Přední strana obálky 3/2002 (44 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2002

Volby do Poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny se letos konají v podmínkách nového volebního zákona, který vytvořil, v návaznosti na krajské uspořádání, jiný počet volebních krajů než v minulosti. Projeví se to i v počtu kandidátů, kteří jsou uváděni na kandidátních listinách. Zásadně se mění i metoda přepočtu hlasů na mandáty. Redakční materiál dále představuje výtah z volebních programů parlamentních stran, zaměřený na veřejnou správu.
Reforma nekončí
V roce 2000 byl přijat zákon o okresních úřadech, který stanovil ukončení jejich činosti k datu 31. 12. 2002. Tento termín a zásada budování spojeného modelu výkonu státní správy a samosprávy v územní veřejné správě určily směr a obsah další etapy reformy. V těchto dnech jsme svědky unikátní situace, kdy jeden den před volbami bude Poslanecká sněmovna hlasovat o pozměňovacích návrzích Senátu k většině zákonů, kterými se realizuje druhá fáze územní reformy veřejné správy. Článek přináší rozhovor se senátorem Jiřím Brýdlem, předsedou Výboru pro veřejnou správu Senátu.
Slovo předsedy
Rozhovor s předsedou SMO ČR, Ing. Oldřichem Vlasákem se týká materiálu předsednictva o přípravě na druhou etapu reformy veřejné správy. Mimo jiné se dotkl i dvou témat, která byla v poslední době medializována -– je to Chlumecká výzva a Orlická výzva. K těmto otázkám byla vedena dlouhá diskuze a nakonec došlo ke shodě, že s navrhovanou podobou této fáze reformy není vždy souhlas. Uvedené dvě skupiny vyslovily svůj negativní názor a je nutno dodat, že v řada jejich argumentů je opodstatněná. Není však možné souhlasit s těmi výzvami an blok.
Rozpočtové aspekty reformy
Reforma veřejné správy je dlouhodobý proces a pokud hledáme naplnění proklamovaných cílů, nachází se na samém svém počátku, přestože již proběhly mnohé změny zásadního charakteru, píše ve svém článku Ing. Kateřina Helikarová. Fiskální decentralizace může v dlouhodobém horizontu přinést zvýšení efektivnosti veřejné správy, zejména na úrovni obcí, díky znalosti místních preferencí a potřeb a zainteresovanosti na efektivním využití vlastních rozpočtových prostředků. Tento proces by měl být doprovázen určitými úpravami rozpočtových pravidel pro územní samosprávné celky v zájmu stability vývoje jejich rozpočtů, a to tak, aby byly orgány obcí a krajů například povinny sestavovat střednědobý rozpočtový výhled, aby bylo výrazněji limitováno riziko zadlužení apod.
Zprávy Ministerstva financí
Tradiční informace Ministerstva financí pro finanční orgány měst, obcí, okresů a krajů tentokrát obsahuje informace o úhradě členských příspěvků nemocnic do Asociace, vysvětlení pojmu ceny nájemného za zemědělské pozemky, stanovisko k problematice neinvestičních výdajů ve školství a sdělení o možnostech výplaty mimořádných odměn civilní službě.
Srovnání zadluženosti
Na základě podkladů brněnského primátora RNDr. Petra Duchoně je publikován text, který porovnává zadluženost statutárních měst ČR. Většina měst a obcí stále žije v podmínkách dědictví minulosti, která přináší velký dluh v úrovni veřejné infrastruktury. Snaha řešit tuto zanedbanost vede k finanční zadluženosti. Nové rozpočtové určení výnosů daní přitom nepřineslo zásadní změny, které by vedly k významnému zvyšování daňových příjmů měst a obcí.
Problémy financování obcí
Mgr. Lukáš Váňa se zamýšlí nad problematikou financování obcí. Od budoucího vývoje v oblasti financování obcí bychom měli očekávat zejména posílení finační autonomie. Takovýto vývoj by měl vést k posílení samosprávných principů obcí a zároveň k vyšší odpovědnosti jejich orgánů při hospodaření s finačními prostředky. Do budoucna by také měla být výrazně prohloubena vazba mezi plátcem daně a obcí, která takové daňové výnosy využívá.
Organizace přechází na kraje
Ve svém článku Ing. Karla Komárková hodnotí druhou fázi reformy veřejné správy. Podstatou této fáze je ukončení činnosti okresních úřadů a převod jejich kompetencí i zřizovatelských funkcí na kraje, obce, případně i některé resorty. Okresní úřady vykonávají stále množství zřizovatelských funkcí, především ve vztahu k organizacím v oblasti sociální péče, zdravotnictví a kultury. Tato působnost bude v rozhodující míře převedena na kraje.
Malé obce a investování
Důležitou podmínkou pro zabezpečení a udržení určité úrovně života obyvatel ve městech a obcích je dobré fungování systémů dopravní a technické infrastruktury. Tento obslužný systém slouží zpravidla celému území obce, ale svými kapacitními možnostmi i životností může být mnohdy limitujícím faktorem veškeré další výstavby. O podmínkách financování technické infrastruktury píše Ing. Marie Polešáková.
Z kravína krásné bydlení
Tisíce našich vesnic hyzdí zchátralé budovy kravínů a jiných zemědělských velkostaveb. V obci Slatinice na Olomoucku však jako první dokázali zdevastovaný zemědělský areál přeměnit v nádherné bydlení v přírodním prostředí. Vše se přitom podařilo zvládnout v rekordním čase, za relativně malé peníze a ve vysoké kvalitě. Podrobnosti v obsáhlém redakčním článku doplněném fotografiemi.
