.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a krajů odráží rubrika odpovědi na dotazy čtenářů. Tentokrát se odpovídá na otázky, které se týkají hospodaření příspěvkových organizací a uzavírání smluv, doplňkové činnosti a financování investic pro potřeby příspěvkové organizace. Další dotazy jsou k úhradě lékařského vyšetření a k stravování důchodců.
Typové problémy
Ing. Zdeněk Nejezchleb popisuje z pohledu auditora typové problémy, se kterými se setkává při přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků v záležitosti rozpočtů. Ukazuje typové problémy v rozpočtovém procesu -– rozpočtový výhled, rozpočtové provizórium, schvalování rozpočtu i typové problémy při plnění rozpočtu. Ukazuje na typické nesprávnosti a na postoje představitelů samosprávy i na stanovisko auditorů.
Pohled na Slovensko
Stredoeuropský inštitút pre ekonomické a sociálné reformy (INEKO) pravidelně provádí v rámci svého projektu hodnocení ekonomických a sociálních opatření přijímaných na úrovni regionální samosprávy. Jednotlivá opatření jsou hodnocena skupinou nezávislých odborníků a opatřena známkou (rating), která stanoví míru důležitosti opatření pro společnost a zároveň míru souhlasu či nesouhlasu s přijatým opatřením. Tentokrát byla nejvýše hodnocena internetová řešení.