Přední strana obálky 4/2001 (68 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2001

Ministerstvo zemědělství
Na barevné dvoustraně je přehledně znázorněna organizační struktura Ministerstva zemědělství s vyznačením kompetencí jednotlivých úseků, které podléhají příslušným náměstkům. Vedle fotografií zde nalezneme jména všech ředitelů odborů a jejich kontaktní telefony. U vybraných úseků je dále podrobně charakterizována náplň pracovní činnosti těchto odborů. Týká se to zejména odvětví, které mají vztah k činnosti místních orgánů -– vodní hospodářství, lesní hospodářství a rozvoj venkova. Materiál doplňuje článek ministra zemědělství o kulturním charakteru krajiny.
Slovo předsedy
Po zvolení nových orgánů Svazu měst a obcí na červnovém zasedání Rady, a potvrzení předsedy na další období, dochází k personální stabilizaci. Nové vedení začíná prosazovat vizi, schválenou na královéhradeckém Sněmu SMO. První kroky tvoří setkání s čelními představiteli jednotlivých resortů vlády České republiky, říká ve svém pravidelném vystoupení předseda Svazu měst a obcí Ing. Oldřich Vlasák. Potvrzuje, že vnitrostátní i mezinárodní význam SMO narůstá.
Zrcadlo doby
Události uplynulých dnů slovem i obrazem charakterizuje pravidelná rubrika, která se tentokrát věnuje aktuálním událostem souvisejícím s kontrolami britských úředníků na pražském letišti. Uvádí se při této příležitosti zajímavé výsledky ze zprávy evropského úřadu, který sleduje názory veřejnosti k národnostním menšinám. Další část textu je věnována projektu Modrý pás řeky Labe, což je v podstatě podpora rozvoje cestovního ruchu v příhraniční oblasti a v regionu podél řeky Labe. Poslední část "zrcadla" je věnována 600. výročí založení obce Veselí v okrese Pardubice.
Modernizace centrální úrovně
Ústřední státní správa vytváří na jednu stranu právní rámec fungování společnosti a na druhou stranu zajišťuje prosazování našich zájmů vůči zahraničí. Paradox české ústřední státní správy spočívá v tom, že ačkoli mnozí její zaměstnanci pracují velmi usilovně, ona sama jako celek příliš efektivní není. Důvodem jsou systémové nedostatky, mezi něž se řadí přílišná politizace, nízká úroveň řízení a těžkopádná horizontální koordinace mezi jednotlivými ústředními správními úřady. Článek autorů Vladimíra Chýského a Jakuba Oniska je věnován modernizaci centrální úrovně řízení v rámci reformy veřejné správy.
Řada otevřených otázek
Počátkem léta byl do připomínkového řízení rozeslán návrh věcného řešení přenosu působností okresních úřadů. Jak známo, k 31. 12. 2002 ukončí okresní úřady svoji činnost. S tím je spojena řada otázek, které jsou předmětem II. fáze reformy veřejné správy. Výkon státní správy, zřizovatelské funkce, kontrolní a metodická role okresních úřadů – to vše je nutno převést na jiné orgány. Zůstávají však otevřené i další náležitosti – personální, majetkové a finanční. Na základě řady podnětů zpracoval Svaz měst a obcí připomínky k předloženým návrhům a z nich také vychází uvedený redakční článek.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány okresních úřadů, obcí a krajů tentokrát obsahují ve svém letošním čtvrtém čísle celkem šestnáct vybraných sdělení. například jde o stanovisko k zápisu příspěvkových organizací do obchodního rejstříku, názor na ukládání pokut podle zákona o silniční dopravě, výklad ustanovení vyhlášky Ministerstva financí o cenách nemovitostí či stanovisko k poskytování drobných dárků a upomínkových předmětů ve vazbě na rozpočtovou skladbu. Rovněž je zveřejněno stanovisko k poskytování příspěvku na úpravu zevnějšku.
Problém dozoru
V souvislosti s průběhem II. fáze reformy veřejné správy dojde k novelizaci základních zákonů vymezujících činnost územní správy. Očekávané ukončení činnosti okresních úřadů znamená přesun jejich kompetencí. Jedním z vážných problémů tohoto procesu je vyřešení přenosu kompetence okresu, spočívající ve výkonu správního dozoru a rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím obcí vydaným ve správním řízení, do přenesené působnosti krajů. Redakční článek se zaobírá uvedenou problematikou z pohledu novelizace zákonů o obcích a o krajích.
