Přední strana obálky 1/2002 (51 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2002

Kraje -- rok druhý
Již druhým rokem pracují v krajích zastupitelstva, rozeběhla se i činnost krajských úřadů. Nové orgány vyšších územních samosprávných celků se stávají neoddělitelnou součástí veřejné správy. Jejich zrození nebylo lehké a činnost na tomto stupni je stále ještě v počátcích. Redakční článek hodnotí dosavadní vývoj krajského zřízení, uvádí tabulkové porovnání demografických a ekonomických údajů včetně názorů všech hejtmanů.
Slovo předsedy
Pravidelná rubrika předsedy Svazu měst a obcí České republiky Ing. Oldřicha Vlasáka je tentokrát zaměřena na problematiku zadluženosti obcí. Nový zákon č.450/2001 Sb. si klade za cíl dosáhnout regulace obecního dluhu, ovšem přijetím zákona vznikl problém pro řadu rozpracovaných projektů, zejména v bytové výstavbě.
Zrcadlo doby
Rubrika, která přináší události uplynulých dnů slovem i obrazem informuje o veletrhu REGIONTOUR 2002, který se konal počátkem ledna v Brně, o nové publikaci "Procházka po krajích České republiky", kterou pokřtil předseda vlády M. Zeman, ministr P. Lachnit a vedoucí delegace Evropské komise v ČR R. Cibrián. Spolek pro obnovu venkova předal ocenění za realizaci Programu obnovy venkova.
Přezkoumání hospodaření
Vyhláška Ministerstva financí, která je uvedena v plném znění upravuje předmět, podmínky a obsah přezkoumání hospodaření územních samospráv a dobrovolných svazků obcí. Vyhláška se poprvé použije již při přezkoumání hospodaření obcí za rok 2001.
Schválena regulace obecní zadluženosti
Článek JUDr. Josefa Vedrala se podrobně zabývá již třetí novelou zákona o obcích, která je zaměřena na regulaci obecní zadluženosti. Autor se zaměřuje na právní charakter schválené úpravy, která bohužel vykazuje řadu nesrovnalostí, nepřesností a ve svých důsledcích vede k zvyšování právní nejistoty v oblasti hospodaření územní samosprávy.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány okresních úřadů, obcí a krajů přináší celkem čtrnáct nových informací a pokynů, z nichž sedm je přetiskováno v plném znění. Jedná se např. o použití dotačních prostředků, účtování dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, druhové třídění příjmů krajů i obcí, dotaz na náhradu škody a povinnost organizačních složek státu hradit poplatky podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.
Skutečná zadluženost obcí
Nový zákon, kterým se upravují podmínky pro regulaci zadluženosti obcí vyvolal řadu protichůdných názorů. Ing. L. Tesař ve svém článku publikuje analýzu skutečné zadluženosti obcí, která potvrzuje relativní stabilizaci výše obecního dluhu a uvádí rozbor jeho struktury z hlediska velikosti obcí i z pohledu územního rozložení. Navíc přináší obraz vývoje zadluženosti v časové řadě.
Výdaje regionálního školství
Příspěvek, jehož autorem je doc. Ing. J. Pilný, rozebírá výdaje do oblasti regionálního školství z pohledu vybraných měst Pardubického kraje. Analyzovány jsou provozní, neinvestiční výdaje. Potvrzuje se, že státní příspěvek na jednoho žáka zdaleka nekryje skutečné provozní náklady, které jsou navíc regionálně značně odlišné.
Program obnovy venkova
Celkový objem dotací pro Program obnovy venkova v roce 2001 dosáhl částky 507 mil. Kč. Průměrná částka na jednu akci dosáhla výše 143 tis. Kč a celkem bylo podpořeno 2386 venkovských obcí. Nejvíce prostředků bylo směřováno do oblasti školství (26 %) , obecních úřadů (21 %) a na sportovní (18 %) a kulturní (10 %) zařízení . Podrobný přehled podle okresů je publikován v přehledné tabulce.
Konečně zahájíme SAPARD
Koncem devadesátých let přijala Evropská unie program SAPARD jako předvstupní nástroj pro deset kandidátských zemí. Cílem programu je směřovat uchazečské státy na priority společné zemědělské politiky a obnovy venkova. V polovině ledna se uskutečnila závěrečná akreditační mise Evropské komise, která v nejbližších dnech vydá rozhodnutí, kterým se uvolní prostředky z předvstupních fondů.
