Přední strana obálky 4/2003 (57 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2003

Svaz měst a obcí
Svaz měst a obcí ČR se nachází v době krátce po konání VIII. Sněmu, kde byly přijaty hlavní priority SMO ČR, zvolena nová Rada a následně i nové předsednictvo. Časopis na několika stranách představuje hlavní představitele, složení orgánů i hlavní směry činnosti v nastávajícím období.
Rozpočtové určení daní
V souvislosti s reformou veřejných financí předložila vláda do Poslanecké sněmovny také návrh zákona o rozpočtovém určení daní. Znamená to zejména posílení rozpočtů krajů a diskutuje se objem daňových příjmů i způsob jeho rozdělení mezi kraje. V redakčním článku se uvádí několik možných variant řešení.
Daň z nemovitostí
V současné době se připravuje zcela nový zákon o dani z nemovitostí, který by měl od roku 2005 nahradit platnou právní úpravu. Změna spočívá zejména v přechodu na sazby daně z pozemků, které se budou odvíjet od jejich reálné ceny. O novém návrhu píše Mgr. Lukáš Váňa.
Reforma veřejných rozpočtů
Procesem schvalování v Poslanecké sněmovně probíhá řada zákonů, kterými se má realizovat reforma veřejných financí. Analytický článek redakce se zabývá současným stavem veřejných rozpočtů a dokladuje nezbytnost provedení reformních opatření. Dopad do rozpočtů územní samosprávy by měl přinést jejich zvýšení o cca 1,5 mld.Kč.
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelný servis pro finanční orgány obcí a krajů se zabývá problematikou ověřování zvláštní odborné způsobilosti, porušením rozpočtové kázně při nakládání s finančními prostředky přidělovanými obcím krajem a také otázkou vymáhání pokut, uložených živnostenskými úřady.
Vymezení regionů
Vláda schválila nové vymezení strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionů se soustředěnou podporou státu na léta 2004--2006. Uložila přitom jednotlivým ministerstvům, aby v rámci resortních programů směřovali diferencovaně tyto prostředky do vymezených regionů.
Stojí za to usilovat o slučování?
Z času na čas se ozývají názory, zda by neměla být přijata opatření podporující slučování obcí. Argumenty pro i proti těmto návrhům včetně shrnutí evropského vývoje popisuje ve svém článku Ing. Věra Kameníčková. Zdůrazňuje, že nezbytným krokem je provedení objektivní analýzy a zmapování situace.
Delegace výkonu státní správy
Přechod kompetencí okresních úřadů k 1.1.2003 byl doprovázen i novelizací zákona o obcích, která se týkala výkonu státní správy. Vedle veřejnosprávních smluv šlo také o možnost přenosu státní správy z obce s rozšířenou působností na obec s pověřeným obecním úřadem. Rizika této úpravy komentuje JUDr. Josef Vedral.
Malé obce ve Francii
Ve Francii je více obcí než v celé Evropské unii. V systému samosprávy je tak struktura obcí podobná uspořádání osídlení v České republice. Proto delegace komory obcí SMO ČR vykonala studijní návštěvu v Alsasku a Lotrinsku. Ve zprávě z této cesty se zaměřuje pozornost na otázku sdružování.
Vzorové projekty energetických úspor
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů umožňuje realizovat stavby, které přinášejí konkrétní výsledky. Prezentace vzorových projektů se zaměřuje na veřejné stavby – bytové domy, zdravotní, vzdělávací a sociální zařízení i na konkrétní akce při využití obnovitelných zdrojů.
Politika jakosti a certifikace
Centrum pro regionální rozvoj je příspěvkovou organizací MMR, která je zaměřena na řízení realizace programů Evropské unie v České republice. V této oblasti se Centrum pro regionální rozvoj snaží o získání certifikace jakosti a zlepšení kvality všech poskytovaných služeb.
Rok po povodni
Technicky unikátní projekt lávky pro pěší přes Berounku byl realizován z programu Phare v Berouně. Stejně tak po loňských povodních realizovala společnost SKANSKA CZ řadu projektů k odstranění škod. Sérii článků o povodních uzavírá reportáž z postiženého Písku.
Jak se orientovat na finančním trhu
Na finančním trhu se objevuje celá řada různých cenných papírů. Popis toho, jak získat rychle představu o kvalitě dluhopisů a podílových fondů přináší text Ing. Jaroslava Rozehnala o ratingu těchto cenných papírů a fondů. Článek porovnává ratingové stupnice i určité vybrané dluhopisy.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a krajů se řeší v rámci odpovědí na dopisy čtenářů. Tentokrát jsou to otázky slučitelnosti a kumulace funkcí, delegace pravomoci zastupitelstva, inventarizace majetku a hospodaření příspěvkových organizací, zejména škol.
Interní audit
V procesu vstupu naší země do Evropské unie mohou sehrát aktivity kolem interního auditu jednu z rozhodujících rolí při ochotě poskytování dotací ze strukturálních fondů. Systém interního auditu představuje účinný způsob jak předcházet problémům, říká autorka textu Ing.Danuše Prokůpková.
Pohled na Slovensko
INEKO– institut pro ekonomické a sociální reformy provádí na Slovensku hodnocení vybraných opatření orgánů samosprávy formou ratingu. Hodnocení provádí skupina nezávislých expertů a jejich komentáře i popis přijímaných opatření dávají plastický obrázek situace v zemi.
Jsme připraveni na programy EU?
Výsledky ex ante hodnocení Národního rozvojového plánu prezentují Dr.Jiří Blažek a Dr.Jan Vozáb z Přírodovědecké fakulty v Praze. Ex ante hodnocení má charakter nezávislého hodnocení, které napomáhá kvalitnější tvorbě důležitých dokumentů pro další spolupráci s Evropskou unií.
Generační rozdíly ve vzdělání
Demografická studie Dr.Aloise Andrleho vychází z výsledků sčítání v roce 2001. Průměrná délka vzdělání naší populace se blíží hranici dvanácti let. Vzdělanost žen v posledním období prokazuje vyšší akceleraci než u mužů. Studie je doplněna přehlednými grafy a tabulkami.