Přední strana obálky 5/2001 (43 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2001

Vesnice roku 2001
Soutěž Vesnice roku bývá každoročně vyhodnocována jako součást Programu obnovy venkova. V článku jsou představeny všechny obce, které získaly ocenění v celostátním i v regionálních kolech této soutěže. Vedle fotografií jsou uvedeny i základní charakteristiky jednotlivých obcí, jejich historie i dosažené úspěchy. Součástí textu je přehledná mapka soutěžících obcí, seznam všech oceněných i tabulka s uvedením základních demografických a ekonomických údajů o vítězných vesnicích z jednotlivých krajů.
Slovo předsedy
Svaz měst a obcí naplňuje vizi, schválenou na letošním Sněmu. Uskutečnila se řada jednání s jednotlivými ministerstvy a stanoviska Svazu jsou dnes vyžadována ke všem rozhodujícím předpisům. Hlavním tématem však je druhá etapa reformy veřejné správy a zejména systém financování územní správy, v návaznosti na novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní. O uvedených problémech hovoří v pravidelné rubrice předseda SMO ČR, Ing. Oldřich Vlasák.
Druhý balík na stole
Vláda na svém jednání dne 7. listopadu 2001 projednala, schválila a předložila Parlamentu druhý balík návrhů zákonů, zaměřený na realizaci II. fáze reformy veřejné správy. Soubor osmi zákonů projedná Sněmovna na své nejbližší schůzi. Jde především o novelizaci zákonů o obcích, krajích, okresních úřadech a zákona o hlavním městě Praze v návaznosti na připravované ukončení činnosti okresních úřadů. Dále jde o vymezení nových obcí s rozšířenou působností, zákon o změně zákonů, který upraví jejich kompetence a zákon o úřednících samosprávy.
Zprávy Ministerstva financí
Pro finanční orgány okresních úřadů, obcí a krajů č. 5/2001 především publikují metodický postup pro koordinaci činnosti krajů, okresů a obcí na úseku bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V časopise je mimo jiné zveřejněno stanovisko k odejmutí příspěvku na výkon státní správy obci, postup při vracení nesprávně vyplacených prostředků na dávky státní sociální podpory a problematika dokladování užití části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her.
Rozpočtové určení daní novelizováno
Parlament v listopadu 2001 schválil novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která zásadně řeší způsob financování krajů a posiluje motivační složku obcí při podpoře podnikání v místě. Ing. Luděk Tesař popisuje systematiku novely zákona a uvádí přehlednou tabulku s uvedením dopadů do jednotlivých krajů. Publikováno je přehledné schéma rozdělení jednotlivých daňových výnosů do rozpočtů obcí, krajů a do státního rozpočtu, které vyplývá z přijaté novelizace.
Počet zaměstnanců jako motivace
Novela zákona o rozpočtovém určení výnosů daní zavádí nový motivační prvek pro obce k podpoře podnikání. Motivace spočívá v zavedení nového daňového příjmu obcí, který závisí na počtu zaměstnanců, majících v obci místo výkonu práce. Z každého takového pracovníka by měl obci plynout příjem cca 340 Kč ročně. K materiálu je připojena tabulka, která uvádí daňové příjmy veřejných rozpočtů od roku 1996 do současnosti včetně predikce vývoje na rok 2002.
Nový návrh není pokrokem
Sídla obcí III. stupně s rozšířenou působností jsou předmětem návrhu Ministerstva vnitra v souvislosti s II.fází územní reformy veřejné správy. Materiál, který původně předpokládal vznik cca 170 takových obcí je předmětem kritiky RNDr. Josefa Ježka, který uvádí některé příklady nelogického řešení návrhu. Na obsáhlý příspěvek reaguje ve svém článku náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy RNDr. Josef Postránecký a uvádí důvody i metodiku konečného návrhu.
Plány odpadového hospodářství
Nový zákon o odpadech, který nabývá účinnosti od 1. ledna 2002 přináší mezi celou řadou změn také tzv. plány odpadového hospodářství. Tento právní institut je zároveň nositelem závažných rozporů v právní úpravě, na kterou poukazuje v článku Mgr. Josef Vedral. Problémem je překrývání samostatné působnosti obce se samostatnou působností kraje. Není totiž možné, aby o jedné a téže věci (plány odpadového hospodářství) rozhodovala současně obec i kraj.
Péče o zeleň
Řešení krajinných problémů nabízí nový program Státního fondu pro životní prostředí. Je zaměřen na koncepční řešení zeleně a přírodních prostor v urbanizovaném a suburbanizovaném prostředí. Dosavadní programy jsou zaměřeny převážně na volnou krajinu. Řešení prostor v urbanizovaném prostředí dosud nebylo v koncepční ani v realizační úrovni podpořeno vhodným programem, který nyní tvoří program "Péče o zeleň v urbanizovaném prostředí".
Podpora bydlení pro mladé
Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nové nástroje v oblasti podpory bydlení. Zejména jde o nařízení vlády, které vymezí podmínky pro poskytování veřejných finančních prostředků na podporu bydlení mladých osob. Cílem je zvýšení dostupnosti bydlení pro mladé domácnosti. Vedle toho se připravuje program výstavby tzv. podporovaných bytů, tj. rozšíření nabídky obecních nájemních bytů pro osoby, které jsou znevýhodněny příjmově, ale i z jiných důvodů.
Aktuálně o bydlení
Konference o bytové politice v Táboře byla připravena Českou společností pro rozvoj bydlení. Původně regionální konference se svým významem stala nadregionální a zaznamenala nejenom vysokou účast představitelů samosprávných orgánů, ale rovněž celo řadu závěrů, které zaslouží využít při realizaci státní politiky bydlení. Zejména zazněla důležitost zpracování koncepcí bytové politiky na úrovni obcí, měst a krajů i neodkladnost řešení problematiky bydlení mladých domácností.
