Přední strana obálky 1/2006 (50 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2006

Přijetí starostů
Oceněné obce v soutěži Vesnice roku byly pozvány do Senátu, kde je přijali vedoucí představitelé druhé komory Parlamentu, v Lichtenštejnském paláci se pozdravili s ministrem pro místní rozvoj a slavnostně přitom byla vyhlášena pravidla soutěže na rok 2006, přijetí proběhlo i za účasti premiéra. Vyvrcholením bylo setkání s prezidentem republiky na Pražském hradě.
Připravit kvalitní projekty
Informace z Ministerstva pro místní rozvoj začínají rozhovorem s ministrem Martínkem o cestovním ruchu, programech Evropské unie i o nových zákonech. Několika stránkový blok doplňuje zpráva o přijetí Finanční perspektivy EU, informace k zákonu o jednostranném zvyšování nájemného i podrobný text o unikátním průzkumu domácího cestovního ruchu v České republice.
Je dobře, že debata probíhá
Rozhovor s předsedou Asociace krajů ČR a hejtmanem Moravskoslezského kraje Evženem Tošenovským hodnotí první i současně probíhající volební období existence krajů. Toto období je hodnoceno jako období organizačních a ekonomických změn. "Ať již debata o nemocnicích probíhá jakkoliv, je dobře, že probíhá", říká hejtman a zároveň vysoce hodnotí přínos projektu rozšíření automobilky HYUNDAI v kraji.
Ekonomické postavení územní samosprávy
Objem rozpočtů obcí a krajů (územní samosprávy) se každoročně zvyšuje a roste jejich podíl na veřejných rozpočtech. Hospodaření samosprávy tak stále více ovlivňuje veřejné rozpočty. Ing. Věra Kameníčková ve své obsáhlé analýze porovnává vývoj ekonomických ukazatelů jednotlivých krajů, hodnotí rozdílnost nejenom z pohledu hospodaření, ale i vlivu velikostní struktury obcí.
Zprávy Ministerstva financí
Pro finanční orgány obcí, měst a krajů jsou určeny pravidelné Zprávy MF, které tentokrát přináší jedenáct informací. Publikována je zpráva o dárkových poukazech ze sociálního fondu, o údajích, které má obsahovat průběžná informace o hospodaření s rozpočtem v obcích a krajích, dále informace o projednání závěrečného účtu a o zachycení majetku obce vloženého do hospodaření svazku obcí v účetních výkazech.
Finanční systém
Ing. Martina Coganová působí na Vysoké škole ekonomické a pracuje na Finančním úřadě. Její článek je zaměřen na finanční systém územní samosprávy jako nástroj územního rozvoje. Zabývá se finančním systémem obecně, rozpočtovým procesem na úrovni orgánů územní samosprávy, plněním rozpočtu a rozpočtovým výhledem. Samostatná pozornost je zaměřena na peněžní fondy, zejména dotační a rozvojový.
Rozpočtové určení daní
K tématu rozpočtového určení daní se rozvinula obsáhlá diskuze. Nedávný seminář k těmto otázkám přinesl některé názory, které jsou na několika stránkách publikovány. Je zde kritický názor senátora Ondřeje Febera, úvaha o legislativní úpravě RUD s pera Mgr. Lukáše Váni i redakční úvaha JUDr. Antonína Eliáše o současné struktuře a konkrétních námětech k zamyšlení nad možnými změnami.
Základní zásady
JUDr. Josef Vedral rozebírá základní zásady činnosti správních orgánů v novém správním řádu. Nejprve obecně sděluje jak se jednotlivé zásady konkrétně v zákoně odrážejí a posléze rozebírá postupně zásadu zákonnosti, zásadu zneužití pravomoci, zásadu ochrany dobré víry a zásadu proporcionality, zásadu ochrany veřejného zájmu. Popisuje rovněž význam mezinárodních smluv a princip harmonizace zájmů.
