Přední strana obálky 5/2004 (49 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2004

Deset let soutěže
Přehled deseti vesnic z Jihočeského kraje symbolizuje deset let soutěže Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova. Právě s ohledem na toto výročí byly ve všech těchto vesnicích v září vysazeny lípy jako stromy lidské vzájemnosti. V textu jsou charakteristiky jednotlivých obcí i tabulkový přehled a porovnání jejich demografických a ekonomických ukazatelů.
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelné informace Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů upřesňují některé sporné otázky kolem kompetence orgánů obce pro rozhodování ve věci porušení rozpočtové kázně. Dále se popisuje postup účtování úvěrů Státního fondu rozvoje bydlení, stanoví se výnosy pokut uložených živnostenským úřadem a doplňují podklady pro závěrečný účet akciové společnosti založené obcí.
Vývoj finanční situace
Podle studie zpracované kolektivem autorů Univerzity Pardubice je předložen redakčně komentovaný vývoj finanční situace obcí a měst za léta 1993 až 2003. Hodnocen je podíl daní na obyvatele, příjmy místních samospráv jako podíl na HDP, vývoj příjmů a výdajů i jejich struktura. Varující je tendence klesajících kapitálových výdajů a růst běžných výdajů.
Tvorba rozpočtu samosprávy
Některé praktické zkušenosti a teoretické poznatky o vytváření obecních rozpočtů shrnuje Ing. Mgr. Rudolf Cogan do deseti pravidel rozpočtování. Navržené zásady respektují principy regulace zadluženosti, míry likvidity, stabilizace výdajů i dlouhodobého plánování. Vychází se z teze maximalizace užitku při daných zdrojích.
Aktuální informace
Podrobný přehled o realizaci projektů Společného regionálního operačního programu v členění podle jednotlivých opatření. Jsou prezentovány výsledky prvních výzev a termíny druhých výzev k podávání projektů, dotovaných z evropských fondů. Zároveň se prezentují nejčastější chyby formulují zásady správného postupu tvorby projektů.
Otázky rozvoje venkova
Tým pedagogů katedry financí, zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vedený prof. Střelečkem zpracoval obsáhlou analýzu otázek souvisejících s rozvojem venkova. Zabývá se vymezením venkovského osídlení, populačním vývojem, ekonomickou aktivitou obyvatelstva i jeho vzdělaností.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Na čtyřstránkové barevné příloze prezentuje resort zemědělství materiály, které mají základní vztah k územní samosprávě. Je dokumentován zejména vztah obcí a předpisů vycházejících z vodního zákona. Dále je uveden podrobný výtah z důvodové zprávy, která formuluje zásady politiky EU pro venkov v období 2007--2013.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a krajů se prezentují formou otázek čtenářů a odpovědí. Tentokrát jsou zařazeny dotazy z oblasti stravování zaměstnanců, užití prostředků rezervního fondu v příspěvkové organizaci a účtování hospodářské činnosti. Další dotaz se týká sociálního fondu a fondu odměn.
Územně správní členění státu
JUDr. Josef Vedral publikuje několik poznámek k novému zákonu o správním členění státu. Nový zákon obsahuje čtyři územní články -– kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností a správní obvody obcí. Správní okrsky -– území obcí s rozšířenou působností se stávají základem nového územně správního členění.
Státní politika životního prostředí
V letošním roce vláda schválila aktualizovanou Státní politiku životního prostředí na období 2004--2010, která respektuje skutečnost, že ČR se stala součástí Evropské unie. Text redakčního článku popisuje základní odvětvové i regionální priority a v přehledné tabulce vyznačuje trendy vývoje hlavních indikátorů.
POV v roce 2004
Počínaje rokem 2004 se o hlavních dotacích Programu obnovy venkova rozhodovalo v krajích. František Tlapák komentuje vývoj v jednotlivých krajích v porovnání s předchozími lety a zároveň specifikuje náklady vynaložené Ministerstvem pro místní rozvoj. Upozorňuje na termíny pro sběr žádostí na rok 2005.
Francouzskou samosprávu čekají změny
Ing. Jaroslava Kypetová charakterizuje na základě osobního studia vývoj legislativy pro samosprávu ve Francii. V roce 2003 Ústava zakotvila decentralizované uspořádání státu a stanovila, že daňové příjmy musí tvořit rozhodující část zdrojů samosprávy. Každý převod pravomocí podmínila převodem zdrojů.
Výstavba bytů na venkově
Demografické stránky naplňuje studie Dr. Vladimíra Srba a Dr. Jana Mullera o výstavbě bytů na venkově. Tabulky uvádí přehled výstavby v rozdělení podle velikostních kategorií a kartogram stav intenzity výstavby v jednotlivých regionech. Přestože se zvyšuje počet dokončených bytů, růst dynamiky výstavby nedosahuje evropský průměr.