Přední strana obálky 1/2003 (71 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2003

Ministerstvo informatiky
Barevná dvoustránka přináší základní informace o vzniku nového ministerstva včetně hlavních náplní jednotlivých sekcí a odborů. Uvádí se i kontakty na vedoucí pracovníky a jmenovitě i fotografií jsou uvedeni ministr, jeho všichni náměstci a odpovědnost za vymezené úseky činnosti.
Před branami EU
Barevné tři stránky jsou věnovány přípravám na vstup ČR do Evropské unie. Přehledná mapa uvádí jednotlivé členské i kandidátské země a hlavní porovnávací parametry těchto zemí z hlediska hrubého domácího produktu. Text je věnován vysvětlení řady pojmů a otázek, které jsou zpravidla zkreslovány.
Obce s rozšířenou působností
Okresní úřady ukončily svoji činnost a jejich působnost byla převedena na kraje a obce s rozšířenou působností, kterých je 205. Dílčí problémy nastaly je v prvních úředních dnech, kdy plně nefungovaly některé informační systémy. Čtyřicet obcí využilo institut veřejnoprávní smlouvy pro zajištění některých správních agend. O problematice informuje náměstek ministra Josef Postránecký.
Slovo předsedy
Předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák ve svém pravidelném sloupku především vyslovil poděkování všem obcím, které zabezpečily převod působností a ve složitých podmínkách zajistily výkon státní správy. Dále informuje o přípravě nadcházejícího VIII. Sněmu Svazu měst a obcí, který se bude konat koncem května v Hradci Králové.
Pohled ze Sněmovny
K aktuálním otázkám veřejné správy se vyjadřuje Radko Martínek, předseda výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny. Hovoří zejména o přípravách návrhu zákona o rozpočtovém určení výnosu daní, který má zahrnout do daňových příjmů obcí také většinu dotačních titulů.
Reforma veřejných rozpočtů
Ministerstvo financí v závěru minulého roku předložilo návrh reformy veřejných financí. Přestože se územních rozpočtů týká pouze v obecné poloze jedna část návrhu, lze implikace nalézt v celém textu. O jednotlivých aspektech reformy píše Věra Kameníčková, která zdůrazňuje, že úspěšnost reformy závisí na podpoře celé vlády.
Rozpočty územních samospráv
Jak ovlivní reforma rozpočty a příjmy obcí, o tom je redakční článek z pera Antonína Eliáše. Navrhovaná změna financování prudce zvýší objem rozpočtů krajů, na které přejde značná odpovědnost za harmonický rozvoj území. Objektivní rozdělování zdrojů bude pravděpodobně ještě předmětem dlouhých diskusí.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů jsou v plném znění na těchto webových stránkách. Časopis publikuje stanovisko ministerstva k problematice vlastnictví majetku příspěvkových organizací, k problematice účtování příjmů a výdajů na základě veřejnoprávní smlouvy a další.
Změna rozpočtového určení daní
Lukáš Váňa uvádí podrobnou úvahu, která předchází debatě o změně zákona o rozpočtovém určení daní. Posílení rozpočtů krajů o zdroje dosavadních dotačních titulů přinese nejenom nároky na přerozdělovací proces mezi kraji, ale také nutnost vyhodnocení finančních toků k obcím.
Zákon o úřednících
Josef Vedral provádí legislativní rozbor nového zákona o úřednících územních samosprávných celků. Tato nová právní úprava se vztahuje na zaměstnance samosprávy, kteří se podílí na výkonu správních činností. Vedle procedurálních a institucionálních záležitostí je značná pozornost věnována otázkám jejich dalšího vzdělávání.
Obce a správa autorských práv
V poslední době je stále více slyšet o konfliktech při správě autorských práv. Řada těchto problémů se týká rovněž činnosti obcí. Jedná se zejména o poplatky za hudební produkce. V redakčním článku je popsána problematika autorského zákona a vysvětleny základní pojmy a přístupy.
