Přední strana obálky 5/2005 (72 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2005

Nové programy MMR
24. Dny malých obcí se konaly opět v Praze i ve Vyškově za účasti téměř 900 starostů. Hlavním tématem byly nové dotační programy MMR, vystoupení zástupců ministerstev zemědělství, vnitra a financí. Akce probíhala s podporou krajů Jihomoravského a Středočeského, obou setkání se zúčastnil ministr Radko Martínek.
Úřední deska
Nový správní řád nabývá účinnosti 1. ledna 2006 a JUDr. Josef Vedral ve svém článku popisuje jeden z jeho nových institutů, úřední desku. Zabývá se okruhem dokumentů, způsobem jejich publikace, právními účinky (důsledky) jejich publikace dle správního řádu a dle zvláštních zákonů. Důraz je kladen na požadavek umožnit přístup dálkovým způsobem.
Zprávy Ministerstva financí
Pro finanční orgány obcí, měst a krajů jsou určeny pravidelné Zprávy MF, které tentokrát přináší šest informací. Oznamovací povinnost při porušení rozpočtové kázně, Rozpočtové zatřídění výdajů na pohoštění, Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně, Porušení rozpočtové kázně, Schvalování rozpočtových opatření, Dotazy k hospodaření obce.
Návrh rozpočtu 2006
Návrh rozpočtu na rok 2006 vychází z podkladů předložených Poslanecké sněmovně. V hospodaření obcí se neočekávají zásadní změny. Materiál se zabývá strukturou rozpočtů obcí a krajů, srovnává hospodaření v roce 2005 s predikcí roku následujícího. Návrh však negativně ovlivní přijetí zákona o dani z příjmů, které sníží příjmovou část rozpočtů.
Příspěvek na výkon státní správy
Druhá fáze reformy veřejné správy převedla řadu kompetencí na obce s rozšířenou působností. K tomu byly převedeny obcím určité finanční prostředky. Způsob výpočtu příspěvku však dosud nebyl optimální a zdaleka nepokrývá náklady obcí na jeho zajištění. Nová metodika se snaží dosavadní rozdíly odstranit.
DPH v sektoru měst a obcí
Zákon o DPH, který byl novelizován v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie, byl již mnohokrát diskutován. Několik novelizací zvyšuje nejistotu obcí a měst, zejména v otázkách registrace k dani z přidané hodnoty. Plátci vyvstává řada administrativních povinností, na druhé straně v určitém případě umožní obcím dosáhnou výjimečných úspor.
Informace Ministerstva pro místní rozvoj
Řadu informací z resortu přináší rozhovor s ministrem Martínkem. Zejména nové dotační tituly představují objem téměř 2 mld. Kč. Další informace hovoří o čerpání prostředků z fondů Evropské unie, zabývají se podporou domácího cestovního ruchu -– publikován je kartogram obcí se stupnicí jejich potenciálu cestovního ruchu. Součástí materiálu je i vyhlášení soutěže Nový domov.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Pro období 2007--2013 se připravuje na Ministerstvu zemědělství základní dokument -– Národní strategický plán pro rozvoj venkova České republiky. Z připravovaných podkladů jsou publikovány charakteristické údaje, hlavní cíle a postupy k jejich realizaci. Obsáhlý materiál je doplněn informací o programech na podporu výstavby vodovodů a kanalizací.
Vzorové projekty
Prezentace vzorových projektů, realizovaných v rámci Státního programu na podporu úspor energie přináší tentokrát ukázku regenerace bytového domu v Oseku, kde tepelné úspory dosáhly 38 % a dále ukázku rekonstrukce topného zdroje v nemocnici Havlíčkův Brod, která vykazuje roční úsporu 16 tis. GJ.
Efektivní stát -- partner samosprávy
Pod uvedeným heslem se konala počátkem listopadu v Senátu ČR konference uspořádaná platformou eStat, s cílem podpořit pozitivní diskuzi nad problematikou vztahu státu a samosprávy. Z uvedeného jednání se publikují vystoupení vybraných aktérů, např. náměstka ministra vnitra Postráneckého a primátora Ústí nad Labem Gandaloviče.
Informační hodnota webových stránek
Projekt Infoliga hodnotí souhrnné hodnoty obsažnosti webových stránek obcí a měst. Průzkum obsažnosti se zaměřuje např. na otázky záznamů z jednání, záznamů o hlasování, přehledy o veřejných zakázkách a další zdroje. Kompletní pořadí 142 webů obcí, měst a krajů zveřejnil web: otevrete.cz
Odpovědi na dotazy
V tradiční rubrice se odpovídá na dotazy čtenářů k praktickým problémům financování obcí, měst a krajů. Tentokrát se dotazy týkají správy obecních bytů, placení účtování rozpočtové organizaci na dohodu, poskytnutí příspěvku sportovnímu klubu z rozpočtu školy a financování nálezného a nákladů na útulek pro psy.
Otevřené otázky dalšího rozvoje
Vztahy mezi vládami a samosprávou v nových zemích Evropské unie rozebírá, na základě studie Světové banky, Ing. Věra Kameníčková. Zabývá se problematikou příjmů obcí, vyrovnávání regionálních rozdílů, financováním vzdělání, zdravotní péče a místními daněmi.Závěrečné otázky se týkají slučování obcí a jejich finanční autonomie.
Portugalsko
Portugalsko patří mezi menšinu zemí Evropské unie, v nichž neexistují regiony jako samosprávné celky. Je to země, kde je nejmenší podíl samosprávy na veřejných financích. Ing. Jaroslava Kypetová popisuje strukturu územní správy a principy decentralizace. V příštím čísle se bude zabývat financováním a vlivem regionů na čerpání fondů EU.
Pohled na Slovensko
Středoevropský institut pro ekonomické a sociální reformy (INEKO) v Bratislavě pravidelně hodnotí opatření, přijímaná samosprávnými orgány na Slovensku. Skupina expertů hodnotí souhlas či nesouhlas s přijatým opatřením a jeho důležitost pro společnost. Výsledkem je rating, který vyjadřuje hodnotu uvedeného opatření.
Velikost obcí
Zařazení obcí mezi venkovské vychází v zásadě ze dvou pohledů – počet obyvatel a hustota obyvatel. Prof. František Střeleček a Ing. Radek Zdeněk porovnávají tato hlediska a odvozují vztah hustoty osídlení a velikosti obce. V příštím čísle bude proveden popis ekonomických a demografických ukazatelů venkovských obcí.
Financování obcí
Konference Finanční správa a rozvoj měst a obcí v ČR se zabývala celou řadou aspektů financování územní správy. Ve dvou článcích se redakce vrací k závěrům konference, která formulovala požadavky obcí na změnu jejich financování a ukázala na dopady novely zákona o dani z příjmů na místní rozpočty.