Přední strana obálky 1/2004 (46 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2004

Rozvoj venkova je prioritou
Venkov je pro většinu městských obyvatel místem, kde je čistý vzduch, pasou se tam baculaté kravičky a pojídají jitrnice. Pro lidi na venkově však život nebyl nikdy příliš jednoduchý. Zvláště v malých obcích se život vlivem transformace zemědělství mění a má daleko k idyle. Jen za posledních 13 let ubylo v zemědělství téměř 400 tisíc pracovních míst. Tak uvádí svůj článek ministr zemědělství Jaroslav Palas, který hovoří o prioritě venkovského rozvoje.
Integrace obcí se nepřipravuje
Rozhovor s náměstkem ministra vnitra pro reformu veřejné správy Dr. Josefem Postráneckým je zaměřen na tři okruhy problémů. Činnost obcí s rozšířenou působností přináší především problém příspěvku na výkon přenesené státní správy. Návrh zákona o správním členění se setkává s nesouhlasem pro zavedení osmi správních krajů. Problematika malých obcí bude předložena vládě, v žádném případě se však nepřipravuje administrativní slučování obcí.
Zprávy Ministerstva financí
Pro finanční orgány obcí a krajů vydává Ministerstvo financí pravidelné informace k aktuálním otázkám financování. Tentokrát jsou v časopisu zařazeny informace o kulturním fondu obyvatel ústavů sociální péče, o závodním stravování, o odpisech a prominutí pohledávek příspěvkové organizace řízené krajem. Ve Zprávách je dále obsáhlý materiál o příspěvkových organizacích a o Metodice financování obcí pro rok 2004.
Obce jako plátci DPH?
V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se projednává nový návrh zákona o dani z přidané hodnoty, jehož účinnost má nastat dnem vstupu do EU. Obsah návrhu včetně připomínek Svazu měst a obcí k uvedené problematice komentuje Mgr. Lukáš Váňa. Znění návrhu je nelogické a přináší mnoho nejasností. Nelze se proto divit, že obce mají problém s uplatňováním některých ustanovení.
Udělování výjimek školám
Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k udělování výjimek školám podle § 6 školského zákona způsobil mezi některými starosty a řediteli škol značný rozruch. Důvody pro vyhlášení a principy uvedeného pokynu vysvětluje ve svém článku PaedDr. Karel Tomek, ředitel odboru MŠMT. Zaměřuje se na jednotlivé typy škol, termíny stanovené pokynem a zdůrazňuje roli krajských úřadů.
Cenzus vodovodů
V roce 2002 probíhal v ČR Census vodovodů a kanalizací. Výsledky zpracované za spoluúčasti všech obcí a krajů zpracoval a publikoval ČSÚ v loňském roce. Přehledné informace o základních parametrech vodovodní sítě přináší ve své stati Ing.Stanislav Kopřiva. V tabulkách a grafech jsou podle krajů uvedeny počty obcí s vodovodem i bez vodovodu, kvalitativní i kvantitativní údaje o vybavenosti vodovodem.
Vize lázeňského města
O minulosti, přítomnosti i budoucnosti Klimkovic pojednává redakční článek založený na rozhovoru se starostou města Ing. Pavlem Malíkem. Město svou budoucnost spojuje s nejmodernějším lázeňským komplexem, který zde byl vybudován v devadesátých letech minulého století. Stavbyvedoucím tohoto areálu byl právě dnešní starosta, který připravuje další kroky pro zlepšení životních podmínek tohoto místa na okraji Ostravy.
Unikátní projekt z programu Phare
Centrum pro regionální rozvoj České republiky je implementační agenturou, která se podílí na realizaci řady projektů, hrazených z prostředků Evropské unie. Uvedený článek prezentuje příklad realizace unikátního projektu lávky pro pěší v Dobřichovicích, která se realizovala v rámci prostředků z programu Phare, určených na obnovu škod po povodních v roce 2002. Projekt je důkazem dobré připravenosti akce a součinnosti s implementační agenturou.
Soustava NATURA 2000
Vláda schválila návrh novely zákona o ochraně přírody, která by v České republice měla umožnit vznik tzv. soustavy NATURA 2000, což je celoevropská soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin, živočichů a cenné biotopy. Pokud tato pravidla ČR nepřijme do května tohoto roku, hrozí ji za neplnění směrnic výrazné sankce a ohroženo je i čerpání finančních prostředků z evropských fondů.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a krajů jsou předmětem pravidelných čtenářských dotazů již osmým rokem. Tentokrát jsou otázky směřovány k problematice příspěvkových organizací – jak se vymezuje vztah k majetku ve zřizovací listině, jaká je právní forma užívání majetku, jak se používá darovací smlouva. Další dotazy se týkají sociálního fondu a příspěvků na stravování zaměstnancům úřadu.
Zákon o místním referendu
V prosinci loňského roku schválil Parlament zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, který nahrazuje dosavadní právní úpravu. JUDr. Josef Vedral provádí výklad nového zákona včetně upozornění na některá sporná ustanovení. Zákon platí pouze pro obce, věcně vymezuje okruh otázek referenda, stanoví oprávněné osoby i povinnosti obce a povinnosti starosty při konání referenda. Přijaté rozhodnutí je pro obce závazné.
Pohled na Slovensko
S poměrně velkým zájmem sledují čtenáři pravidelné informace o hodnocení ekonomických a sociálních opatření přijímaných orgány samosprávy na Slovensku. Aktuální informace rozebírá dvanáct opatření z nejrůznějších oblastí ekonomiky a sociálních věcí, které přijala zastupitelstva obcí, měst i samosprávných krajů. Prostřednictvím Středoevropského institutu je do hodnocení zapojeno několik desítek nezávislých odborníků.
Podpora oprav panelových domů
Hodnocení průběhu jednotlivých programů, které jsou zaměřeny na podporu oprav panelových domů, přináší ve svém článku RNDr. Jiří Klíma. Program regenerace sídlišť, Program oprav panelových domů, Dlouhodobý program podpory oprav bytových domů i Nízko úročené úvěry obcím jsou rozebírány dle konkrétních výsledků v tabulkách s komentářem.
Obyvatelstvo našeho venkova
Protiklad města a venkova má dlouholetou tradici. Nepříznivé důsledky urbanizace začaly být zřejmé již v šedesátých letech minulého století, konkrétní podpora rozvoje venkova se začíná formulovat až v devadesátých letech. Dr. Alois Andrle analyzuje vývoj počtu obyvatelstva na vesnici a dokladuje to řadou přehledných tabulek a kartogramem podílu venkovského obyvatelstva v obvodě obcí s rozšířenou působností.
Visegrádská čtyřka
Polsko, Česká republika, Slovenská republika a Maďarsko tvoří země tzv. Visegrádské čtyřky, které se rozhodly pro společné řešení problémů spojujících tento region. V centru zájmu je také využití informačních a komunikačních technologií. Vedle tradiční spolupráce ČR a SR se v rámci Mezinárodního visegrádského fondu realizuje také projekt V4DIS, zaměřený na spolupráci měst a regionů při budování informační společnosti.