Přední strana obálky 3/2004 (51 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2004

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Barevná dvoustrana zobrazuje základní strukturu Ministerstva práce a sociálních věcí s uvedením rozdělení na jednotlivé úseky. Materiál obsahuje fotografie vedoucích představitelů resortu, kontakty a dále seznam všech základních odborů a oddělení s uvedením jmen a telefonů vedoucích pracovníků.
Územní rozpočty v roce 2003
Základní údaje plynoucí ze státního závěrečného účtu za rok 2003 o hospodaření obcí a krajů. Článek redakce přináší řadu tabulek a grafů zaměřených zejména na příjmovou a výdajovou část rozpočtů obcí a krajů. Celkové příjmy územních rozpočtů přesáhly částku 300 mld. Kč, přičemž obce se na celkových příjmech podílely 80,8 %.
Regulace zadluženosti schválena
Vláda schválila v dubnu materiál, který se zabýval zadlužeností obcí. Uložila ministru financí, aby po vyhodnocení všech podkladů upozornil všechny obce a kraje, které překročí ukazatel dluhové služby nad 30 % a požádal je o vysvětlení a zdůvodnění. V roce 2003 překročilo tuto hranici 211 obcí v ČR.
Principy nové úpravy DPH
Podle nové právní úpravy DPH, platné od 1. května 2004, se u veřejnoprávních subjektů nebude pro uplatňování daně z přidané hodnoty rozlišovat zařazení činností do hlavní a vedlejší, ale bude se posuzovat, zda tento subjekt vykonává veřejnou správu nebo zda vykonává také ekonomickou činnost. Podrobněji o novém zákoně píše Olga Hochmanová a také Mgr. Radim Boháč v článku "Nový zákon o DPH".
Rozpočtové určení daní obcím
Zhodnocení současného stavu a doporučené principy změn rozpočtového určení daní pro obce provádí ve dvou článcích doc. Petr. Tománek z ostravské Technické univerzity. Nejprve podrobně rozebírá působení stávajícího systému a jeho dopady na hospodaření obcí. V několika blocích navrhuje změny systému, který by měl vycházet z hodnocení výdajových okruhů obecních rozpočtů.
Dokážeme využít příležitost?
Redakční článek se zabývá aktuální problematikou Strukturálních fondů a přípravou vhodných projektů. V textu je provedeno základní rozdělení možných finančních zdrojů, které na základě předložených projektů bude možné čerpat z evropských fondů. Na základě přípravy projektů SROP se článek zabývá úvahou o připravenosti subjektů v ČR zpracovat náročné projekty.
Aktuální informace
V současné době jsou mj. vyhlášeny Ministerstvem pro místní rozvoj programy předvstupní pomoci v rámci programů přeshraniční spolupráce a Národního programu Phare. Aktuální informace o vyhlašovaných projektech a grantech podává Centrum pro regionální rozvoj ČR. Konkrétním příkladem je Česko-rakouský Hospodářský park České Velenice.
Přímá volba starostů
Problémy současného stavu a navrhované změny v oblasti voleb starostů prezentuje RNDr. Radim Perlín. Ukazuje na některé sporné otázky, které by přímá volba starostů vyřešila a zároveň navrhuje zahájit veřejnou diskusi na vybraná témata. Podporuje přímou volbu, která by měla posílit autoritu a pozici starosty v systému veřejné správy.
Pohled na Slovensko
Na Slovensku zpracovává "Stredoeurópský inštitút pre ekonomické a sociální reformy" (INEKO) pravidelné informace o přijímaných opatřeních územní samosprávy a zároveň provádí jejich hodnocení skupinou nezávislých expertů. Vzniká tak plastický obraz problémů, které řeší tamní samospráva.
DPS a chráněné byty
Zkušenosti s novým programem výstavby podporovaných bytů prezentuje Věra Pelíšková z Ministerstva pro místní rozvoj. Uvádí právní, technické i uživatelské hledisko a zkušenosti s novým programem. Na článek navazuje text "Sociální bydlení", od Dr. Boženy Valentové, který v širších souvislostech rozvádí současnost i budoucnost sociálního bydlení.
Venkovské obce
Věkové složení je jednou z charakteristik, kterou se venkovské obyvatelstvo značně liší od obyvatelstva městského. Druhou sociálně ekonomickou charakteristikou rozdílů venkovského a městského obyvatelstva je stupeň formálního vzdělání. Obě tyto kategorie na základě výsledků sčítání hodnotí a srovnává studie doložená tabulkami v členění podle velikostí obcí a přehledným kartogramem podle obvodů obcí s rozšířenou působností.
Zprávy Ministerstva financí 3/2004
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Zpravodaj Ministerstva zemědělství pro územní samosprávné celky