Přední strana obálky 2/2002 (61 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2002

Co je to Evropská unie
Základní přehled o historii a významu Evropské unie. V textu je uveden soupis rozhodujících institucí EU včetně jejich náplně, poslání, složení a uvedení hlavních představitelů. Vedle Evropské rady, rady Evropy, Evropské komise a dalších institucí je publikován také přehled vybraných pojmů v abecedním pořádku.
Výsledky v oblasti místního rozvoje
Rozsáhlý článek ministra pro místní rozvoj Petra Lachnita o výsledcích resortu v oblasti bydlení, regionální politiky, cestovního ruchu a přípravy na vstup do Evropské unie. Hlavní důraz je kladen na problematiku bytové politiky.
Zrcadlo doby
Události slovem i obrazem jsou zaměřeny na přijetí starostů vítězných obcí soutěže Vesnice roku na Pražském hradě prezidentem republiky. Dále se informuje o jednání delegace Ministerstva pro místní rozvoj v Bruselu a o konferenci Internet ve státní správě a samosprávě.
Slovo předsedy
Pravidelný sloupek předsedy Svazu měst a obcí je věnován problematice Internetu. Ing. Oldřich Vlasák v souvislosti s konferencí ISSS hovoří o vztahu informačních technologií k činnosti obcí a měst i o mezinárodním kontextu této akce.
Zákony pro II. etapu
Reforma veřejné správy -– její nastávající etapa -– dostala legislativní zelenou. Poslanecká sněmovna schválila další zákony, podle kterých dochází k převodu pravomocí okresních úřadů na obce s rozšířenou působností. O přijatých zákonech hovoří RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány okresních úřadů, obcí a krajů č. 2/2002 přináší celkem třináct stanovisek a vyjádření. Publikuje se zejména Výklad MF ČR k některým ustanovením zákona č. 450/2001 Sb., kterým se do zákona o obcích zavedla regulace zadluženosti.
Nové odměny
Počátkem roku byly zvýšeny o 11 % tarify pracovníků ve státní správě. V návaznosti přijala vláda novelizaci nařízení č. 358/2000 Sb., o odměnách členům zastupitelstev. V tabulkovém přehledu se uvádí nové sazby odměn pro starosty, jejich zástupce a další členy zastupitelstev obcí i krajů.
Financování voleb
JUDr. Ljubica Šiktancová komentuje Směrnici MFČR o postupu obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb. Popsány jsou jednotlivé typy volebních výdajů, způsoby jejich účtování včetně účelových znaků pro jednotlivé případy.
Volby se blíží
Letošní rok je opravdu volebním rokem -– po volbách do Poslanecké sněmovny následují na podzim komunální volby a volby do třetiny Senátu. Článek komentuje ustanovení nového volebního zákona a přináší přehlednou tabulku výsledků posledních voleb s přepočtem podle nového systému.
Státní dluh a zadluženost obcí
V březnu byly publikovány údaje o vývoji státního dluhu a růstu hrubého domácího produktu. Vliv zadluženosti obcí je z tohoto pohledu stabilizován. Pravidla případné regulace obecního dluhu by proto měla vycházet z důkladné analýzy této problematiky.
Doporučení Rady Evropy
Výbor ministrů Rady Evropy se zabýval problematikou rozpočtových deficitů a otázkami místích dluhů již v roce 1996. Byla přijata doporučení, formou Směrnice, která navrhuje opatření za účelem zamezení zadluženosti místních společenství.
Vybavenost území
Reforma veřejné správy byla určena především občanovi. Zamyšlení nad tím, které služby občané nejvíce potřebují zůstalo mimo pozornost reformátorů. Vybavenost území veřejnými službami hodnotí ve svém článku Ing. Luděk Tesař.
Zákon o obalech
Nový zákon o obalech dává obcím velkou šanci vyřešit otázky třídění odpadů. Autorizovaná obalová společnost je podle zákona povinna bezplatně zavést systém třídění na základě smluvních vztahů s obcí. Výsledek závisí také na přístupu jednotlivých obcí k této problematice.
Smluvní forma je možná
JUDr. Josef Vedral se zabývá problematikou zákona o odpadech. Jádro sporu spočívá v tom, zda obce mohou volit mezi stanovením místního poplatku podle nového zákona a smluvní formou výběru úhrady podle dřívějších předpisů.