Dopravní obslužnost
V souvislosti s přípravou státního rozpočtu vzniká každoročně problém řešení úhrady nákladů na dopravní obslužnost. Ztráty dopravců při zabezpečování nezbytné veřejné přepravy jsou totiž již několik let dotovány z veřejných rozpočtů. Na krytí prokazatelné ztráty se podílí státní rozpočet, rozpočty okresních úřadů i jednotlivé obce. Návrh rozdělení dotací ze státního rozpočtu do jednotlivých okresů na krytí ztrát v autobusové dopravě je publikován v přehledné tabulce.
Pilotní programy mikroregionů
"Pilotní programy mikroregionů" a "Pohled ze strany regionů" jsou dva související texty připravené Centrem pro regionální rozvoj České republiky. Jde o zobecnění poznatků z přípravy pilotních programů, financovaných z prostředků Phare, realizovaných v regionech Haná a Jeseníky. Pohled zobecňuje jak poznatky z centrálního řízení programu, tak zkušenosti samotných regionů. Uvádí se příklady z celého procesu přípravy, které pravděpodobně povedou k úspěchu při dalších programech .
Elektronické podatelny
Zavedení elektronické komunikace není jednorázovým úkonem , jsou zde potřebné jednotlivé legislativní kroky, nezbytné je šíření osvěty i vybudování technických podmínek. V procesu zavádění elektronické komunikace je významným prvkem budování elektronických podatelen orgány veřejné moci. Jiří Peterka ve svém článku podrobně charakterizuje problematiku elektronického podpisu a všech náležitostí souvisejících s jeho zavedením včetně elektronických podatelen.
Účtování územní samosprávy
V seriálu, který se týká účtování v podmínkách územní samosprávy byly postupně popsány problémy účtování v okruhu příjmů i výdajů obcí. Ing. Danuše Prokůpková v třetí části popisuje charakteristické znaky účtování ve třídě 0 -– Dlouhodobý majetek. Zmiňuje se o významu účetní osnovy a uvádí přehled jednotlivých účtových tříd. Samostatně rozebírá třídu 0 -– Dlouhodobý majetek a jednotlivé skupiny účtů, popisuje zásady techniky a metodiky účtování v této třídě.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst, okresních úřadů a krajů odeznívají v dotazech čtenářů. Odpovědi byly tentokrát zaměřeny na vybírání poplatků za užívání veřejného prostranství, na postup vypořádání hlavní činnosti příspěvkových organizací města za rok 2001 a na účtování nákupu dluhopisů. Další dotazy se týkaly výkladu zásad poskytování stravného strážníkům obecní policie, dále hospodaření s obecními fondy a poskytování neinvestičních náhrad na žáka.
Účtování vybraných případů
Pro všechny pracovníky, kteří se zabývají účtováním v územní samosprávě určila Ing. Pěva Pokorná vybrané případy, na kterých dokumentuje vzor správného účtování a tím usnadňuje chápání celého systému. Zejména jde o pomůcku pro účetní dříve tzv. "malých obcí", které v současnosti účtují stejně jako ostatní podvojným způsobem. Samostatná pozornost je věnována uzávěrkovým operacím, které graficky znázorňují operace z úvodních ustanovení tzv."postupů účtování, a doporučeným vazbám.
Podpora bydlení v Německu
Podle německé vlády mají vlastníci domů a investoři výrazněji než dosud přispět k úsporám energie a tím i k ochraně klimatu. Vhodná opatření by mohla snížit spotřebu energie až o 40 % a proto řada podpůrných programů, podložených konkrétními finančními příspěvky, sleduje energetické úspory a ekologický přínos. Ing. Josef Pokorný uvádí aktuální programy využívané v Německu -– úvěrové podpory, solární program, snižování oxidů i speciální podpory pro tzv. východní země.
Kontrola samosprávy ve Francii
V roce 1982 byl ve Francii zrušen přísný státní dohled a zaveden nový způsob kontroly místní samosprávy. I když zákon zachoval prefektovi určité možnosti zasáhnout do sestavování rozpočtů samosprávy, velká část pravomocí byla přenesena na regionální kontrolní úřady, jejichž stanoviska musí být respektována. Jaroslava Kypetová ve svém článku uvádí případy zasahování úřadu, které ze zákona připadají v úvahu ve čtyřech specifických situacích.
Územní samosprávy v Chorvatsku
Chorvatsko je se 4,7 miliony obyvatel relativně malou zemí, která získala relativně nedávno samostatnost. Má tři úrovně vlády, a to centrální a dvě úrovně samosprávy -– regiony a obce či města. Ing. Věra Kameníčková popisuje kompetence krajů i obecní a městské úrovně. Charakterizuje typy kontrolní činnosti, správní funkce i jednotlivá odvětví správy v rozdělení mezi úrovně samosprávy. Podstatná část je věnována fiskálnímu hospodaření, složení rozpočtu, struktuře příjmů i výdajů a zadluženosti.
Pokles ekonomické aktivity obyvatelstva
Na základě srovnávání výsledků sčítání lidu, domů a bytů v minulosti s předběžnými údaji z letošního sčítání dospívá Dr. Alois Andrle k závěrům o poklesu ekonomické aktivity obyvatelstva v posledním desetiletí. Přestože výsledky jsou do jisté míry ovlivněny novou metodikou a změněnou ekonomickou i politickou situací, je zřejmé, že nejvýraznější pokles ekonomicky aktivního obyvatelstva je ve větších městech a celkový pokles je v procentech vyšší než 12 %.