Správní řád
V souvislosti s novým správním řádem vznikla celá řada odborných sporů a dotazů. Mnoho otázek zaujalo i širokou veřejnost. Proto Ministerstvo vnitra publikovalo odpovědi a stanoviska k nejvíce diskutovaným problémům -– úřední hodiny, zdvořilé jednání pracovníků, urážka úředníka, zavedení úřední desky s možností dálkového přístupu, způsob školení úředníků i volených zástupců.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Pro období 2007--2013 bude klíčem k prosperitě venkova nový podpůrný fond Evropské unie -– Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD). O jeho významu píše ministr zemědělství Jan Mládek. Nový správní řád se dotýká také vodoprávního řízení. O vzorech správního rozhodování píší Ing. Daniel Pokorný a JUDr. Zdeněk Strnad. O významu pozemkových úprav referuje Ing. Jiří Hladík a Ing. Kamil Kaulich.
Vzorové projekty
Prezentace vzorových projektů, realizovaných v rámci Státního programu na podporu úspor energie přináší informace o rekonstrukci otopné soustavy, regulace a měření v základní a mateřské škole v Plzni, část Roudná. Dále je popsán projekt a realizace malé vodní elektrárny v obci Číčová. Prezentuje se i veletrh World Bioenergy 2006, který na téma biomasa pro energii proběhne ve Švédsku.
Peníze pro školy
Rozpočtové zdroje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro krajské a obecní školství (mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy a školská zařízení) vzrostly v roce 2006 oproti minulému roku o 3,2 mld. Kč, což představuje celkový nárůst o 5 % -– píše Lubomíra Černá z odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT.
Odpovědi na dotazy
V tradiční rubrice se odpovídá na dotazy čtenářů k praktickým problémům financování obcí, měst a krajů. Tentokrát se dotazy týkají pojistného na sociální zabezpečení, používání služebních motorových vozidel v příspěvkových organizacích, nakládání s pohledávkou obce, rozpočtového provizória obce a vztahu závěrečného účtu k přezkoumání hospodaření obce.
Finanční autonomie obcí
Ing. Zuzana Trhlínová z Katedry veřejné správy a regionálního rozvoje VŠE Praha hodnotí a porovnává zkušenosti financování obcí v zemích Evropské unie. Zabývá se vymezením místních daní v zemích Evropské unie, přirážkami a sazbami, přerozdělováním dotací a daňovou autonomií obcí. Zdůrazňuje společné tendence financování obcí a malý podíl vlastních daní obcí.
Portugalsko
funguje i bez samosprávných regionů, konstatuje Ing. Jaroslava Kypetová v textu, který vznikl v rámci grantového projektu Grantové agentury ČR. V této druhé části článku, která navazuje na text z minulého čísla, autorka popisuje převážně sdílené daňové příjmy obcí a jejich poměrně nízkou pravomoc ovlivňovat své příjmy. Regionální komise působí v roli poradců při tvorbě a schvalování rozvojových programů ze strukturálních fondů.
Financování obcí na Slovensku
Před reformou, která platí od 1. ledna 2005 byl úsek financování obcí na Slovensku poměrně chaotický a nepřehledný. Ing. Petr Tóth podrobně popisuje novou legislativní úpravu na Slovensku, ukazuje na přechod kompetencí a uvádí očekávané výsledky. Rozebírá strukturu sdílených daní a věnuje se zejména komparativnímu srovnání s financováním obcí v České republice.
Velikost obcí
Zařazení obcí mezi venkovské vychází v zásadě ze dvou pohledů -– počet obyvatel a hustota obyvatel. Prof. František Střeleček a Ing. Radek Zdeněk porovnávají tato hlediska a v této druhé části svého článku se zabývají popisem ekonomických a demografických ukazatelů ve velikostní struktuře venkovských obcí. Hodnotí se populační vývoj a ekonomická aktivita obyvatelstva v jednotlivých odvětvích hospodářství země.