Reforma se komplikuje
Současná fáze reformy veřejné správy je charakteristická úvahami o převodu působností okresních úřadů, které mají ukončit svoji činnost závěrem roku 2002. Část těchto působností tvoří tzv. zřizovatelské funkce, na jejichž základě okresní úřady řídí řadu institucí lokálního významu. Uvedených okresních zařízení je celkem 618. Zřizovatelské funkce jsou pozůstatkem bývalých okresních národních výborů a měly skončit závěrem roku 1992. Se souhlasem příslušných zastupitelstev byla řada institucí převedena na obce a města, v nichž měla své sídlo. Převedení do působnosti obcí probíhalo zcela nahodile, podle místních podmínek a zájmů. Důsledky tohoto nesystémového přístupu se nyní plně projevují.
Další možnosti dělení daní
Teoretické úvahy a praxe financování samospráv se v České republice v posledních letech výrazně sbližují. Poslední změna zásadně upravila systém tvorby daňových příjmů obcí. Konkrétní dopady nové úpravy ještě nemohly být objektivně vyhodnoceny a před námi stojí další nezbytná novelizace. Ta je vyvolána nutností financovat kraje a úkolem zvýšit finanční motivaci obcí k podpoře podnikání. Nová úprava se pozitivně odráží v rozpočtech většiny obcí, vlivem daně z přidané hodnoty. Připravované změny však opět vnášejí do hospodaření obcí prvek nejistoty. S některými návrhy seznamuje redakční článek.
Daňové kontrasty podruhé
Hluboká nad Vltavou a Štramberk, to jsou dvě města přibližně stejné velikosti, která byla vloni navštívena v souvislosti s připravovaným zákonem o rozpočtovém určení výnosů některých daní. Jak známo, uvedený zákon zásadně změnil pravidla tvorby daňových příjmů obcí. V Hluboké se očekával s jeho přijetím výrazný pokles, ve Štramberku naopak nárůst daňových příjmů. Článek se zabývá porovnáním dopadu uvedeného zákona. Po půl roce nelze objektivně hodnotit, ale pokles v Hluboké není tak značný, nárůst ve Štramberku však také neuspokojuje.
Nové předpisy v energetice
V loňském roce byly přijaty významné zákony z oblasti energetiky. Zdánlivě odtažité odvětví však má také úzkou vazbu na činnost měst a obcí. Problematika úspor energie totiž hýbá celým světem a ovlivňuje především ekonomickou náročnost všech provozních činností. Pro obce a města je tedy důležité mít svou energetickou koncepci, využívat energetický audit, dbát na to, aby provozování energetických zařízení bylo v souladu se zákonem. Článek přináší základní informace a seznam nejdůležitějších předpisů.
Pozornost auditům a koncepcím
Současné období se vyznačuje zvýšenou pozorností, která je věnována široké oblasti hospodaření s energií. Znamená to nejenom zavádění dílčích úsporných opatření, ale také koncepční přístup k energetice vůbec. Tento trend se odvíjí od nových energetických zákonů a řady prováděcích předpisů, které jsou postupně uváděny do života. Před nedávnem byl také jmenován nový ředitel České energetické agentury (ČEA), Ing. Josef Bubeník, který odpovídá na aktuální otázky z této oblasti.
Moderní technologie a financování
Mnoho systémů centralizovaného zásobování teplem v České republice je zastaralých, používá technologie s nízkou účinností a častými poruchami. Přitom musí splňovat náročné ekologické předpisy, což v důsledku znamená zvyšování provozních nákladů pokutami za znečištění ovzduší. Město Příbor v okrese Nový Jičín je příkladem financování modernizace tepelného zdroje metodou EC (Energy Contracting) s využitím kogenerace.
Vzorové projekty
Vzorové projekty ergetických úspor, realizované s podporou Státního programu, který zabezpečuje Česká energetická agentura jsou návodem a ukázkou realizace energeticky úsporných opatření, které vedou k výrazným efektům a brzké návratnosti investic. Možnosti programů dávají příležitost obcím, městům zkvalitňovat bytový fond, budovy pro veřejnost i energetické hospodářství. Tentokrát se zveřejňuje příklad modernizace bytů z Brna-Bystrce, rekonstrukce kotelny v nemocnici Krnov a decentalizace tepelného hospodářství Lipníku nad Bečvou.
Programy investiční podpory
V průběhu posledního čtvrtletí roku 2001 lze očekávat, že po ukončení připomínkových řízení budou vyhlášeny programy investiční podpory v regionech NUTS II Severozápad a Moravskoslezsko. Cílem příspěvku je předběžně informovat potenciální zájemce o základním rámci programů a usnadnit tak vlastní přípravu projektů.
