Přední strana obálky 2/2006 (76 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2006

Volby do poslanecké sněmovny
Několik úvodních stran je věnováno problematice voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat 2. a 3. června 2006. Vedle vývoje preferencí a přehledu názorů voličů jsou uvedeny vybrané termíny a úkoly v gesci starostů obcí a obecních úřadů, které je třeba plnit při zabezpečení voleb. Materiál doplňují stanoviska politických stran a výběr z jejich volebních programů se zaměřením na oblast veřejné správy.
Jubilejní Dny malých obcí
Starostové malých obcí se sešli již po pětadvacáté na Dnech malých obcí ve Vyškově a v Praze. Na programu setkání starostů a představitelů ústředních orgánů byli účastníci seznámeni s programovými dokumenty Ministerstva pro místní rozvoj, s aktuálními problémy nového správního řádu z pohledu Ministerstva vnitra a s možností úpravy rozpočtového určení výnosů daní z pohledu Ministerstva financí. Prezentovalo se též Ministerstvo zemědělství a Česká energetická agentura.
Možnosti změn rozpočtového určení daní
Obsáhlý redakční článek se zabývá problematikou rozpočtového určení výnosů některých daní obcím. Rozebírá možné varianty úprav. Především je to otázka velikostních kategorií obcí, dále převedení účelových dotací do sdílených daní, rozebírá se podrobně i zavedení nového kritéria rozlohy obce a též posílení motivačních prvků při financování obcí. Materiál doplňuje řada tabulek a grafů.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů zahrnují několik dokumentů. Především je to cesta finančních toků uvolněných ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí (východiska a zásady). Dále se informuje o obnově majetku v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a zprávy doplňují informace okruhu výdajů, které lze hradit ze státního rozpočtu v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny.
Ekonomické postavení územní samosprávy
Druhá část článku Ing. Věry Kameníčkové se zabývá porovnáním údajů rozpočtového hospodaření v jednotlivých krajích. Analyzuje se vztah dotací a rozpočtových příjmů, dále údaje o kapitálových výdajích, o místním dluhu a relace salda k celkovým příjmům. Autorka konstatuje, že k hlubšímu posouzení spolupráce obcí a krajů chybí relevantní podklady.
Obce a struktura jejich příjmů
Odborný seminář, který na uvedené téma uspořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, se zabýval především způsobem, jak najít spravedlivou cestu pro rozdělování příjmové části rozpočtů obcí. Zejména malé obce poukazují na zřejmou nevyváženost konstrukce zákona o rozpočtovém určení daní. První náměstek ministra financí Ing.Eduard Janota z tohoto pohledu rozebírá možnosti převodu dotací do daňových příjmů.
Odstraňování následků povodní
Rozhovor s ministrem pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínkem reaguje nejenom na aktuální problémy povodňové situace, ale zabývá se také problematikou informačních technologií a jejich využitím ve veřejné správě. Ministerstvo pro místní rozvoj do této oblasti zasahuje v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu a podporuje širší využití ICT. Rozhovor také směřuje k problematice Strukturálních fondů a čerpání těchto zdrojů.
Strategie regionálního rozvoje
Základní dokument regionální politiky státu zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj -– Strategie regionálního rozvoje. Jeho význam podtrhuje náměstek Jiří Patočka, který dále hovoří v rozhovoru s redakcí o současném stavu regionální politiky a o nových směrech z pohledu organizačních východisek i z hlediska kvalitativních přístupů. Strategie akcentuje rozlišnost podmínek regionů.
Právní úprava nájemného
Dr. Božena Valentová popisuje aktuální problémy v oblasti bydlení. Vedle charakteristiky nové právní úpravy nájemného se věnuje také pojmu vymezení sociálního bydlení a možnostem podpory oprav panelových domů ze Strukturálních fondů Evropské unie. V oblasti nájemného se zabývá zákonem o jednostranném zvyšování nájmů a novelou občanského zákoníku.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Ministerstvo zemědělství připravuje Národní strategický plán rozvoje venkova ČR, který bude realizován prostřednictvím Programu rozvoje venkova na roky 2007--2013. Tvář venkova se změní směrem k výraznému zlepšení životního prostředí, životní úrovně a životních podmínek jeho obyvatel. Článek popisuje situaci v sektoru venkova z hlediska životního prostředí i ekonomiky.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a krajů odráží rubrika odpovědi na dotazy čtenářů. Tentokrát se odpovídá na otázky, které se týkají závazných ukazatelů rozpočtu (rozpis jednotlivých investičních akcí), odpisů majetku (školské příspěvkové organizace), investičního fondu PO a rozdílem mezi předáním majetku do správy a výpůjčkou. Odpovídá se také na dotaz ve věci finančního daru obce.
Stav životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí publikovalo každoroční zprávu o vývoji a stavu životního prostředí. Redakční článek komentuje především souhrnnou přehlednou tabulku o vývoji jednotlivých indikátorů životního prostředí v ČR a sousedících zemích. Porovnává se přitom současný stav s úrovní roku 1990 a rovněž srovnání ukazatelů s průměrem zemí OECD a EU15. Naznačen je rovněž graficky vývoj nákladů na ochranu životního prostředí.
Základní zásady
Základní zásady činnosti správních orgánů v novém správním řádu popisuje již v druhé části JUDr. Josef Vedral, jeden z tvůrců nového správního řádu. Popsány jsou zásada nestranného a objektivního přístupu, zásada legitimního očekávání, zásada materiální pravdy a zásada veřejné správy jako služby veřejnosti. Uvádí se konkrétní příklady aplikace uvedených zásad.
Vzorové projekty
Vzorové projekty energetických úspor zpracované a podporované podle Státního programu úspor energie v části řízené Českou energetickou agenturou předkládají dva konkrétní příklady. První je rekonstrukce bytového domu v Rožmitále pod Třemšínem a dále se jedná o koncepční řešení větrných elektráren společností Strojírny Bohdalice.
Finanční autonomie obcí
Zkušenosti financování obcí v zemích Evropské unie prezentuje již v druhé části své publikace Ing. Zuzana Trhlínová. Autorka se zabývá především významem místních daní pro rozvoj obce, zákonnými limity jejich zvyšování a hodnotí vyrovnávací mechanizmy jednotlivých zemí z pohledu vyšších výdajových nároků obcí.
Finanční systém
Finanční systém územní samosprávy jako nástroj regionálního rozvoje je téma, které pojednává Ing. Martina Coganová. Hodnotí vliv státu na hospodaření samospráv, zabývá se rozpočtovým určením daní a systémem dotací. Závěrem zdůrazňuje, že hospodářský systém každého stupně samospráv může ovlivňovat regionální rozvoj, jde o to, kterým směrem a jakým způsobem vynakládá své zdroje
Pohled na Slovensko
Stredoeuropský inštitút pre ekonomické a sociálné reformy (INEKO) pravidelně provádí v rámci svého projektu hodnocení ekonomických a sociálních opatření přijímaných na úrovni regionální samosprávy. Jednotlivá opatření jsou hodnocena skupinou nezávislých odborníků a opatřena ratingem, který stanoví míru důležitosti opatření pro společnost a zároveň míru souhlasu či nesouhlasu s přijatým opatřením.