Přední strana obálky 3/2005 (61 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2005

Konec vládní krize
Informace o sestavení nové vlády, která vznikla po několikaměsíční krizi na základě staronové koalice. Hlavní prioritou vlády je přijetí Smlouvy o Ústavě pro Evropu, zlepšování veřejných financí a zahájení prací na důchodové reformě. V článku jsou představeni čtyři noví členové vlády včetně jejich fotografií a životopisů.
Z vládního prohlášení
Výtah z některých kapitol Programového prohlášení vlády, které mají vztah k činnosti územní samosprávy. Především jsou zdůrazněny priority vlády a poté se samostatná pozornost věnuje hospodářské politice, veřejným financím a veřejné správě a také otázkám zemědělství a venkova, což má vazbu na většinu obcí v České republice.
Priorita zákonů a koncepcí
Rozhovor s ministrem pro místní rozvoj Radko Martínkem se dotýká jeho pracovních priorit v nové funkci. Zejména se jedná o předložení nových návrhů zákonů o bydlení, stavebního zákona a zákona o zadávání veřejných zakázek. Mezi další úkoly patří tvorba koncepčních dokumentů v oblasti regionální politiky, cestovního ruchu a spolupráce s EU.
Přímá volba starostů
Dlouhodobá diskuze o zavedení přímé volby starostů je rozšířena o článek JUDr. Josefa Vedrala, který je zaměřen na možné varianty změn zákonné úpravy obecního zřízení v návaznosti právě na přímou volbu. Zásadní je skutečnost, že by se musely vážně zvažovat změny některých ústavních principů.
Alternativy volebních systémů
Diskuze k přímé volbě starostů je rozšířena o text z pera PhDr. Tomáše Lebedy, který se věnuje možným alternativám volebních systémů pro přímou volbu. Prioritní otázkou před rozhodováním o způsobu volby však zůstává vyřešení zásadní otázky -– jak silného chceme mít starostu, poté je možno řešit způsob jeho volby.
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelná informace pro finanční orgány obcí a krajů z úrovně Ministerstva financí přináší odpovědi na osm různých problémů, z nichž se publikují otázky porušení rozpočtové kázně ve školství, dále pořádání veřejných sbírek příspěvkovými organizacemi a nakonec úhrada výdajů za činnost účetní v mateřské školce.
Územní rozpočty v roce 2004
Na základě podkladů k státnímu závěrečnému účtu se publikuje redakční článek o hospodaření obcí a krajů v roce 2004. Součástí textu je řada přehledných tabulek porovnávajících příjmy a výdaje obcí i krajů v jednotlivých základních položkách. Speciální pozornost se věnuje zadluženosti obcí.
Rozpočtové určení daní
Rozhodující část příjmů obcí tvoří daňové příjmy, které jsou na základě zákona odstupňovány podle velikostních kategorií obcí. JUDr. Antonín Eliáš rozebírá dvě možnosti úprav rozpočtového určení výnosů daní, které je možno řešit buď zvýšením objemu prostředků k rozdělení, nebo optimalizací stávajícího systému.
Koncepce bytové politiky
V březnu schválila vláda Koncepci bytové politiky, která stanoví základní směry vývoje a konkrétní cíle v oblasti bydlení. Materiál hodnotí současný stav a formuluje principy politiky státu i roli obcí do roku 2010. Součástí koncepce je i odhad finančních nároků na státní rozpočet a vymezení hlavních právních nástrojů.
Bytová výstavba v roce 2004
Podle souhrnné zprávy Českého statistického úřadu bylo v roce 2004 dokončeno více než 32 tisíc bytů, čímž se dosáhlo úrovně roku 1992. Ve srovnání s vyspělými zeměmi ČR stále ve výstavbě bytů zaostává. Článek přináší řadu srovnávacích tabulek a grafů, mezinárodní i regionální srovnání včetně historického vývoje.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Podpora rozvoje venkova je základním tématem článku ministra zemědělství Ing. Petra Zgarby. Ve Zpravodaji je dále text JUDr. Olgy Vidlákové k semináři o budoucnosti venkova, který proběhl v Maastrichtu. Závěrem je publikováno doporučení Ministerstva zemědělství ke snížení početního stavu prasete divokého.
Fond soudržnosti
Čerpání prostředků z Fondu soudržnosti v ČR navazuje na zkušenosti z čerpání předvstupního nástroje ISPA. Prostředky jsou určeny na velké infrastrukturní projekty zejména v oblasti životního prostředí a dopravy. Podrobné zpravodajství o schválených i připravovaných projektech pro období do roku 2006.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí a krajů se odráží v rubrice odpovědi na dotazy. Tentokrát se píše o fondu kulturních a sociálních potřeb, o užívání motorových vozidel a nákladech na svatební obřad. Samostatný článek se věnuje dotazům k nové vyhlášce o závodním stravování.
Dvě tváře minoritních akcionářů
Vztahy minoritních a majoritních akcionářů se dotýkají rovněž obcí, zejména jako spolumajitelů vodárenských zařízení. Objevuje se přitom nový fenomén -– greenmailing jako snaha o vydírání majoritního vlastníka v mezích zákona. Obce by proto měly pečlivě zvažovat svá rozhodnutí o společném majetku.
Malé obce -- sociologický pohled (3)
Již třetí část publikovaných výsledků průzkumu Sociologické laboratoře České zemědělské univerzity se věnuje problematice malých obcí. Ing. Pavlína Minaříková tentokrát uvádí čísla z oblasti vývoje počtu obyvatel, jejich vyjíždění za prací, výstavby rodinných domků a hodnotí názory na další možnosti vývoje obce.
Odstraňujeme bariéry
Rozhovor s ministryní informatiky Ing. Danou Bérovou navazuje na programové prohlášení vlády v oblasti informatiky, kterou považuje za důležitý nástroj pro rozvoj vzdělanosti, ekonomiky, služeb a veřejné správy. Hovoří se o elektronickém vyřizování agend veřejné správy, o počítačové gramotnosti obyvatelstva a dostupnosti technologií.
Visegrádská spolupráce
Konference Internet ve státní správě a samosprávě, která se každoročně koná v Hradci Králové má také svou mezinárodní polohu v setkání představitelů Visegrádské čtyřky (V4DIS). Zahraniční účastníci z Polska a Slovenska i evropský komisař Vladimír Špidla hodnotí význam Visegrádu i přínos uvedené konference.
Počítačová gramotnost
Společnost STEMMARK na základě zadání Ministerstva informatiky provádí rozsáhlý průzkum ověřování počítačových znalostí obyvatelstva ČR. Prezentace prvních výsledků naznačuje, že zhruba 26 % populace je počítačově gramotná. Vybrané ukazatele znalostí potvrzují, že starší generace zaostává za průměrem.