Přední strana obálky 4/2005 (45 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2005

Vesnice roku
Ve všech krajích byly vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2005. Soutěž se zaměřuje na realizaci Programu obnovy venkova a hodnotí přihlášené obce z hlediska úrovně společenského života, práce s mládeží a péče o životní prostředí. Cílem je rozvíjení venkovských tradic v nových podmínkách. Informace představuje všechny vítězné obce.
Nový správní řád
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) nabývá účinnosti 1. ledna 2006 a ve srovnání se stávající úpravou vykazuje řadu nových institutů a systémových odlišností. JUDr. Josef Vedral popisuje systémové změny, zabývá se klasickým správním řízením, speciální procesní úpravou, veřejnoprávními smlouvami a dalšími novinkami právní úpravy.
Veřejná podpora a privatizace bytů
Podle práva EU nesmí být hospodářská soutěž narušována tím, že z veřejných prostředků je některý subjekt zvýhodňován před jiným. Takové zvýhodnění je označováno jako nežádoucí veřejná podpora a může se dotýkat také prodeje obecních bytů. V redakčním článku je prezentováno stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k uvedené problematice.
Problematika bytových nájmů
Zákon o jednostranném zvyšování nájemného prošel v Poslanecké sněmovně do druhého čtení. Redakční článek přináší přehled hlavních cílů zákona a jeho principy. Je to především smluvní princip. Cílová hodnota měsíčního nájemného bude odvozena od ceny bytu, která se bude lišit podle jednotlivých lokalit. Zvolené řešení úprav má být dosaženo během šesti let.
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelná informace pro finanční orgány obcí a krajů z úrovně Ministerstva financí přináší odpovědi na osm různých problémů, z nichž se publikuje např.: Forma zdanění při poskytnutí daru zastupitelstvem obce, postup kraje při zajišťování finančního vypořádání se státním rozpočtem, Čerpání sociálního fondu obce, Financování SROP aj.
Budoucnost venkova v ČR
Národní diskuze o vizi rozvoje venkova na období 2007--2013 probíhala v jednotlivých krajích po dobu prvního pololetí za účasti zemědělců, venkovských obcí i nevládních organizací. Poslanec Ing. Jiří Papež podrobně vyhodnocuje připomínky a priority, které pro jednotlivé osy schválené Evropskou unií upřednostňují účastníci diskuze.
Víceleté rozpočtování
V České republice je zákonem založena povinnost obcí sestavovat rozpočtový výhled, ale řada obcí jej přesto neprovádí. Ing. Simona Hrabalová podrobněji představuje tento nástroj střednědobého finančního plánování, vymezuje pozitiva a podmínky, které jeho využívání ovlivňují. Zabývá se metodikou sestavování i jednotlivými problémy víceletého rozpočtu.
Ekonomický vývoj v Evropě
Matematická hra ekonomických čísel se dá různým způsobem reprodukovat, dokazuje ve svém článku Ing. Andrej Sablič. Porovnává růst HDP v paritě kupní síly u jednotlivých zemí EU a dokazuje, že relativní čísla rychlého ekonomického růstu zdaleka nemusí znamenat totéž při porovnání absolutních čísel -– doloženo tabulkami a grafy.
Zákony z oblasti sociálních věcí
Rozhovor s náměstkem ministra práce a sociálních věcí MUDr. Mariánem Hoškem se týká připravovaných zákonů o podpoře v hmotné nouzi a o sociálních službách. Oba zákony se rovněž dotýkají kompetencí obcí, které mají zabezpečovat výplatu dávek a příspěvků na bydlení a mají se starat o rozvoj sociálních služeb.
Připravit ucelené programy
Rozhovor s ministrem pro místní rozvoj Radko Martínkem se dotýká zákonů, které jeho resort předložil do parlamentu, zejména z oblasti bytové politiky. Další část rozhovoru se vztahuje k plnění úkolů v oblasti čerpání prostředků z evropských fondů a zejména na přípravu dalšího plánovacího období 2007--2013, kdy má dojít k výraznému zvýšení těchto zdrojů.
Program LEADER ČR
Přínosy a výsledky Programu LEADER v roce 2004 hodnotí redakční článek včetně stanovení základních cílů na rok 2005 a charakteristiky schválených projektů pro toto období. Další vývoj programu bude pokračovat až do roku 2007. V programovacím období 2007--2013 se v souvislosti se zavedením Evropského zemědělského fondu očekávají změny.
INTERREG IIIA
Aktuality v programu INTERREG IIIA a dosavadní zkušenosti Centra pro regionální rozvoj z implementace popisují Ing. Michaela Houfková a Dana Havlíková. Pozornost věnují zejména otázkám přípravy projektů a odlišnosti v systému čerpání prostředků. Především se zdůrazňuje nutnost vytvoření časové rezervy v realizaci projektu a popisují se připravované novinky v programu.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí a krajů se odráží v rubrice odpovědi na dotazy. Tentokrát se píše o rozpočtovém provizoriu, o hospodaření příspěvkových organizací, o kontrole hospodaření organizací obce, o příspěvku na stravování a o užívání soukromých vozidel pro služební účely.
Zadávání veřejných architektonických zakázek
Zpracování stavebních projektů a pořízení územně plánovací dokumentace spadá do režimu zakázek na služby podle zákona o veřejných zakázkách. Sdělení České komory architektů upozorňuje na specifiku architektonických a urbanistických zakázek, nutnost prokazovat oprávněnost k výkonu povolání a odkazuje na profesní seznamy kvalifikovaných odborníků.
Počítačová gramotnost
Společnost STEMMARK na základě zadání Ministerstva informatiky dokončila rozsáhlý průzkum ověřování počítačových znalostí obyvatelstva ČR. Prezentace prvních výsledků byla zveřejněna v minulém čísle a nyní se uvádí konečné výsledky. Zhruba z 27 % je populace počítačově gramotná. Vybrané ukazatele znalostí potvrzují, že starší generace zaostává za průměrem a vyšší gramotnost je ve městech oproti malým obcím .
Hledání stability
Vztahy mezi vládou a samosprávou v nových zemích Evropské unie popisuje a porovnává Ing.Věra Kameníčková a vychází přitom ze studie Světové banky. Porovnání se zaměřuje na vlivy decentralizace, dopady privatizace a na vztahy obou úrovní správy v oblasti zdravotní péče, vzdělávání, v sociální oblasti a na úseku bydlení a infrastruktury.
Bytová výstavba posledních let
Ing. David Firbach podává obsáhlou analýzu výstavby bytů v ČR za posledních několik let. V tabulkové části uvádí řady čísel od roku 1997 do současnosti a ukazuje rozsah bytové výstavby podle velikostních kategorií obcí, četnost obcí podle počtu dokončených bytů v jednotlivých letech i průměrné hodnoty pořizovací ceny bytů a domů v členění podle velikosti obcí. Doloženo kartogramem rozmístění nové výstavby.