SAPARD končí
Dlouho připravovaný program SAPARD financovaný z předvstupních fondů Evropské unie významně pomohl při řešení problémů venkovských mikroregionů. Venkovské obce prokázaly značnou připravenost a řada schválených projektů je před dokončením. Další postup se orientuje na využití projektů v rámci Sektorových operačních programů, jak popisuje Kamila Matoušková ve svém příspěvku.
Nízkoenergetické domy
Jana Plamínková podrobně popisuje přípravu a realizaci úspěšných projektů nízkoenergetických domů v Sušici, Železném Brodě a Humpolci. Podtrhuje, že úspěšná realizace takových projektů je závislá na důsledném provádění autorského dozoru a odpovědném přístupu realizačních firem.
Český Brod
Základem je nepřekážet v podnikání a pomáhat, je-li to možné. To je krédo starosty Jaromíra Fischera z Českého Brodu, města, které má rozšířenou působnost. Vedle zajištění správních agend město také vytváří podmínky pro podnikatele. V loňském roce zde byla otevřena nová smluvní lakovna, která zaměstná až 200 osob.
VIII. Sněm se připravuje
Svaz měst a obcí připravuje VIII. Sněm, což je nejvyšší orgán Svazu, který se schází jednou za dva roky. Přípravu provází krajská setkání delegátů, kde budou projednány všeobecné záležitosti všech obcí i konkrétní kroky jednotlivých delegací.
Finanční kontrola v praxi
Bohdan Dvořák popisuje hlavní zásady a význam zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Zdůrazňuje přitom hledisko osobní odpovědnosti představitelů obcí a měst, jako řídících pracovníků. Rozebírá problematiku interního auditu a připomíná význam kontroly pro další období vstupu do Evropské unie.
Dopravní obslužnost
Miloslav Macela rozebírá ve svém článku problematiku příspěvku na dopravní obslužnost v regionech. Po ukončení činnosti okresních úřadů přešly uvedené záležitosti na kraje, přičemž je nutno řešit řadu nesrovnalostí, pramenících v rozdílných přístupů v minulosti. Navrhuje některé legislativní a systémové úpravy.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a krajů se odráží v dotazech čtenářů. Tentokrát se odpovídá na dotazy z oblasti příspěvkových organizací, na dotaz o cestovních náhradách, na problematiku ukazatele dluhové služby, povodňové programy a jejich financování.
Německý fiskální federalismus
Rozšířením Evropské unie o deset států se do popředí dostávají otázky uspořádání evropského prostoru tak, aby byl zaručen podíl jednotlivých zemí na rozhodování a přitom šlo o rozhodování efektivní a ve prospěch celku. Vzorem pro další uspořádání je německý model fiskálního federalismu, o kterém píše Věra Kameníčková.
Místní daně ve Francii
Jaroslava Kypetová popisuje soustavu místních daní ve Francii. Vývoj financování územních rozpočtů má ve Francii dlouhou historii. To však nutně nemusí znamenat stabilitu, ale naopak to může být příčinou zastaralosti systému. Pro ČR by bylo vhodnější vymezení vyjímečných daní pro obce a kraje.
Úskalí nájemného
František Povolný se zamýšlí nad problémem zákona o nájemném a otázkami, které souvisí s právní úpravou regulace nájemného. Zdůrazňuje, že nájem je komplementární veličinou bytové politiky, která musí respektovat obecné souvislosti ekonomické, sociální, demografické i sociologické.
Struktura vzdělání
Výsledky sčítání lidu, domů a bytů prezentuje v oblasti školního vzdělání obyvatelstva Alois Andrle. V několika tabulkách a grafech ukazuje vývoj vzdělanosti z pohledu struktury vzdělanosti, retrospektivního vývoje a komentuje jednotlivé kategorie. Charakteristický je vzrůst vzdělanosti v posledním období.