Přední strana obálky 5/2002 (60 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2002

Nečtiny -- Vesnice roku 2002
Výsledky soutěže Vesnice roku 2002 byly vyhlášeny a ocenění předáno všem obcím. Slavnostní akt se uskutečnil v obci Nečtiny (okres Plzeň-sever), která získala první místo. Přinášíme fotoreportáž z této události včetně tabulkového přehledu a mapky s vítěznými obcemi.
Návrh územních rozpočtů na rok 2003
Od 1. ledna 2003 zanikají okresní úřady. Na kraje a obce přejdou jejich správní agendy a zřizovatelské funkce, což se projeví i v rozpočtu. Návrh územních rozpočtů komentuje Ing. Karla Komárková. Výklad je doplněn řadou tabulek a grafů. Jedná se o vládní návrh, který ještě projde legislativním procesem v Poslanecké sněmovně.
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelná rubrika pro finanční orgány okresních úřadů, obcí a krajů přináší čerstvé informace Ministerstva financí. Publikuje se v plném znění sdělení oddělení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, dále informace o povodňových kontech a postup nakládání s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb po ukončení činnosti okresních úřadů.
Rozšířená působnost -- kde je problém?
Redakční článek o postupu reformy veřejné správy se zabývá problematikou obcí s rozšířenou působností. Vedle aktuálních otázek nastiňuje možné problémy budoucnosti, zejména nutnost řešit a koordinovat velikost správních obvodů jednotlivých odvětví státní správy v území. Text je doplněn informací o finančním zajištění.
Veřejnoprávní smlouvy
Ukončení činnosti okresních úřadů je ojedinělým krokem ve výkonu státní správy. Souvisí s tím řada problémů, například použití veřejnoprávní smlouvy jako nástroje kontinuity výkonu státní správy. Nad tímto problémem se zamýšlí JUDr. Josef Vedral a uvádí možnosti využití smluv včetně přezkumu zákonnosti.
Sociální dávky v obcích
Nová působnost obcí od 1. ledna 2003 v oblasti sociálních dávek je shrnuta v textu, který přesně specifikuje jednotlivé typy sociálních dávek a jejich přiřazení k obcím s rozšířenou působností, k obcím s pověřeným úřadem a k obcím s řadovým úřadem.
Právní subjektivita škol
Otázky změn právní subjektivity škol a školských zařízení k 1. lednu 2003 vyvolaly celou řadu dotazů. Na jednotlivé otázky odpovídá JUDr. Ješetický a RNDr. Matušková z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Součástí textu je i obsah zřizovací listiny příslušné příspěvkové organizace.
Nové solární systémy
Solární technika ve světě prochází technickým vývojem. V textu Ing. Huberta Fechnera jsou uvedeny rakouské zkušenosti s využíváním solární energie, nové směry využití energie ukládáním pro zásobníky včetně překážek rozvoje a možností řešení. Doplněno srovnáním instalovaných ploch v Evropě.
Ojedinělý nízkoenergetický objekt
Městská část Ostrava-Proskovice realizovala ojedinělý projekt v evropském měřítku. V rámci obnovy mateřské školy došlo k promyšlené energetické rekonstrukci s využitím solárního systému, vytápění dřevní štěpkou a zapojením zpětného získávání tepla s využitím zemního výměníku. Projekt byl oceněn cenou EUROSOLAR.
Vzorové projekty energetických úspor
Pravidelná rubrika prezentuje vzorové projekty energetických úspor. Tentokrát je uváděno zateplení panelových domů v brněnském sídlišti Lesná, úsporná opatření v základní škole v Liberci a rekonstrukce výměníkové stanice v teplárně Strakonice.
Využívání prostředků Evropské unie
Důležitou roli Centra regionálního rozvoje ČR popisuje RNDr. Ryšlavý z hlediska implementace projektů Evropské unie. Samostatně se zabývá rolí CRR v tzv. grantových schematech i u velkých projektů. Důležitá je propracovaná organizační struktura a personální zabezpečení.
Zástavba na venkově
Několik poznámek k problematice současné vesnice publikuje prof. Miroslav Baše. Zabývá se změnami v tradiční zástavbě, uvádí zahraniční zkušenosti a zdůrazňuje roli starostů v současném období. Závěrem poukazuje na potřebu osvěty a dostatek informací.
Účtování územní samosprávy
V seriálu o účtování územní samosprávy se uvádí příklady účtování ve skupině 91-– Finanční a peněžní fondy. Autorka Ing. Danuše Prokůpková, zdůrazňuje potřebu zpracování vnitřních norem, které mají být vytvářeny na konkrétních podmínkách jednotlivých obcí.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a regionů se odrážejí v dotazech čtenářů. Tentokrát se odpovídá například na dotazy z oblasti příspěvkových organizací, problematiky ukončení činnosti okresních úřadů a podmínky poskytování dotací územními samosprávnými celky.
Francouzská samospráva a podpora podnikání
Jaroslava Kypetová píše o zkušenostech podpory podnikání se strany samosprávy ve Francii. Princip partnerství mezi regionem, bankou a podnikatelem je základem pro různé formy podpory na centrální, regionální i místní úrovni. Autorka uvádí řadu příkladů a čísel.
Rozpočtové metody v USA
Rozpočtovým metodám věnuje odborná literatura mnoho místa. Lucie Nitschová popisuje zkušenosti z rozpočtování ve státě Georgia, USA. Charakterizuje používané rozpočtové metody a uvádí příklad rozpočtového kalendáře, popisuje rozhodující orgány.
Dokončené byty ve městech
Na přehledných kartogramech přináší redakce přehled o výstavbě bytů ve městech podle velikostních skupin. Mapy jsou doplněny tabulkou počtu dokončených bytů v posledních letech v rozdělení podle velikosti měst. Grafické údaje doplňuje stručný komentář.