Přední strana obálky 5/2003 (61 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2003

Vesnice roku 2003
Výsledky celostátního kola představují všechny obce v pořadí od I. místa až po mimořádná uznání. Každá obec je uvedena charakteristickou fotografií a stručným textem. Materiál je doplněn přehlednou mapkou s vyznačením zúčastněných obcí a tabulkami s porovnáním demografických a ekonomických údajů. Stručná informace je i z vyhlášení výsledků ve vítězné obci Vilémov (kraj Vysočina).
Dvacátý den malých obcí
První setkání starostů pod názvem Den malých obcí se konalo 3.dubna 1995 v Kulturním domě Gong v Praze-Vysočanech. Zúčastnilo se tehdy 222 nadšených starostů, kteří hledali nové informace. Na přelomu letošního října a listopadu se uskutečnilo již dvacáté setkání -– Dny malých obcí -– v Praze i v Brně s celkovou účastí téměř 900 starostů. Materiál informuje o této jubilejní akci.
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelné informace pro finanční orgány obcí a krajů, které vydává Ministerstvo financí. Tentokrát jde o informace ve věci zdanění příspěvku na činnost příspěvkové organizace, vysvětlení o postupu při nakládání s neodebranými zavazadly z úschoven a skříněk Českých drah a o finanční kontrolu dotací obcím, které prochází rozpočtem kraje.
Finanční správa měst a obcí
Finanční správa měst a obcí je název konference, kterou pořádal Svaz měst a obcí ČR už pošesté. Hlavním tématem byla reforma veřejné správy a její dopad na financování územních rozpočtů. V uvedeném textu je zaznamenána podstatná část vystoupení ministra financí Bohuslava Sobotky na této konferenci. Přináší základní pohled na financování samosprávy z hlediska dalšího vývoje.
Reforma veřejných financí
V rámci konference o finanční správě měst a obcí byl zařazen diskusní blok, ve kterém vystoupili představitelé politických stran, zastoupených v Parlamentu s názory na reformu veřejných financí z pohledu jejího vlivu na rozpočty územní samosprávy. V textu je zahrnuta podstatná část vystoupení poslanců Kalouska (KDU-ČSL), Tlustého (ODS) a Martínka (ČSSD).
Financování reformy veřejné správy
Rozhovor s prvním náměstkem ministra financí Ing. Eduardem Janotou. V rozhovoru se vyjadřuje k problematice financování krajů, k otázkám motivace v rozpočtovém určení daní i k vývoji územních rozpočtů v následujícím období. Značná část je rovněž věnována otázce příspěvku na výkon státní správy obcím, které vykonávají přenesenou působnost.
Daň z nemovitostí
Doc. Hana Marková píše o důvodech existence daně z nemovitostí, její perspektivě a provádí určité mezinárodní srovnání. Komentuje názory, které hovoří o opodstatněnosti daně i proti ní. Popisuje princip užitku a princip schopnosti daňové úhrady a zmiňuje se o zřejmé vazbě daně k místu, kde se nemovitost nachází. Uvádí srovnání těchto daní v zemích Evropské unie.
Náklady na výkon přenesené působnosti
Od počátku roku 2003 vykonává 205 obcí s rozšířenou působností převážnou část státní správy bývalých okresních úřadů. Podle zákona získávají obce podstatnou část prostředků na plnění těchto úkolů formou příspěvku ze státního rozpočtu. Od počátku roku probíhá spor o to, kolik obce na tyto činnosti doplácejí ze svého rozpočtu. Přehled některých údajů uvádí tabulka.
Návrh rozpočtů na rok 2004
Územní rozpočty v letošním roce ovlivnila reforma veřejné správy -– došlo k zrušení okresních úřadů a to se projevilo i v rozpočtu obcí, které mají rozšířenou působnost. Návrh rozpočtu obcí a krajů na rok 2004 obsahuje některé změny, které se promítají zejména do krajských rozpočtů. Obcím se zvyšují příspěvky na žáka i na lůžka v domovech důchodců a v ústavech sociální péče. Valorizuje se příspěvek na výkon státní správy.
Problematika malých obcí
V souvislosti s reformou veřejné správy je třeba se zamýšlet i nad postavením malých obcí, a to jak z hlediska ekonomického, tak i z pohledu výkonu veřejné správy. Postupně by mělo dojít ke sdružení obcí do přirozených větších a soběstačných regionů. Cílem celého procesu je vytvořit lepší podmínky pro fungování malých obcí. Proto se vytváří na Ministerstvu vnitra pracovní skupina, která bude analyzovat problematiku a navrhne řešení.
Přímá volba nestačí
Bývalý pražský primátor Jan Kasl zaslal redakci své jasně formulované stanovisko k otázce přímé volby starosty. Má bezesporu pravdu v tom, že nejde jen o přímou volbu, ale má-li mít přímá volba smysl, jedná se o zásadní změnu systému veřejné správy. O těchto otázkách je proto nutné hovořit ve všech souvislostech .
