Přední strana obálky 2/2005 (65 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2005

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Barevná dvoustrana obsahuje přehled organizační struktury MŠMT, rozdělení pracovišť podle působnosti jednotlivých náměstků, jejich fotografie a kontaktní údaje. Materiál je doplněn zásadním článkem ministryně školství na téma Prioritní úkoly v oblasti vzdělávání s popisem hlavních cílů předškolního, základního i dalších oblastí vzdělávání.
Konference ministrů EU
Ve dnech 14. a 15. března se v Praze konala 16. Konference ministrů zemí Evropské unie, kteří odpovídají za bytovou politiku. Poprvé se toto setkání uskutečnilo v podmínkách rozšířené EU a zúčastnilo se 28 zemí včetně kandidátských států. Česká delegace předložila návrh, aby z prostředků EU byly hrazeny také projekty regenerace panelových domů.
Střet zájmů
1. března 2005 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů a novela volebních zákonů, které se dotýkají také zastupitelstev v obcích a krajích. Analýzu těchto změn provádí JUDr. Josef Vedral, který upozorňuje na některé příklady ústavní judikatury, které vedou k výkladu zákona odlišně s Ústavou a připomíná výklad ústavně konformní.
Nový školský zákon a malé obce
Mnoho novinek, které zákon přináší je mnohdy vítáno a jindy problematizováno. Dr. Karel Tomek se zaměřuje na otázky, které souvisí nově s tvorbou školských vzdělávacích programů a s činností školských rad. Dále se v článku píše o mateřských školkách, výjimkách z počtu žáků a o normativním financování škol.
Evropská ústava je nespravedlivá
Rozhovor s poslankyní Evropského parlamentu Janou Bobošíkovou se soustřeďuje především na ekonomické otázky, ale také na přípravu nastávajícího plánovacího období 2007--2013, kdy budou k dispozici značné zdroje z evropských fondů. Návrh Evropské ústavy poslankyně charakterizuje jako složitý, nesrozumitelný a nespravedlivý.
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelné informace Ministerstva financí tentokrát obsahují zprávu o zařazení výnosu úroků na bankovních účtech do rozpočtu obce, informaci o nakládání se schváleným rozpočtem obce a kraje na rok 2005 a zpřesnění podmínek pro poskytování dotací ze státního rozpočtu pro domovy důchodců. Je zde i výklad vyhlášky o závodním stravování.
Jak odhadovat příjmy z DPH
Ing. Martin Jareš a Ing. Jaroslava Kypetová provádějí analýzu vývoje příjmů daně z přidané hodnoty v průběhu posledních let. V návaznosti na provedené změny zákona charakterizují možný vývoj v letošním roce, který umožní obcím využít znalosti o změnách v měsíčním rozložení příjmů k odhadu vlastních daňových příjmů.
Porovnání některých ukazatelů krajů
Vzhledem k současné struktuře příjmů krajů je velmi obtížné usuzovat na úspěšnost či neúspěšnost jejich hospodaření. Ing. Věra Kameníčková hodnotí kapitálové výdaje, dotace podnikatelským subjektům, transfery neziskovým organizacím a nakládání krajů s dočasně volnými finančními prostředky.
Soutěž Vesnice roku vyhlášena
Vesnice roku bývá každoročně vyhlašována jako vyvrcholení realizační fáze Programu obnovy venkova, ke kterému se aktivně hlásí téměř čtyři tisíce obcí v České republice. Na 23. Dnech malých obcí byly vyhlášeny podmínky soutěže na letošní rok včetně hlavních kontaktů pro účastníky i termínů jednotlivých kol.
Analýza prvních projektů
Na základě materiálů Ministerstva pro místní rozvoj se předkládá čtenářům redakční článek o průběhu první výzvy a analýzy předložených projektů v rámci Společného regionálního operačního programu. Přehled je doplněn výčtem očekávaných přínosů, tabulkou finančních objemů a grafickým vyjádřením skladby projektů v jednotlivých opatřeních.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Informace z Ministerstva zemědělství obsahují texty z oblasti pozemkových úprav a jejich vztahu k činnosti obcí, dále podrobný přehled o možnostech ekologického zemědělství v rozvoji venkova další reference o programu LEADER, včetně přehledu vybraných místních akčních skupin.
Funkce managementu
V článku na pokračování píše Ing. Petra Olšová o funkcích managementu obecní a krajské správy. Věnuje se otázkám plánování a organizování, řízení a rozhodování, specificky vedení a řízení lidí, dále problémům komunikace a informování, úkolům v oblasti monitorování a kontroly a také otázkám prezentace úřadu.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a krajů se odrážejí v otázkách čtenářů a odpovědích odborníků. Vzhledem k nové vyhlášce o náhradě nákladů na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky jsou všechny dotazy zaměřeny na tuto problematiku.
Sídliště jako hrozba
Vládě České republiky byla předložena v těchto dnech Koncepce bytové politiky, říká JUDr. Ivan Přikryl v textu, který zazněl na konferenci představitelů zemí EU, odpovědných za bydlení. Hovoří především o nutnosti řešit technické problémy panelových sídlišť, které hrozí přerůst v sociální problémy
Diskuze o budoucnosti venkova
Cíle a možnosti našeho venkova pro období 2007--2013 hledá celostátní diskuze, která probíhá postupně ve všech krajích České republiky pod záštitou Podvýboru pro rozvoj venkova PSP, Spolku pro obnovu venkova a jednotlivých hejtmanů. Rámec diskuze uvádí ve svém článku Ing. Zdena Zemanová.
Malé obce -- sociologický pohled (2)
Na kvalitu života a činnost samosprávy venkovských obcí se zaměřuje Ing. Pavlína Maříková v pokračování publikace údajů ze studie zpracované Sociologickou laboratoří České zemědělské univerzity Praha. Vyzdviženy jsou klady a zápory venkovského života, vztah občanů k obci, spokojenost s činností samosprávy a názory na sloučení obcí.
Finance obcí v zemi Baden-Wurttemberg
Iva Šidláková v minulém čísle publikovala článek o obecném postavení místních rozpočtů ve finanční soustavě SRN. Tentokrát se autorka zaměřuje na financování obcí v zemi Baden-Wurttemberg z hlediska struktury jejich příjmů, dotací a úvěrů. Zajímavá je tabulka porovnání dluhů veřejných rozpočtů jednotlivých zemí v Německu.
Zlatá cihla hodna následování
O zlatou cihlu obnovy venkova soutěží obce ve Zlínském kraji v rámci soutěže Vesnice roku. Výsledky soutěže a komentář k jednotlivým kategoriím přináší ing. arch. Jan Kruml ve svém textu, doplněném celou řadou fotografií úspěšných projektů. Přínos soutěže je evidentní a zasloužil by rozšíření i do ostatních krajů.