Přední strana obálky 2/2004 (49 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2004

Ministerstvo financí
Tradiční představení resortu formou barevné dvoustrany s fotografiemi vedoucích představitelů, ministra a jeho náměstků včetně organizačního uspořádání příslušných úseků a kontakty na jednotlivá pracoviště se zaměřením na potřeby obcí a měst. Doplněno článkem ministra Sobotky na téma -– reforma financí a územní rozpočty. Strana je doplněna redakční úvahou k možnostem zvýšení motivačního prvku daní.
Před branami EU
Redakční článek se zabývá evropskou integrací a připraveností naší země na vstup do Evropské unie. Kriticky je hodnoceno zejména opožděné informování obcí o možnostech čerpání evropských prostředků. Přehledná tabulka přináší srovnání stavu veřejných financí v zemích EU i přistupujících států. Tabulka je doplněna srovnáním počtu hlasů v Radě EU a počtu mandátů v Evropském parlamentu. Tématiku doplňuje článek o červnových volbách.
Dopady zvýšení DPH
Rozhovor s předsedou finanční komise SMO, ing.Ivanem Černým vychází ze zasedání finanční komise, které se zabývalo především dopadem připravovaného zvýšení DPH na hospodaření obcí a měst. Konkrétní údaje zatím nejsou kvantifikovány, ale očekává se negativní dopad do územních rozpočtů v rozsahu několika miliard korun. Obce by se neměly stát plátcem DPH a zejména by měla být zvýšená metodická pomoc obcím v těchto otázkách.
Zprávy Ministerstva financí
V rámci pravidelných zpráv z MF tentokrát zaujme informace o účtování vrácené DPH při pořízení investice z prostředků Evropské unie. Dále jsou zde stanoviska k ukončení funkce nástupnických účtů po OkÚ, k čerpání prostředků z fondu FKSP důchodci, k provozování výherních automatů a k pokutám udělovaných podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Společný regionální operační program
SROP je jediným regionálně orientovaným operačním programem, zahrnujícím rozvojové priority krajů České republiky, které mohou být kofinancovány ze Strukturálních fondů EU. Článek charakterizuje hlavní cíle programu, jednotlivé odvětvové operační programy a popisuje roli Ministerstva pro místní rozvoj, které je pověřeno funkcí řídícího orgánu SROP. První výzva k předkládání projektů se očekává počátkem května 2004.
Základní školy v malých obcích
O problematice udělování výjimek školám podle § 6 školského zákona hovoří redakce s ředitelem odboru MŠMT dr. Karlem Tomkem. Rozhovor je doplněn řadou příkladů a statistických údajů o vývoji počtu žáků a počtu škol v posledních letech. Největší potíže při úbytku žáků vznikají u plně organizovaných škol, kde je nutné přijímat zásadní opatření organizačního rázu a přistoupit k zřízení málotřídní školy.
Optimalizace výkonu veřejné správy
Ukončením činností okresních úřadů došlo k dalšímu rozvinutí decentralizačních procesů, což mj. znamenalo převedení řady působností na orgány územní samosprávy. S tím souvisí značné administrativní zatížení samosprávy. Bude proto nutné provést revizi správních agend vykonávaných samosprávou a stanovit optimální rozsah finančních prostředků určených na úhradu výkonu veřejné správy. V tomto směru předloží MV ČR materiál pro jednání vlády.
Diskusní otázky
V rámci řešení problematiky malých obcí se uvažuje o tom, že je třeba vyčlenit úkoly samosprávy, které bude možné formou sdružení převést na úroveň několika obcí. Pro hledání právní formy spolupráce malých obcí zpracoval JUDr. Josef Vedral řadu systémově uspořádaných otázek, jejichž zodpovězení by mělo vést k nalezení optimální formy takového sdružení.
Zpráva o stavu životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo nedávno zprávu o stavu životního prostředí v České republice. Z uvedeného obsáhlého materiálu zpracovala redakce přehled jednotlivých indikátorů životního prostředí a jejich změny v ČR za poslední období včetně srovnání s průměrnými ukazateli v zemích EU a v sousedících státech. Článek je doplněn rovněž grafem vývoje nákladů na životní prostředí a příslušných investic.
Cenzus vodovodů a kanalizací
Podrobné údaje o kanalizacích v České republice přináší cenzus zpracovaný v roce 2002 a publikovaný ČSÚ v loňském roce. Tabulkový přehled uvádí počty obcí podle velikostních kategorií v jednotlivých krajích a jejich vybavenost kanalizací. Graf uvádí zase rozložení úrovně kanalizací v krajích a počty obcí, která mají kanalizaci ve správě či nemají kanalizaci vůbec. Další přehled uvádí další charakteristické údaje z této oblasti.
Aktuální problémy financování obcí
Zadluženost obcí a příspěvek na výkon státní správy je předmětem textu, který se zabývá dalšími úvahami o regulaci zadluženosti obcí. Uvažuje se o nelegislativním přístupu, který by doporučoval nepřekročit dluhovou službu do výše 30 % vlastních příjmů. Nerespektování tohoto doporučení může vést k omezení přístupu k státním dotacím. Návrh má být předložen vládě k projednání.
Přímá volba starostů
Poslední dobou začínají opět ožívat diskuse o změně způsobu volby starosty obce, který by podle některých názorů měl být volen v přímých volbách. Diskusi lze rozdělit do oblasti politické a právní. O právních aspektech přímé volby starostů píše JUDr. Josef Vedral z hlediska postavení starosty ve vztahu k ostatním orgánům i z pohledu ústavního. Autor sám se kloní k setrvání u stávajícího modelu.
Změní se příspěvkové organizace?
Podle autorů (Ing. Jiří Lorenc a Mgr. Martina Lorencová) nastala doba, kdy je nutno přikročit k úpravě struktury organizací veřejného sektoru. Jedná se zejména o organizace, které územní samospráva využívá k zabezpečení svých úkolů. Změna by se nejpodstatněji měla dotknout příspěvkových organizací. Podle autorů je klíčovou otázkou vlastnictví majetku, který dnešní organizace spravují pro veřejný sektor.
Odpovědi na dotazy
Tradiční rubrika se zabývá praktickými problémy financování obcí, měst a krajů. Tentokrát se odpovědi na dotazy týkají porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací, možností finanční podpory nebo dotace obce, žádostí o grant, formulací rozpočtových opatření a konkrétním řešením dotace na opravu kostela v obci včetně na smluvní zajištění a vazbu na obecní rozpočet.
Zájmové spolky na venkově
Dr. Radim Perlín publikuje výsledky výzkumné práce, která se zabývala působením zájmových spolků a organizací na venkově. Výzkum, kterého se zúčastnilo 1135 obcí neprokázal tezi, že v okresech se zachovalou sociální venkovskou strukturou existuje i vyšší míra sociální aktivity obyvatel, ať již měřený počtem spolků nebo počtem pořádaných akcí na venkově.
Vznik samosprávy v Iráku
Sadám Husajn je ve vězení a čeká ho spravedlivý soud, zatímco na celou operaci "Irácká svoboda" teprve čeká soud dějin. Člen skupiny českých expertů při mezinárodní správě Iráku a člen redakční rady časopisu OBEC a finance Ing. Martin Dvořák popisuje vlastní zkušenosti při formování správních orgánů v Iráku v uplynulém roce. Nezbývá než věřit, že budoucí vláda v Iráku bude v otázkách místní samosprávy osvícená.