Vzorové projekty
Tradiční rubrika představuje demonstrační projekty realizované v rámci programu Státní podpory úspor energie. Představuje se projekt energetické modernizace bytového domu v Karlových Varech, modernizace lázeňského areálu v Jablonci nad Nisou provedená metodou EPC a využití plynu na skládce komunálního odpadu v Ostravě-Hrabůvce.
Obce s rozšířenou působností
V materiálu je provedeno srovnání obvodů obcí s rozšířenou působností podle charakteru venkovského osídlení. Srovnání jednotlivých obvodů je provedeno podle podílu obyvatelstva, které bydlí v obcích do 2000 obyvatel. Na jednu obec v ČR připadá v průměru 1653 obyvatel. Nejlidnatější jsou obce v Moravskoslezské kraji (4204), nejméně obyvatel mají obce na Vysočině (711).
Výherní hrací přístroje
Kdo zodpovídá za zákaz hry osob mladších osmnácti let, co je to herna a jak se ověřuje provozuschopnost výherních hracích přístrojů? To jsou otázky, na které odpovídá článek Ing. Michala Morawskiho, který odpovídá za dozor nad sázkovými hrami a loteriemi. Obce mohou řadu těchto odpovědí využít pro svoji praktickou činnost v této oblasti.
Zóna placeného stání
V Praze se dnes na velké části města uvažuje o zóně placeného stání. Jednou z nich je centrum města a navazující obytná lokalita. Tato oblast je specifická hustou zástavbou a velkou poptávkou po parkování. Ekonomické i praktické výhody tohoto způsobu parkování popisuje Ing. Eliška Kotíková.
Internetový rating
Od doby zavedení tzv. koeficientu dluhové služby se potýká veřejná správa s kritikou tohoto ukazatele. Individuální rating je pro obce poměrně nákladná záležitost. Proto se začíná nabízet možnost získání individuálního ratingu pomocí internetu. S využitím obecně dostupných údajů tuto možnost nabízí společnost CCB -– Czech Credit Bureau.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí , měst a krajů jsou předmětem dotazů čtenářů, na které odpovídají odborníci z dané oblasti. Tentokrát se píše o využití zisku příspěvkové organizace, o čerpání věrnostních příplatků pro zaměstnance, o ručení za úvěr podnikatelskému subjektu a o dalších otázkách zejména k činnosti a financování příspěvkových organizací.
Dotační vztahy ve Francii
Struktura a systém dotací, které získává francouzská samospráva je systém složitý, ale dotace převážně nejsou účelově vázané. Dotační systém ve Francii úzce souvisí s vývojem daňových příjmů obcí. V posledních letech dochází k zvyšování podílu dotací v územních rozpočtech a přerozdělování daňových výnosů mezi obcemi se stává hlavním mottem všech zamýšlených reforem, píše Ing. Jaroslava Kypetová.
Malé obce ve Francii
Zpráva o studijní cestě starostů malých obcí z ČR do Francie přináší mnoho zajímavých poznatků. Informace se dotýkají problematiky sdružených obcí, jejich příjmů a rovněž se popisuje systém obecních daní. Sdružení obcí přebírá pod společnou péči stále více pravomocí, čímž ubývá jednotlivým obcím starostí. Stát přiděluje dotace pouze sdružením obcí.
Setkání v Dukovanech
Spolupráce Svazu měst a obcí se zahraničím našla své vyjádření v historicky prvním setkání malých obcí ze Slovenska a z České republiky, které se uskutečnilo v Dukovanech. Zástupci obou stran si vyměnili poznatky z oblasti financování rozvoje venkova, ekonomiky obcí, péče o životního prostředí a školské problematiky.
Pohled na Slovensko
Jak se hodnotí ekonomická a sociální opatření přijímaná obcemi na Slovensku ukazuje projekt HESO (hodnocení ekonomických a sociálních opatření), který jednotlivá vybraná opatření předkládá skupině expertů, kteří formou číselného ratingu určují významnost těchto návrhů. Přehled jednotlivých opatření i komentář expertů je zajímavým pohledem na naše sousedy.
Bytová družstva
Koncept neziskových organizací, zajišťujících standardní finančně dostupné nájemní bydlení pro domácnosti se středními a nižšími příjmy je připraven. Dr. Božena Valentová charakterizuje návrh věcného záměru zákona o státní podpoře výstavby družstevních bytů, který v srpnu 2003 schválila vláda. Paragrafované znění by mělo být vládě předloženo do konce 1. čtvrtletí roku 2004.
Vývoj bytové výstavby
Český statistický úřad zveřejnil řadu údajů o bytové výstavbě za několik posledních let. Údaje o počtu a struktuře výstavby, rozdělení podle krajů, podíl a intenzita výstavby podle velikostních skupin obcí, pořizovací hodnota bytů i cena za čtvereční metr -– to jsou údaje zanesené v přehledných tabulkách s komentářem.