Přední strana obálky 3/2006 (47 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2006

Volby do poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR skončily vítězstvím Občanské demokratické strany, která získala 35,38 % hlasů. Rozdělení mandátů však znamená nerozhodný stav, kdy pravice i levice získaly po 100 mandátech. Komentář k povolební situaci a výsledky voleb v tabulkách a grafech napsal Antonín Eliáš s návrhem, aby počet mandátů Sněmovny byl stanoven lichým číslem.
Informace Ministerstva pro místní rozvoj
Rozhovor s ministrem Radko Martínkem hodnotí období jeho působení na ministerstvu. Ministr zdůrazňuje přínos v legislativní oblasti, kdy byly přijaty zákony, které dlouhodobě nemohly projít Parlamentem -– zákon o nájemném, stavební zákon, koncesní zákon i zákon o veřejných zakázkách. Hlavní důraz pro budoucnost klade na připravenost plánovacího období Evropské unie v letech 2007--2013.
Aktuální čerpání
prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie ukazuje přehled podle jednotlivých Operačních programů a dokumentů včetně Iniciativy INTERREG a Fondu soudržnosti. I když čerpání postupně narůstá, jednotlivé řídící orgány věnují pozornost zejména růstu kurzu koruny, neboť proplácení podílu EU se děje a aktuálním kurzu koruny, který je přibližně o 14 % nižší .
Změny v úpravě nájmu bytu
V souvislosti s novým zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, dochází také ke změně občanského zákoníku. Nové postupy jsou zejména v oblasti výpovědi z bytu, kdy již nemusí mít pronajímatel ve všech případech souhlas soudu s výpovědí. Naopak musí v uvedených případech nájemce podat žalobu na určení neplatnosti výpovědi. Principy novelizace charakterizuje Ing. Pavla Schodelbauerová.
Místní rozpočty v roce 2005
Předběžné výsledky státního závěrečného účtu za uplynulý rok v oblasti územních rozpočtů rozebírá Ing. Věra Kameníčková. Výsledek hospodaření veřejných rozpočtů předčil očekávání a dosažený přebytek je pozitivním jevem ve srovnání s minulými lety. Pozitivní je rovněž stabilizace místního dluhu a dynamika růstu celkových příjmů místních rozpočtů. Výrazně rostly i kapitálové příjmy.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů zahrnují několik dokumentů. Především je to podrobná informace o úřední desce obce a kraje a publikování údajů dálkově přístupným způsobem. Zprávy charakterizují postup obcí v jednotlivých úsecích financování a dále jsou zde informace o doplatcích mzdy a odvodech na sociální a zdravotní pojištění, informace o veřejné podpoře a o časovém použití dotace poskytnuté z rozpočtu obce
Velikostní kategorie obce
Diskuze o možných změnách zákona o rozpočtovém určení výnosů daní obcím a krajům pokračuje úvahou o řešení problematických velikostních kategoriích. Současný systém přiděluje velikostním skupinám určitý koeficient, který určuje jejich podíl na sdílených daních. Náprava tohoto stavu počítá s plynulým přechodem daňových příjmů bez hraničních skokových změn. V textu jsou konkrétní příklady výpočtů daní pro jednotlivé obce.
Historická města a městyse
Novela zákona o obcích umožňuje řadě obcí obnovit své historicky získané tituly městysů a měst. Napravuje se tak opominutí, které při obnově obecní samosprávy v roce 1990 historické tituly neřešilo. Dá se očekávat, že o historický titul městys požádá cca 390 obcí a historický název město by mohlo dostat dalších cca 90 obcí. Obec musí o historicky získaný titul požádat předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu.
Analýza bytové výstavby
Podle zprávy Českého statistického úřadu dosáhla bytová výstavba v roce 2005 nejvyšších výsledků od roku 1990. Vloni bylo dokončeno více než 32 tisíc bytů a rovněž počet 40 tisíc zahájených bytů byl od té doby nejvyšší. Rozestavěnost na konci roku 2005 činila 155 tisíc bytů. Článek přináší tabulkový i grafický přehled struktury bytové výstavby podle typu výstavby i regionálního rozložení.
Vzorové projekty
Vzorové projekty energetických úspor zpracované a podporované podle Státního programu úspor energie v části řízené Českou energetickou agenturou předkládají dva konkrétní příklady. První je rekonstrukce bytových domů v Teplicích a dále se jedná o projekt výstavby stavitelné klapky jezu u malé vodní elektrárny v Újezdu u Chocně.
Městský marketing
Mgr. Jiří Ježek charakterizuje městský marketing jako nástroj dlouhodobého rozvoje města. Podle výzkumu 135 měst je nejčastěji uváděným důvodem proč města zavádějí marketingové řízení snaha chápat občany, návštěvníky, podnikatele a další cílové skupiny jako zákazníky města. Nejčastější představy a problémy související se zaváděním městského marketinku jsou uvedeny v přehledných tabulkách.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Ministerstvo zemědělství slovy ministra Jana Mládka upozorňuje na nutnost najít společnou řeč představitelů veřejné správy a podnikatelské sféry na venkově. Rozdílnost názorů uvedených skupin je pochopitelná, ale přednost má budoucnost, která vyžaduje společný postup. V dalším textu resort prostřednictvím Ústředního pozemkového úřadu představuje pozemkové úpravy a drobná vodohospodářská díla a protierozní opatření.
Patnáct let obnovy vesnice
Ing. arch. Jan Florian se při příležitosti výročí Programu obnovy venkova zamýšlí nad tím, zda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova bude pro český venkov velkou příležitostí či promarněnou šancí. Apeluje zejména na nutnost širšího využití metody LEADER, která přináší spojení podnikatelské, neziskové i veřejné sféry a její společné rozhodování o lokalizaci investic na venkově.
Perspektivy právní úpravy
JUDr. Jiří Lanc se zamýšlí nad formou právní úpravy účetnictví z pohledu kontroly a přezkoumávání hospodaření územní samosprávy. Upozorňuje na jistá specifika účetnictví územních samosprávných celků a navrhuje provedení obsahových i systémových změn v legislativě. Týká se to především výkazu změn vlastního kapitálu, přílohy účetní uzávěrky, otázek konsolidace aj.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a krajů odráží rubrika odpovědi na dotazy čtenářů. Tentokrát se odpovídá na otázky, které se týkají nadačního fondu, závodního stravování, fondu kulturních a sociálních potřeb i fondů příspěvkových organizací zřizovaných obcemi.
Pohled na Slovensko
Stredoeuropský inštitút pre ekonomické a sociálné reformy (INEKO) pravidelně provádí v rámci svého projektu hodnocení ekonomických a sociálních opatření přijímaných na úrovni regionální samosprávy. Jednotlivá opatření jsou hodnocena skupinou nezávislých odborníků a opatřena ratingem, který stanoví míru důležitosti opatření pro společnost a zároveň míru souhlasu či nesouhlasu s přijatým opatřením.