Přední strana obálky 4/2004 (52 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2004

Vesnice roku
Na pěti stranách jsou představeny vítězné obce soutěže Vesnice roku 2004 podle jednotlivých krajů. Vedle souhrnné tabulky s přehledem jednotlivých kategorií je každá vítězná obec představena základním komentářem, který popisuje její historii a hlavní charakteristické rysy z hlediska rozvoje, dosažených výsledků i společenské činnosti.
Starostům obcí budu naslouchat
Rozhovor s novým ministrem pro místní rozvoj, Ing. Jiřím Paroubkem, je zaměřen na hlavní priority resortu v nastávajícím období. Rozhodující část se věnuje problematice bytové politiky, regionálnímu rozvoji a oblasti stavebního řízení. Ministr přislíbil, že bude naslouchat názorům starostů obcí.
DPH -- pohroma i šance
Nový zákon o dani z přidané hodnoty vzbudil mezi představiteli obcí mnoho nevole. JUDr. Milan Marko, daňový a ekonomický poradce, se zabývá zejména změnou, která bude mít vliv na chování vedoucích představitelů obcí, kteří se přijetím nového zákona dostávají do role obchodních manažerů.
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelná rubrika Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů přináší aktuální informace. Jde o změny v souvislosti se zákonem o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, povinnosti, které plynou z regulativních opatření k zadluženosti obcí a další informace ( domovy důchodců, příspěvek na ošacení).
Přezkoumávání hospodaření obcí
Nový zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků nabyl účinnosti 15. srpna 2004. JUDr.Josef Vedral provádí kritický rozbor nového zákona s vysvětlením předmětu a kritérií přezkoumávání včetně základních termínů, práv a povinností kontrolujících i kontrolovaných.
Příspěvek na výkon státní správy
Možný návrh nového výpočtu státního příspěvku obcím zpracovala odborná skupina při Ministerstvu vnitra. Metodika výpočtu je představena v návaznosti na zkušenosti dlouhodobého charakteru a opírá se o konkrétní informace z jednotlivých typů obcí. Základem pro změnu je nutnost navýšení zdrojů minimálně o 5 %.
Vykročili jsme dobře
Článek vychází z aktuálních informací řídícího orgánu SROP, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Přináší přehled o počtu přijatých projektů v 1. kole SROP v členění podle jednotlivých opatření a s uvedením požadovaných objemů prostředků z fondů EU, z úrovně národní i místní. Doplněno přehledem jednotlivých opatření a termínů.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Nový Zpravodaj Ministerstva zemědělství pro územní samosprávné celky, který je součástí časopisu přináší informace o správě vodních toků a určování jejich správců, o obsahu internetových stránek resortu a zejména informaci o přípravě nařízení Rady pro období 2007 až 2013 v oblasti rozvoje venkova.
Veřejný personální management
Personální management je důležitou součástí práce každé organizace. Hlavní jeho funkce a hodnoty, subjekty managementu a jeho úkoly formuluje Ing. Petra Olšová z Vysoké školy ekonomické. Obecné zásady personalistiky platí i pro aparát měst a obcí. Vedoucí představitelé obcí zde naleznou řadu námětů k zamyšlení.
Odpovědi na dotazy
Pravidelná rubrika přináší odpovědi na dotazy čtenářů z praktické činnosti při financování obcí, měst a krajů. Dotazy se tentokrát orientují na tvorbu rozpočtu, domovy důchodců a sponzorování, příspěvky na stravování a rozpočtové změny v kapitolách obecního rozpočtu v průběhu kalendářního roku.
Výdaje na ochranu životního prostředí
Vztah ekonomického růstu a ochrany životního prostředí je již řadu let aktuální. Výdaje územních rozpočtů na ochranu životního prostředí dle zaměření analyzují Ing. Hájek a Ing. Ritscheová. Konstatují, že z hlediska dalšího vývoje zaměření výdajů nelze očekávat zásadní změny.
Územní změny obcí
V loňském roce vydalo Ministerstvo vnitra Slovenské republiky publikaci Územní změny obcí v SR od Ing. Berčíka a Ing. Loveckého. Autoři se věnují také porovnání správy obcí ve vybraných státech Evropy. Otázka velikosti územních jednotek má řadu praktických dopadů, na které se upozorňuje.
Nejmenší evropská federace
Ing. Jaroslava Kypetová při své praxi v Bruselu zpracovala stručnou studii Belgie jako nejmenší evropské federace. Vedle praktické a přehledné tabulky územně správního uspořádání, přináší komentář aktuálního vývoje se zaměřením na financování místní správy. Materiál dokladuje komplikovanost názorů na územní správu.