Přední strana obálky 3/2003 (60 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2003

Ministerstvo životního prostředí
Na barevné dvoustraně se prezentuje Ministerstvo životního prostředí. Vedle základních působností a identifikačních údajů zde nalezneme nejnovější organizační uspořádání v grafickém přehledu s fotografiemi ministra, jeho náměstků a vedoucích pracovníků. Doplněno kontaktními údaji. Barevnou dvoustranu doplňuje redakční text "Kvalita vody se zlepšuje", který hodnotí úroveň péče o čistotu vod z pohledu vstupu do Evropské unie.
Referendum o přistoupení
13. a 14. června se bude konat referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. Text je zaměřen na zhodnocení dosavadního vývoje až po podpis přístupové smlouvy. Zároveň charakterizuje základní principy referenda a uvádí přehled předpisů a termínů v odpovědnosti obcí.
Argumenty ke vstupu
Deset nových států má otevřeny dveře ke vstupu do Evropské unie. V seriálu pokračuje redakce v publikaci argumentů z oblasti úlohy státu, na úseku rozpočtu a z problematiky kultury. Doplněno tabulkou bilance příjmů a výdajů ČR v prvních letech po vstupu do EU.
Obce s rozšířenou působností
Mají za sebou několik měsíců od převzetí rozsáhlé části výkonu státní správy. Sjednocení správních obvodů a financování správy tvoří hlavní problémy nastávající etapy reformy veřejné správy. Podrobně o těchto otázkách píše náměstek ministra vnitra Josef Postránecký.
První zkušenosti starostů
Katastrofické scénáře, které předpovídaly zhroucení územní správy po 1. lednu 2003 se nevyplnily. Přesto starostové upozorňují zejména na nutnost dořešit otázky sjednocení územních obvodů pro výkon státní správy včetně financování nutných nákladů. Zaznívá stanovisko z Bílovce, Valašských Klobouk a Sedlčan.
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelné informace Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů. Přináší např. stanoviska k otázce účtování o dotacích uvolňovaných obcím z rozpočtu kraje, příjmový účet pro pokuty ve správním řízení a zejména plné znění Směrnice, kterou se upravuje postup obcí a krajů při úhradě výdajů spojených s referendem.
Hospodaření územních samospráv
Součástí Státního závěrečného účtu hospodaření za rok 2002 je taky hospodaření územních samospráv -– krajů a obcí. Materiál přináší řadu podrobných tabulkových přehledů o výsledcích hospodaření obcí i krajů včetně komentářů k vývoji. Materiál je doplněn i kartogramem o podílu daňových příjmů obcí na vlastních příjmech v uspořádání podle okresů.
Vývoj zadluženosti
Závěrečný účet hospodaření umožnil dokladovat i vývoj zadluženosti obcí při zahrnutí výsledků roku 2002. Potvrzuje se skutečnost, že polovinu obecního dluhu v České republice tvoří zadlužení tří největších měst -– Prahy, Brna a Ostravy. Přestože zadluženost obcí celkově narůstá, výsledky hospodaření prokazují že kritické problémy se zadlužením řeší pouze několik obcí.
Nevyužité možnosti
Rozvojová banka Rady Evropy (CEB) přispívá k realizaci sociálních investičních programů a poskytuje půjčky především na řešení problémů sociálního rozvoje včetně řešení následků ekologických a živelních pohrom. Článek popisuje možnosti a postup při získání úvěru včetně kontaktních údajů na Ministerstvo financí, které je gestorem vztahů k CEB.
Soustředit se na priority
Výsledky činnosti Státního fondu životního prostředí jsou prezentovány v přehledných tabulkách podle odvětví péče o životní prostředí i podle krajského členění v příjmech i výdajích. Materiál je doplněn rozhovorem s ředitelem SFŽP ing. Andrejem Mudrayem.
Základem je zateplení
Nízkoenergetické domy potřebují pouze malý tepelný zdroj. Proto je základem pro jejich funkčnost nejdůležitější především dokonalé zateplení budov. Úvahu na uvedené téma včetně dokladů v tabulkách a grafech prezentuje arch. Aleš Brotánek, autor několika úspěšných realizací nízkoenergetických domů.
Nový stavební zákon
Mnohé instituty současného stavebního zákona již nevyhovují moderním potřebám a požadavkům doby. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový návrh stavebního zákona, který přinese některá zjednodušení a na druhé straně bude znamenat novou samostatnou právní úpravu např. vyvlastnění. Zákon také ovlivní uspořádání a síť stavebních úřadů, které by měly být pouze v obcích s pověřeným obecním úřadem.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst, krajů a regionů jsou předmětem dotazů čtenářů, na které se odpovídá v textu. Tentokrát jde např. o správu bytů, dary a dotace, sloučení finanční a kontrolní komise, příspěvky na stravování a činnosti příspěvkových organizací.
Podílové fondy
Seriál článků představuje postupně některé pojmy a nástroje finančního trhu z pera Ing. Jaroslava Rozehnala, finančního experta ČSOB. Tentokrát se píše o podílových fondech a jejich významu pro rozpočtové a finanční operace orgánů obcí a měst, ale i z obecného pohledu.
Právní subjektivita a majetkové vztahy
Autoři -– Mgr. Martina Lorencová a Ing. Jiří Lorenc -– se věnují problematice příspěvkových organizací zřizovaných obcí. Vycházejí z rozdílu mezi veřejným a soukromým právem. Protože příspěvková organizace zřizovaná obcí vzniká na základě veřejného práva je nejen majetek předaný, ale i získaný předmětem správy tohoto majetku pro zřizovatele.
Financování dopravy
Radní Pardubického kraje, Miloslav Macela, odpovědný za dopravu, dokladuje na číslech všech krajů, že vyčleněné prostředky nemohou pokrýt oprávněné potřeby krajů na řešení potřeb při správě silniční sítě. Rovněž ztráty železniční přepravy nelze přenášet do rozpočtu krajů.
Samospráva na Slovensku
Již XIII.sněm Svazu měst a obcí na Slovensku se konal v dubnu. O problémech slovenských měst a obcí a připravovaných reformách píše Ing. Bohumil Olach. Dvoustrana věnovaná problematice Slovenska by se měla stát pravidelným informačním zdrojem pro představitele samosprávy v ČR a zároveň inspirací pro řešení vlastních problémů.
Vzdělanost podle obvodů
Demografický rozbor zaměřený na úroveň vzdělanosti je proveden porovnávací metodou ve vztahu k obvodům obcí s rozšířenou působností. RNDr. Alois Andrle a JUDr. Vladimír Srb porovnávají strukturu vzdělanosti i počet let vzdělání. Materiál je doplněn řadou tabulek a přehlednými kartogramy.
Věstník Ministerstva pro místní rozvoj
Věstník obsahuje programy a dotační tituly MMR pro rok 2003 v rozdělení: bytová výstavba, regionální rozvoj, cestovní ruch a evropská integrace. Dále je publikován materiál : Státní pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou a Metodiku pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti.
Veřejná správa online
Samostatná příloha časopisu se věnuje několika tématům -– atestaci produktů informačních systémů veřejné správy, bílé knize o elektronickém obchodu, portálu veřejné správy, porušování autorského práva aj. Samostatný text je věnován též aktuálnímu postupu při budování integrovaného systému správních a dopravně správních evidencí.