Přední strana obálky 2/2003 (49 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2003

Ministerstvo pro místní rozvoj
Na barevné dvoustraně se prezentuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Vedle základních úkolů a identifikačních údajů zde nalezneme nejnovější organizační uspořádání v grafickém přehledu s fotografiemi ministra, jeho náměstků a vedoucích pracovníků. Doplněno kontaktními údaji.
Argumenty ke vstupu
Deset nových států má otevřeny dveře ke vstupu do Evropské unie. V České republice se připravuje referendum o vstupu a časopis přináší řadu argumentačních materiálů, tentokrát zaměřených převážně na vztah občana a EU, na sociální problematiku, ochranu spotřebitele a otázky bezpečnosti.
Nastávající problémy reformy
Sjednocení správních obvodů a postavení malých obcí tvoří hlavní problémy nastávající etapy reformy veřejné správy. Podrobně o těchto otázkách hovořil náměstek ministra vnitra Josef Postránecký na Dnech malých obcí. Chce především podporovat demokratické principy rozvoje malých obcí.
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelné informace Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů. Přináší stanovisko k otázce finančních prostředků uvolňovaných ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím v oblasti školství, názor na čerpání zdrojů na odstranění následků povodní aj.
Samospráva a reforma financí
Dokončovaná reforma veřejných financí je ambiciózní dokument plný nadějí a očekávání. Vztah reformy k rozpočtům obcí a krajů komentuje poradce ministra financí Ing. Luděk Tesař. Upozorňuje zejména na varianty návrhu zákona o rozpočtovém určení daní.
Dotace pro venkov
K Programu obnovy venkova se hlásí 4800 obcí. S ohledem na finanční možnosti jsou dotace orientovány do nejmenších obcí a na projekty venkovských mikroregionů. Objem a možnosti několikanásobně přesahují vyčleněné prostředky. Článek přináší přehled užití těchto dotací.
Praha má své dluhy pod kontrolou
Dlouhodobý vývoj zadluženosti obcí má svou stále rostoucí tendenci. Polovinu celého obecního dluhu tvoří dluh našich největších měst, zejména Prahy. Hlavní město přesto emituje další obligace a přitom udržuje dluhovou službu v únosných mezích.
Úsporný dům
Varianty úsporných staveb podle návrhu České komory architektů představuje katalog, zpracovaný po loňských povodních. V textu je představeno několik projektů zaměřených na venkovské osídlení a prioritním hlediskem úspornosti při výstavbě.
Význam cestovního ruchu
Nové úkoly České centrály cestovního ruchu představuje její ředitel David Gladyš v rozhovoru se zaměřením na roli obcí a regionů v rozvoji cestovního ruchu. Text je doplněn seznamem 55 překážek cestovního ruchu, jak byly zpracovány agenturou.
Akcie a dluhopisy
Seriál článků představí postupně některé pojmy a nástroje finančního trhu z pera Ing. Jaroslava Rozehnala, finančního experta ČSOB. Tentokrát se píše o akciích a dluhopisech a jejich významu pro rozpočtové a finanční operace orgánů obcí a měst, ale i z obecného pohledu.
Fond solidarity
Možnost získat a využít dotace z fondu Evropské unie dává nový Fond solidarity, který byl zřízen po loňských povodních. V České republice je objem prostředků ve výši 129 mil. € a podle dohody o implementaci je možné tyto prostředky čerpat dle zásad, konkretizovaných v  tomto článku.
Poplatky za autorská práva
Komu, kolik a za co platí obce správcům autorských práv? Dotazy představitelů obcí na toto téma zodpovídají Dr. Hana Masopustová a Mgr. Lenka Jirsová z Ministerstva kultury. Odpovědi na dotazy jsou přepisem autentických a autorizovaných besed na Dnech malých obcí.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst, krajů a regionů jsou předmětem dotazů čtenářů, na které se odpovídá v textu. Tentokrát jde o definici "veškerých aktiv" majetku obcí, o schvalování rozpočtů, samostatném účtu na poplatky za znečišťování ovzduší atd.
Odměny členům zastupitelstev
Nové nařízení vlády o odměňování členů zastupitelstev v obcích a krajích bylo schváleno s platností od letošního roku. Zvyšují se odměny funkcionářů, reaguje se na reformu veřejné správy a rozšiřuje se počet kategorií odměn podle jejich časové náročnosti.
Rozpory zákona o finanční kontrole
V kritické stati JUDr. Vedrala je upozorňováno na některá ustanovení zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, která jsou ve zřejmé kolizi se zákonem o obcích. Týká se to pojmové části pokud jde o odpovědnou osobu, o zřizování útvaru auditu a o vyváženost vztahů mezi orgány obce.
Vývoj státního dluhu
Redakční článek Antonína Eliáše se zabývá vývojem státního dluhu a souvisejícího zadlužení obcí. Tendence růstu je dána do souvislosti s kritérii Evropské unie. Prioritou by se tudíž měla stát otázka struktury zadlužení a nutnost reformy veřejných financí.
Byty a domácnosti
Redakční článek se zabývá výsledky sčítání lidu, domů a bytů. Zejména se dávají do souvislosti údaje o vývoji počtu bytů a počtu domácností. Nebývalý nárůst domácností s jednou osobou by se měl odrazit v koncepci bytové politiky a důrazu na výstavbu nových bytů.
Věstník Ministerstva pro místní rozvoj
Věstník obsahuje Podmínky soutěže Vesnice roku 2003, Programy výstavby podporovaných bytů, nájemních bytů i poskytování finanční podpory na opravy bytového fondu. Dále je zveřejněna Metodika pro realizaci Programu podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi.
Veřejná správa online
Samostatná příloha časopisu se věnuje převážně nedávné konferenci ISSS 2003, která se konala v Hradci Králové. Je zde první zamyšlení nad výsledky, komuniké i podrobné zpravodajství o programu a všech oceněných v rámci soutěží Zlatý erb, Biblioweb, Geoaplikace roku i Český zavináč.