Přední strana obálky 1/2005 (55 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2005

Kraje ve druhém volebním období
Po volbách do krajských zastupitelstev byly zvoleny nové orgány a článek představuje všechny hejtmany krajů, zabývá se problematikou financování a zejména přináší originální srovnání krajů, zpracované redakcí, z hlediska krajských podílů na demografických a ekonomických ukazatelích včetně daňových příjmů.
Mnoho práce za námi i před námi
Rozhovor s ministrem pro místní rozvoj Jiřím Paroubkem hodnotí činnost resortu za poslední polovinu roku a uvádí priority nastávajícího období. Zaměřuje se na legislativní činnost, koncepční dokumenty, bytovou politiku a přípravu období 2007--2013. Zvláštní pozornost je věnována návrhu zákona o nájemném.
Hospodaření krajů
Obsáhlá analýza z pera Ing. Kameníčkové se zabývá především rozpočtovým hospodařením krajů v uplynulém období, porovnává jejich situaci s financováním obcí a hodnotí jednotlivé položky rozpočtu na straně příjmů i výdajů. Výklad je doplněn několika tabulkami, mj. také porovnáním pořadí krajů z hlediska tvorby HDP.
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelné informace ministerstva určené finančním orgánům krajů a obcí. Publikujeme především odpovědi na nejčastější dotazy k hospodaření územních samosprávných celků, dále problematiku zveřejňování zpráv o přezkoumání hospodaření a otázky využívání rodných čísel při stanovení a vybírání místních poplatků obcemi.
Zatím jsme ve fázi administrace
Redakční článek se pokouší najít odpověď na rozsah čerpání prostředků z Evropské unie. Realizace projektů ze Strukturálních fondů je v současnosti převážně ve stadiu administrace. Přesto je potěšitelný počet projektů a schválený objem prostředků v rámci operačních programů SROP a OP Infrastruktura.
Hledáme formu podpory sdružování obcí
Rozhovor s náměstkem ministra vnitra Josefem Postráneckým se věnuje připravovaným legislativním normám -– zákon o územně správním členění státu a novela zákona o obcích. Zmínka je zde rovněž o přípravě úředníků na nový správní řád, zavádění nových osobních a cestovních dokladů i o možnosti sdružování obcí.
Malé obce -- sociologický pohled
Charakteristickou strukturu ČR z hlediska osídlení -– velký počet malých obcí -– podrobuje sociologickému zkoumání Ing. Maříková ve své studii. Uvedený článek se zaměřuje na technickou i občanskou vybavenost v jednotlivých kategoriích obcí a uvádí odpovědi respondentů na otázky z této oblasti.
Monitoring mikroregionů
K diskuzi o tom, jak vytvořit lepší podmínky pro práci malých obcí, by mohl přispět materiál o monitoringu mikroregionů, který přináší Dr.Vladimíra Labounková na základě výzkumu Ústavu územního rozvoje. Téměř 80 % obcí je zapojeno do pěti set mikroregionů, které vznikají z nejrůznějších důvodů a zájmů.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Vedle článku ministra Jaroslava Palase, který hovoří o nutnosti komplexní podpory venkova, přináší zpravodaj obsáhlý odpočet plnění Národního lesnického programu a zejména informaci o propojování akcí hospodářského rozvoje venkova prostřednictvím programu LEADER -– informace semináři za účasti francouzských odborníků.
Management územní správy
Územní rozvoj a jeho management jsou důležitým tématem. V metodách správy území se stále více uplatňují manažerské přístupy. O některých metodách a modelech, které se osvědčily v zahraničí a nacházejí uplatnění také v našich podmínkách informuje v uvedeném článku Ing. Olšová z VŠE v Praze.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a krajů jsou předmětem rubriky dotazů a odpovědí. Tentokrát se odpovídá na otázky z oblasti využívání dotací z místního rozpočtu, o výpůjčce nemovitého majetku obce, o účtování kontokorentu, o rozhodování při poklesu členů zastupitelstva pod zákonem stanovený počet a o podnikatelské činnosti obcí.
Pohled na Slovensko
Vybraná opatření samosprávy na Slovensku předkládá "Středoevropský institut pro ekonomické a sociální reformy" skupině expertů, kteří provedou hodnocení a stanoví rating přijatých opatření. Publikace vybraných problémů poskytuje aktuální obraz konkrétní situace samosprávy na Slovensku
Finance obcí v SRN
Příjmy a výdaje komunálních rozpočtů ve Spolkové republice Německo analyzuje ve svém článku Iva Šidláková. Porovnává příjmy a výdaje na jednotlivých úrovních -– spolek, země, obce -– i celkovou strukturu výdajů obcí podle jednotlivých oblastí. Zajímavé je rovněž porovnání jednotlivých zemí.
Problém nájemného znovu na stole
Z materiálů Ministerstva pro místní rozvoj je zpracován obsáhlý redakční článek, který představuje věcný záměr návrhu zákona o nájemném. Po přechodném období 4--6 let, kdy se bude regulované nájemné přibližovat tržnímu, by měl nastat standardní stav, kdy zákon umožní domáhat se změny nájemného na místně obvyklou výši, vycházející z hodnoty bytu.