Úspory energie a využití obnovitelných zdrojů
Ing. Dostál informuje o výsledcích Státního programu úspor energie. V porovnání s členěním programu na rok 2000 došlo k redukci na 8 podprogramů. Celkem bylo do Programu 2001 přijato 1249 žádostí o poskytnutí dotace. Realizace energeticky úsporných akcí by si vyžádala investici 3 416 mil. Kč. Požadovaná výše dotačních prostředků činila 518 mil. Kč. Ze státního rozpočtu na rok 2001 byla na Program vyčleněna částka 102,2 mil. Kč.
Nový Jičín -- historické město roku 2001
Od roku 1983 je členskými státy UNESCO vyhlášen 18. duben jako Mezinárodní den památek a sídel. V zájmu zachování kontinuity kultury a civilizace se v tento den organizují akce, sloužící k popularizaci významu zachování památek a historických sídel. V naší zemi se při této příležitosti každý 18. duben spojuje s prestižní oslavou svátku památek a historických sídel, při níž se od roku 1996 také odehrává ceremoniel udělování cen za úspěšné počiny v oblasti péče o památky. Redakční článek představuje Historické město 2001-– Nový Jičín.
Problematika neplatičů
Jedním z problémů, se kterým se sociální pracovníci obecních úřadů setkávají, je úhrada nájemného a nákladů, které v souvislosti s užíváním nájemného bytu vznikají. Jde především o občany, jimž se z různých důvodů nedostávají finanční prostředky na tyto platby za užívání bytu a za služby s užíváním bytu spojenými. Týká se to i úhrady za spotřebované energie, především elektřiny a plynu. O této problematice píše Dr. Petr Niedrle.
Odpovědi na dotazy
Tradiční rubrika, ve které naleznete odpovědi na dotazy z praxe financování obcí, měst, okresních úřadů a krajů. Tentokrád jde o problematiku převodu státního majetku statutárnímu městu, otázky zdanění darů při hospodaření obcí, vykazování výsledků hospodaření s lesním majetkem ve vlastnictví obce a převod majetku FKSP ve vlastnictví obecních škol.
Účtování územní samosprávy
Ing. Danuše Prokůpková pokračuje v seriálu o postupech účtování územních samosprávných celků, který je věnován účetním případům zachyceným ve třídě 3 účtové osnovy. Ta je určená pro zúčtovací vztahy. K zajímavým způsobům účtování v obcích náleží účtování v rozpočtové třídě rozpočtové skladby 8 -– Financování. Financující operace jsou zcela samostatnou součástí inkas a plateb. Chápou se jako návratné, ale i nenávratné operace související s likviditou jednotlivých obcí a z toho důvodu jsou uváděny jako součást účtování třídy 3.
Sdružování obcí ve Francii
Francie, podobně jak Česká republika, je zemí se značným počtem malých obcí (83 % z více než 36 000 obcí má méně než 1500 obyvatel). Snaží se proto dlouhodobě řešit negativní důsledky roztříštěnosti území samosprávy. Úspěšný se zdá být současný čtvrtý pokus o podporu meziobecní spolupráce, která zatím nevede ke slučování. Během posledních tří let došlo ve Francii až k překvapivému nárůstu počtu sdružení meziobecní spolupráce. Zatím se hovoří o úspěchu, ovšem za vydatného přispění státního rozpočtu. O zkušenostech s tímto přístupem píše Jaroslava Kypetová.
SAPARD startuje
Všichni už vědí, že SAPARD je předvstupní program Evropské unie, určený pro deset kandidátských zemí a je zaměřen na zemědělství a rozvoj venkova. Tento program mohou země, které se ucházejí o vstup využívat do roku 2006 nejdéle však do data vstupu. Cílem programu je zaměřit uchazečské státy na priority společné zemědělské politiky a rozvoje venkova. Zároveň však slouží program SAPARD k tomu, aby se všechny instituce naučily používat finanční postupy a kontrolní mechanizmy, které jsou praktikovány v rámci Evropské unie. Celý program je rozdělen do několika priorit a opatření a právě bylo ukončeno přijímání projektů.
Začíná obchod s obaly
Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydal koncem března rozhodnutí o udělení autorizace podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech společnosti EKO-KOM, a. s. Jedná se o první oficiální autorizovanou obalovou společnost v České republice. Podle autorizace bude uvedená společnost zajišťovat sdružené plnění pro všechny druhy obalů. Základním cílem zákona o obalech je především komplexně řešit problematiku obalů a obalových odpadů. Redakční článek přibližuje uvedenou problematiku včetně možností, které se obcím naskýtají.
Role dotací v územních rozpočtech
Doc. Petr Tománek se ve svém vystoupení na konferenci VŠE zamýšlel nad otázkami dotací územním rozpočtům. Dotace představují svým objemem poměrně výrazný podíl zdrojů územních rozpočtů a lze si klást otázku vhodnosti jejich uplatňování. V příspěvku je, na základě analýzy vybraných okruhů výdajů dotovaných ze státního rozpočtu, provedeno zhodnocení uplatňovaných kritérií a výše poskytovaných dotací. Dotace jsou jedním z možných zdrojů decentralizovaných veřejných rozpočtů. V období reformy veřejné správy se formují zdroje financování krajů a mění se i zdroje financování obcí.
Ubývá uzavřených manželství
Od ukončení války uplynulo více než 55 let a během nich došlo v důsledku politických změn k velkým společenským obratům. V jejich rámci se mění i reprodukční chování obyvatelstva a jedním z těchto symptomů je také vývoj sňatečnosti. Je to důsledek postoje společnosti k instituci manželství. Ten prošel sice od konce války různými fázemi, k největším změnám však dochází v posledních letech. Podrobnou analýzu včetně grafických dokumentů přináší ve své stati Doc. Alois Andrle.