Uhlíkový fond
Možnost změny klimatu Země vlivem nadměrných emisí je již dostatečně prokázána. Hospodářsky vyspělé země jsou podle Kjótského protokolu povinny přijmout výrazná opatření k omezení emisí. Stanovené redukční cíle umožňují přijímat zemím společná opatření -– formou tzv. flexibilních mechanismů. Jedním z nich je i možnost obchodování s emisemi a k tomu byl zřízen tzv. uhlíkový fond (PCF-Prototype Carbon Fund).
Aktuální úkoly roku 2002
Centrum pro regionální rozvoj České republiky vstupuje do pátého roku své existence. Plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv i úkoly uložené vládou ČR. Výsledkem je konkrétné podpora regionů a příprava regionálních struktur na vstup do Evropské unie. V roce 2002 se činnost zaměří především na spolupráci s jednotlivými kraji, uvádí ve svém článku RNDr. Ivo Ryšlavý
Svazky obcí a jejich majetek
Zavedení obecního zřízení v roce 1990 znamenalo také zásadní změnu vlastnických poměrů obcí. Potřeba zabezpečovat jejich úkoly vedla brzy k zakotvení právního pojmu dobrovolné svazky obcí. Současná právní úprava náležitosti svazku obcí poněkud změnila, podrobněji specifikovala a vymezila majetek obcí i svazku, což má vliv na účetnictví a daňové odpisy.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst, okresních i krajských úřadů řeší odpovědi na dotazy čtenářů z této oblasti. Tentokrát se odpovídá na personální budoucnost pracovníků okresních úřadů, na otázky účtování termínovaných vkladů, účtování provozu mateřské školky i na problematiku účtování majetku -– bytového fondu.
Účtování územní samosprávy
Serie článků o postupech účtování v oblasti územní samosprávy tentokrát pokračuje uvedením příkladů o účtování třídy 1 -– zásoby. Vedle jednotlivých variant účtování je naznačeno i schema cyklu provozu a financování včetně příkladů základních souvztažností.
Pracovní vzor vyhlášky
Po deseti letech byla schválena nová právní úprava nakládání s odpady, což přináší řadu změn např. v evidování a ohlašování odpadů, v plánování nakládání s odpady, zavádí se povinnost zpětného odběru apod. Novým způsobem je upraveni místní poplatek za provoz systému hospodaření s odpady. Z toho důvodu je publikován pracovní vzor obecně závazné vyhlášky obce.
Francouzský implementační systém
Mgr. M. Hartlová na základě francouzských zkušeností hledá inspiraci pro změny implementačního systému regionální politiky Evropské unie. V prvé části článku podrobně popisuje celý francouzský systém a v druhé části uvádí možnosti implikace pro ČR v organizaci, zajištění jednotlivých etap i v oblasti čerpání prostředků. Doloženo procedurální schema.
Územní samospráva v Polsku
Reforma územní samosprávy v Polsku proběhla ve dvou etapách. V roce 1990 a v roce 1999, kdy byla zavedena územní samospráva na úrovni okresů a krajů. Diskuze se především týkaly počtu samosprávných celků a jejich kompetencí. Ing. V. Kameníčková publikuje přehled o rozdělení funkcí mezi jednotlivé stupně samosprávy a charakterizuje systém jejich financování.
Nájemní bydlení
Třetina obyvatelstva u nás žije v nájemních bytech, které převážně patří do majetku obcí. Diskuze o regulaci nájemného vedla redakci k uveřejnění přehledu, zda nájemné pokrývá náklady na správu a údržbu bytového fondu. Ukazuje se, že výše nájemného povětšinou postačuje obcím k tomu, aby dosahovaly při hospodaření s byty zisk. Celková zanedbanost fondu se však odhaduje na stovky miliard korun.
Porodnost zůstává stále nízká
Česká republika patří mezi tři země na světě, které vykazují nejnižší plodnost žen. Na základě analýzy předběžných výsledků sčítání to dokumentuje ve svém článku RNDr. A. Andrle. Graficky vyjádřená obecná plodnost a obecná potratovost v rozložení podle okresů je unikátním, dosud nepublikovaným přehledem, který vyjadřuje uvedené hodnoty v průměru let 1999--2000.