Nasazení technologiíí bude stále větší
Současná doba je charakteristická všeobecným rozvojem informačních technologií (IT) a jejich uplatňováním v každodenním životě. Platí to i pro odvětví veřejné správy. Informatizace umožňuje vyšší efektivitu činnosti pro centrální sféru, ale také pro územní orgány, kraje, města a obce, které jsou v bezprostředním kontaktu s občany. Probíhající reforma veřejné správy tak otvírá další možnosti využití informačních systémů. V návaznosti na průběh reformy veřejné správy hovoří na uvedené téma ředitel odboru informatizace veřejné správy MV ČR Ing. Tomáš Holenda.
Informační potřeba pracovníků veřejné správy
Katedra systémové analýzy VŠE v Praze ublikovala výsledky výzkumu, zaměřeného na otázky uvedené v titulku. Způsobem dotazníkového šetření byli osloveni vedle velkého vzorku pracovníků měst a obcí rovněž zaměstnanci okresních úřadů. Otázky se zaměřily na informační potřeby respondentů, formy získávání informací, na lokalizaci informačních toků. Cílem bylo zjistit, jaká je struktura informací, které pracovníci využívají pro rozhodování v rámci svých pravomocí. Článek přináší některé výsledky z pohledu měst a obcí.
Elektronizace veřejné správy
Problematika elektronizace veřejné správy je v poslední době široce diskutována, ale poměrně často pouze ve velmi neurčitých obrysech či z hlediska méně podstatných detailů. Pro veřejnost je bohužel spjata snad jen s elektronickým podpisem, možností podat daňové přiznání, případně vyřídit dalších důležité záležitosti se státní správou e-mailem. Autor Tomáš Přibyl dokladuje důležitost elektronizace především pro orgány samosprávy.
Účetnictví územní samosprávy
V minulém čísle byl pod stejným titulkem uveden určitý vhodný postup účtování příjmů pro případ, že obec používá k zobrazení příjmů pouze jeden "základní " běžný účet. Součástí článku byl i výklad základních funkcí účetnictví a požadavků na jeho vedení ve smyslu zákona o účetnictví. V dnešním pojednání se článek Danuše Prokůpkové zabývá zobrazováním výdajů. Pro srovnání se uvádí i schéma postupů v případě zavedení vkladového výdajového účtu a pro snadnější pochopení celkové problematiky je zařazeno také schéma pokladního plnění rozpočtu.
Odpovědi na dotazy
Tradiční rubrika je věnována odpovědím na dotazy čtenářů. Tentokrát se dotazy týkaly příspěvku na ošatné, odměn za výkon funkce, ústavů sociální péče a bytových družstev. Dále se odpovídá na dotazy z oblasti účetnictví -– o přezkumu převodových můstků, účtování stravenek, schvalování půjček a vydávání obecně závazných vyhlášek.
Ještě k postavení starosty obce
V minulém čísle se autor Josef Vedral zabýval právním postavením starosty obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zejména pak pokud jde o jeho oprávnění samostatně rozhodovat o některých záležitostech samosprávy obce. K této problematice znovu vrací mj. proto, že v uplynulých měsících vydal Ústavní soud dvě rozhodnutí týkající se právě této otázky, tzn. určení rozsahu, v jakém může starosta samostatně jednat a zavazovat obec v právních vztazích. Jedná se o nálezy sp.zn. IV. ÚS 576/2000 z 12. 4. 2001 a III. ÚS 721/2000 z 10. 7. 2001.
Územní samospráva a Evropská unie
Open Society Institute vypracoval studii, která se zaměřuje na možné dopady vstupu země do Evropské unie z hlediska fungování územní samosprávy a veřejné správy obecně. Studie je rozdělena do pěti částí. Rozvoj regionů, sektorové otázky, regulační rámec, efektivnost veřejného sektoru a účast na procesu přistoupení. Uvedené otázky komentuje Věra Kameníčková.
Program obnovy venkova v roce 2002
4. září t. r. se v Českých Budějovicích u příležitosti Dne českého venkova na 29. ročníku mezinárodní výstavy "Země živitelka" za přítomnosti zástupců krajů uskutečnilo zasedání meziresortní řídící komise Programu obnovy venkova. Na programu byly i dotace z tohoto programu v roce 2002. Jejich rozdělení do regionů podle dotačních titulů podrobně specifikuje tento materiál.
Předběžné výsledky sčítání
Letošní sčítání lidu, domů a bytů -– třinácté v novodobé historii od roku 1869 provedené na území dnešní České republiky, bylo ve svém průběhu poznamenáno nebývale četnými komentáři s odvoláním se na právo občanů na "ochranu osobních dat". Komentář k předběžným výsledkům, které publikoval ČSÚ komentuje redakce s využitím unikátních vývojových tabulek přepočtených na území nových krajů.
Věstník Ministerstva pro místní rozvoj 4--5/2001
-– Věcný záměr Stavebního zákona
-– Přiznané dotace na rok 2001 z Programu obnovy bytového fondu na vady panelové výstavby