Přední strana obálky 4/2002 (50 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2002

Volby, parlament, vláda
Základní dvoustrana představuje na podkladě volebních výsledků vedoucí funkcionáře Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vládu ČR. V několika základních tezích přináší výtah z Programového prohlášení vlády především s ohledem na oblast veřejné správy. Uvedeny jsou základní priority Ministerstva pro místní rozvoj.
Program obnovy venkova
Na pěti barevných stranách je uveden souhrn výsledků krajských kol soutěže Vesnice roku 2002 včetně hlavních údajů o programu obnovy venkova. Kromě souhrnné tabulky je detailně představena každá vítězná obec v jednotlivých krajích včetně fotografie a stručné charakteristiky.
Následky živelné pohromy překonáme
Redakční článek se vrací k povodním a záplavám v srpnu, které způsobily značné materiální škody. Článek přibližuje hlavní opatření státu na pomoc postiženým územím, zabývá se podrobněji podporou bydlení a opatřeními v oblasti účetních dokladů.
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelné informace Ministerstva financí určené pro finanční orgány okresních úřadů, krajů a obcí. Publikuje se např. stanovisko k účetnímu odepisování dlouhodobého majetku, k prodeji kolkových známek okresními úřady či k problematice sloučení příspěvkové organizace.
Financování druhé fáze reformy
K 1. lednu 2003 ukončí činnost okresní úřady a tím fakticky započne realizace II. fáze reformy veřejné správy. Dojde k převodu u 659 organizací, které zajišťují služby v oblasti zdravotnictví, sociální péče, kultury, na obce přechází téměř 13 tisíc funkčních míst. Situaci analyzuje Ing. Karla Komárková.
Ústřední správa a počet pracovních míst
V souvislosti s přípravou další fáze reformy veřejné správy rozebírá ve svém článku Ing. Luděk Tesař nárůst pracovníků v ústřední správě v posledních letech. V tabulkovém přehledu i v komentáři je uváděn téměř desetiprocentní nárůst pracovníků na ministerstvech.
Právní subjektivita škol
Obce, které jsou zřizovatelem předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení jež nemá právní subjektivitu musí zajistit do 1. ledna 2003 změnu jejich právní formy. Redakční článek se zabývá metodikou postupu a úkoly, které plynou pro obce, školy, okresy a kraje.
Rozdílné volební systémy
JUDr. František Gajdošík rozebírá většinový volební systém, systém poměrného zastoupení a kombinovaný způsob voleb, typický pro komunální volby. Způsob hlasování bývá pro řadu voličů často nesrozumitelný, proto je popsán podrobně způsob sčítání hlasů i harmonogram lhůt k zabezpečení voleb.
EPC a veřejné soutěže
Využití metody EPC zajistí zákazníkovi smluvně úsporu provozních energetických nákladů. Hlavním kritériem veřejných soutěží je právě výše tzv. čisté úspory, píše Miroslav Votápek. Pro tento odlišný způsob projektu musí být odlišný i způsob hodnocení nabídek.
Náležitosti energetického auditu
K podrobnému vymezení energetického auditu obdržela redakce některé dotazy, které formou odpovědí vymezují obsah auditu, povinné subjekty a další povinnosti včetně zákonných termínů. Odpovídá se i na dotaz -– co to je energetický průkaz a jaké jsou podmínky jeho vypracování.
Prototype Carbon Fund
Již v prvním letošním čísle byla zveřejněna informace o Uhlíkovém fondu (Prototype Carbon Fund), který spravuje Světová banka. Ing. Martin Fiala uvádí možnosti, které plynou pro Českou republiku z jeho využití a charakterizuje příslušné projekty.
Vzorové projekty energetických úspor
Tradiční představení vybraných demonstračních projektů energetických úspor aplikovaných v komunální sféře. Tentokrát se prezentuje modernizace bytového domu v Praze 5, zateplení a kogenerace provedená v Lázních Bělohrad a změna topné soustavy v sídlišti v Novém Jičíně.
Obecní byty v rodinných domcích
Obec Horní Lideč se stala vítězem regionálního kola soutěže Vesnice roku 2001. V rámci rozvoje postavili v obci 12 rodinných domků s podporou státu jako nájemní bydlení. Stavby nejen vhodně zapadají do krajiny, ale umožňují startovní bydlení pro mladé.
K návrhu zákona o veřejném auditu
JUDr. Josef Vedral kriticky zaujímá stanovisko k návrhu zásad zákona o veřejném auditu. Jeho pojetí svědčí o tom, že autoři vůbec nespolupracovali s legislativou v rámci reformy veřejné správy, neboť řada navrhovaných ustanovení si vzájemně odporuje.
Účtování územní samosprávy
Ve svém seriálu Ing. Danuše Prokůpková přináší základní metodické pokyny k účtování malých obcí, které přešly v letošním roce na podvojné účetnictví. Text s řadou příkladů se tentokrát zabývá účtováním v třídě 9 účtové osnovy.
Odpovědi na dotazy
Pravidelná redakční rubrika přináší odpovědi na dotazy čtenářů z oblasti financování měst a obcí, okresních úřadů i krajů. Tentokrát se dotazy týkají například činnosti příspěvkových organizací, poplatků za odpady v souvislosti s povodněmi a změny závazných ukazatelů rozpočtu v závěru roku.
Daň z nemovitosti v rozpočtech obcí
Mgr. Petr Brož se zamýšlí nad rolí daně z nemovitosti v rozpočtech obcí. Přehledný graf ukazuje význam výnosu a podílu uvedené daně pro rozpočty samosprávy podle velikostních kategorií. Předpokládaný přechod daně na tržní ocenění by byl finančně náročný.
Místní samospráva v Japonsku
Japonsko je vzdálená země a dlouho se rozvíjelo nezávisle na okolním světě. Současné uspořádání je charakteristické prudkým snížením počtu obcí, které však probíhalo dlouho. V rozpočtování samosprávy hrají velkou roli především centrální dotace.
Regenerace panelových sídlišť
Program Ministerstva pro místní rozvoj věnovaný regeneraci panelových sídlišť je poznamenán velkým nedostatkem prostředků. RNDr. Jiří Klíma podává přehled uskutečněných i připravených projektů, které jsou nesporně přínosem v každé lokalitě.
Nájemné nemá sociální funkci
Libor Dellin se vyjadřuje k nájemnímu bydlení a zejména kriticky hodnotí tvrzení Ministerstva financí o dostatečnosti regulovaného nájemného. Řešení sociálních problémů nájemníků je úkolem státu a nelze tuto povinnost přenášet na majitele domů.
Stav domovního a bytového fondu
V loňském roce se uskutečnilo Sčítání lidu, domů a bytů. Zveřejněné vybrané výsledky stavu domovního a bytového fondu v přehledné tabulce, uspořádané podle krajů prezentuje se stručným komentářem Ing. Hana Hanková.
Bytová výstavba v mezinárodním srovnání
Srovnávací studie stavu bytové výstavby v 15 státech Evropské unie a ve vybraných kandidátských zemích byla publikována Českým statistickým úřadem. Intenzita bytové výstavby je například uvedena v přehledném grafickém uspořádání.
Vysoká rozvodovost přetrvává
K negativním sociálním faktorům u nás patří také rozvodovost, jak dokládá ve své studii RNDr. Alois Andrle. Svůj rozbor dokládá řadou tabulek a přehledným grafem rozvodovosti a rozvodových indexů v uspořádání podle okresů celé České republiky.