Stav životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí publikovalo výsledky stavu životního prostředí v ČR. Tabulky uvádí srovnání mezi kraji u jednotlivých ukazatelů i mezinárodní srovnání indikátorů. Článek ukazuje na slabé a silné stránky stavu životního prostředí v ČR.
Přerov a jeho granty
Město Přerov má zpracován strategický plán svého rozvoje do roku 2005. Jsou tedy stanoveny perspektivní úkoly, řeší se zabezpečení současných aktuálních problémů a přitom se nezapomíná na iniciativu občanů. Granty na kulturní, sportovní i zájmovou činnost dosahují částky 10 milionů korun.
Účtování územní samosprávy
Ing. Danuše Prokůpková pokračuje v metodickém seriálu o účtování územní samosprávy. Řada příkladů je určena především pracovníkům malých obcí, které ještě nedávno účtovaly jednoduchým způsobem. Tentokrát se účtuje v třídě 2 účtové osnovy.
Odpovědi na dotazy
Pravidelná rubrika je věnována odpovědím na dotazy čtenářů z oblasti financování obcí, měst i okresních a krajských úřadů. Podstatná část je zaměřena na problematiku školství. Samostatné dotazy zazněly na téma přezkoumání hospodaření, poskytování příspěvků na penzijní připojištění aj.
Fasádníci versus sprejeři
Městská část Praha 6 má zpracován komplexní tzv. "antisprejový" program , který spočívá v rychlém odstraňování graffiti. Jiný přístup zaznamenali v Teplicích, kde formou jednání se sprejery vyřešili místní problém.
Doprava potřebuje peníze
Rozhovor s ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Pavlem Švagrem se zabývá účelem a posláním fondu. Text je doplněn řadou tabulek o rozpočtu Fondu a určení jednotlivých položek. SFDI pomáhá přímo i nepřímo obcím, podporuje stavby cyklistických stezek a další.
Úvěry na opravy bytového fondu
Státní fond rozvoje bydlení umožňuje použití prostředků pro obce. Úvěry obcím na opravy a modernizaci bytového fondu se poskytují na základě nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Prostředky je možno použít nejenom na fond ve vlastnictví obcí, ale i na podporu oprav bytů jiných vlastníků.
Holobyty a vytěsňování
Speciální výzkum potvrdil zhoršení postavení romských rodin v oblasti bydlení. Proces vytěsňování rodin do tzv. holobytů může být z krátkodobého hlediska působivý, dlouhodobě však může způsobovat neřešitelné problémy.
Územní rozpočty v Georgii
Lucie Nitschová popisuje některé zkušenosti s financováním místních rozpočtů v USA. Na příkladu státu Georgia ukazuje rozložení příjmů místních samospráv, charakterizuje příjmové zdroje i typy obecních dluhů, které pomáhají financovat rozvojové programy.
Samospráva v Tádžikistánu
Ing. Věra Kameníčková podává obraz stavu územní samosprávy v Tádžikistánu. Projevuje se výrazná odlišnost v mentalitě a kulturních tradicích proti evropským zvyklostem. To má svůj odraz i v úrovni samosprávy, kde se právní model podstatně liší od skutečnosti.
Vývoj v Kosovu
Ing. Martin Dvořák, který působil jako administrátor OSN v Kosovu popisuje vývoj a současný stav tamní samosprávy a těžkou cestu k demokracii v této oblasti ještě nedávno těžce postižené válkou a nepokoji. Uvádí se působnosti nových orgánů i základní demografické údaje oblasti.
Dynamická a zaostávající města
Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů umožňují zpracovat nové bilance sociálně ekonomických ukazatelů. Vladimír Srb a Alois Andrle se zaměřili na města jejichž vývoj z hlediska populace působí jako dynamický a naopak jako zaostávající.
Naděje dožití roste
Podrobná demografická studie z pera Dr. Aloise Andrleho rozebírá výsledky ukazatele naděje dožití v letech 1996 až 2000 a to v územním rozložení podle jednotlivých okresů. Přehledné grafy ukazují rozdíly mezi jednotlivými regiony.